m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-30 , 11:52:21
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
- adresSenatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 312-44-40
- faks(0-22) 312-44-90
- e-mailszrm@szrm.pl
- adres internetowyhttp://www.szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Polak
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
- telefon(0-22) 312-44-21
- emailjpolak@szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Gosik
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal30
- telefon(0-22) 31 24 530
- emailagosik@szrm.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13”.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13”.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie terenu pod budowę m.in.: zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, elementy organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie przewidzianych w projekcie miejsc roboczych i lokalizacji sprzętu, usunięcie zieleni oraz zabezpieczenie pozostałej zieleni, ogrodzenie placu budowy;
2) roboty ziemne – niwelacja terenu;
3) wyburzenie istniejącego budynku obejmującego kondygnacje naziemne (tj. parter i piętro) oraz innych obiektów znajdujących się na terenie wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki;
4) budowę budynku Centrum Aktywaności Międzypokoleniowej obejmującego:a) ławy fundamentowe, ściany fundamentowe,b) posadzka na gruncie, konstrukcja, ściany parteru i piętra,c) architektura, dach, elewacja, stolarka, sufity podwieszane,d) wykonanie instalacji sanitarnych,e) wykonanie instalacji elektrycznych,
f) wykonanie instalacji teletechnicznych;
5) prace związane z zagospodarowaniem terenu obejmujące budowę ogrodzenia, powierzchni utwardzonych wraz z wjazdami/wejściami na teren, urządzenie placów zabaw i zieleni, budowę niezbędnej infrastruktury;
6) wykonanie przyłącza wody, kanalizacji i ciepłowniczego;
7) wykonanie wewnętrznej lini zasilającej obiekt;
8) wykonanie przyłącza teletechnicznego;
9) dostawę i montaż wyposażenia określonego w dokumencie pn. „Zestawienie mebli i elementów trwałych w projekcie aranżacji wnętrz“ - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty:
1) decyzja nr 105/2020 wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę z dnia 20 listopada 2020 r.;
2) projekt budowlany;
3) projekt wykonawczy;
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR;
5) przedmiary robót.
Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.20.00.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.00-
45.21.00.00-
45.30.00.00-
32.15.10.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne znajdują się w SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://szrm.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-12 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-12, 11:00, https://szrm.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |