m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-30 , 12:12:04
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Serafin Chwała
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
- telefon(0-22) 44 35 684
- emailachwala@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychSylwester Grotkowski
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, Żelazna 99
- lokal104
- telefon(0-22) 4435724
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana płytek klinkierowych w ramach termomodernizacji bud Zespołu Szkół nr 32 im K.K.
Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71 w W-wie 10/ZP/21
Opis zamówienia
1. Wykonanie wymiany płytek klinkierowych na elewacji budynku Zespołu Szkół nr 32 przy ul.Ożarowskiej 71 w Warszawie, zgodnie z projektem budowlanym zamiennym Remont elewacji i posadzek zewnętrznych, docieplenie stropodachu w ramach realizacji zadania:Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71. 2. Zakres prac obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze. 2) Usunięcie z powierzchni muru istniejących płytek klinkierowych w sposób umożliwiający ich maksymalne wykorzystanie po oczyszczeniu do ponownego ułożenia. 3) Usunięcie innych uzupełnień cementowych. 4) Oczyszczenie i dezynfekcja powierzchni przyziemia.5) Prace murarskie polegające ułożeniu płytek klinkierowych, zamówionych przez Wykonawcę, z wykorzystaniem odzyskanych z demontażu, zgodnie z wymogami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,określonymi w (Decyzji z 12 sierpnia 2020 r.), odtwarzające pierwotny wygląd budynku. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji określają:1) Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 11 do SWZ obejmująca: a)Projekt budowlany zamienny „Remont elewacji i posadzek zewnętrznych, docieplenie stropodachu w ramach realizacji zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71” b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (od str. 23 do str. 25) c) Przedmiary robót do celów informacyjnych.d) Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 12 sierpnia 2020r. e)Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy Nr. 97/N/z/2020 z 9 października 2020r. 2) projektowane postanowienia umowy - wzór umowy stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ. 3.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności dotyczące prac ogólnobudowlanych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Szczegółowe wymagania dot. sposobu dokumentowania i weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy 4. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonywany przedmiot zamówienia oraz na wbudowane materiały i urządzenia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi drugie kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XIV SIWZ. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego wynosi 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego. 6. Kwota brutto na sfinansowanie zamówienia 198.848,22 zł. 7. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W niniejszym post o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem zapisów pkt 2, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2.Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. 3. Ofertę z zał, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, składa się za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, wskazanej w Rozdziale I pkt 4 SWZ, tj.: https://zamowienia.um.warszawa.pl, zwanej dalej także Systemem. 4. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Systemu. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zadania pytań do SWZ także drogą elektroniczną. Pytania należy wówczas kierować na adres wola.zzp@um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczą. 6.Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródeł zapytań w Systemie. 7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia w Systemie. 8. Pozostałe dokumenty w post., w szczególności oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niewskazane w pkt 3-4, należy przekazywać za pośrednictwem Systemu lub drogą elektroniczną na adres wola.zzp@um.warszawa.pl. 9.Za datę wpływu ww. dokumentów przekazanych na adres Zamawiającego, przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu ww. dokumentów do Zamawiającego przekazanych za pośrednictwem Systemu, przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania w Systemie. 10.Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystaniu Systemu do elektronicznej komunikacji w Wykonawcami udostępnianym pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl. 11.Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. 12.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf; 13.Kodowanie i czas odbioru danych: Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania i informacje zostały szczegółowo opisane w Rozdziale V SWZ. 7. Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.13.00-1
45.11.12.20-6
45.26.23.20-0
45.43.10.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane o wartości minimum 150.000,00 zł brutto* każda, polegające na remoncie lub wykonaniu lub wymianie elewacji budynku**, wpisanego do rejestru zabytków, bądź do ewidencji zabytków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.- o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2020.282). Zamawiający wymaga, aby wartość brutto min. 150.000,00 zł dotyczyła tylko robót budowlanych w zakresie remontu lub wykonania lub wymiany elewacji budynku (w przypadku gdy w zrealizowanym zadaniu zakres robót obejmował również inne roboty budowlane). * W przypadku, gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania.** Zamawiający poprzez budynek rozumie zgodnie z art. 3 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w Rozdziale IX część 3 ppkt 1) lit. a) SWZ, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.b) dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno– budowlanej) oraz posiadającą kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2020.282), która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.2. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącym przesłanek wykluczenia określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ.Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ,
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji24 %
Doświadczenie personelu kluczowego16 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-19 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-19, 09:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |