m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-30 , 14:36:59
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Komar
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22)45-94-287
- emailk.komar@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż wiat przystankowych PN 9/2021
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na wskazanych przez Zamawiającego przystankach Warszawskiego Transportu Publicznego:
-dla Części A: 14 sztuk wiat,
-dla Części B: 1 sztuki wiaty,
wraz z wykonaniem dla wskazanych wiat przyłączy elektroenergetycznych lub instalacji fotowoltaicznych, a także z przygotowaniem i przekazaniem zatwierdzonej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m.in. do:
• sporządzenia dokumentacji projektowej, składającej się m. in. z projektów lokalizacji wiat, projektów elektrycznych dla przyłączy, projektów czasowej organizacji ruchu, projektów stałej organizacji ruchu oraz innych, których wykonanie będzie niezbędne o prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia;
• uzyskania uzgodnień i zatwierdzeń, składających się m. in. z decyzji lokalizacyjnych na przyłącza oraz na wiaty, uzgodnień ZUD, uzgodnień punktów zasilania, zatwierdzeń projektów COR i SOR, uzgodnień lokalizacji wiat z BAiPP Urzędu m. st. Warszawy oraz Konserwatorem Zabytków, uzgodnień z gestorami sieci, uzgodnień zajęcia pasa drogowego oraz innych, których wykonanie będzie niezbędne o prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia;
• skompletowania, uzgodnienia i przekazania Zmawiającemu dokumentacji technicznej;
• przygotowania wiat (rozumianego, jako wykonanie, zakup u podmiotu trzeciego lub rezerwacja ze stanu magazynowego) zgodnie z OPZ, Umową i odpowiednimi przepisami prawa;
• dostawy wiat we wskazane lokalizacje i ich montażu wraz z robotami towarzyszącymi,
w tym wykonania przyłączy elektroenergetycznych do wskazanych wiat;
• skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)44.11.21.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 44.21.23.21-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na wskazanych przez Zamawiającego przystankach Warszawskiego Transportu Publicznego: 14 sztuk wiat, wraz z wykonaniem dla wskazanych wiat przyłączy elektroenergetycznych lub instalacji fotowoltaicznych, a także z przygotowaniem i przekazaniem zatwierdzonej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej.0,0034 tygodnie od dnia podpisania umowy
2Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na wskazanych przez Zamawiającego przystankach Warszawskiego Transportu Publicznego: 1 sztuki wiaty, wraz z wykonaniem dla wskazanych wiat przyłączy elektroenergetycznych lub instalacji fotowoltaicznych, a także z przygotowaniem i przekazaniem zatwierdzonej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej0,0034 tygodnie od dnia podpisania umowy
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Rozdział I. Warunki udziału w postępowaniu - dotyczy wszystkich części zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IX SWZ.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Dla części A i B:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa i montaż co najmniej jednej wiaty przystankowej oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały bądź są wykonywane należycie.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów w rozdziale X SWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 58, art. 125 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 445 ustawy Pzp.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w ust 1. pkt 1), jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.
7. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Rozdział II. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp - dotyczy wszystkich części zamówienia
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
Rozdział III. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia - dotyczy wszystkich części zamówienia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) dowody, o których mowa w rozdz. VIII ust. 5 SWZ.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ),
2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SWZ),
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ);
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez wykonawcę dokumenty.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 3. SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Postanowienia ust. 4 stosuje się.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-13 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-13, 11:30, YouTube kanał ZTM WARSZAWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |