m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-30 , 14:37:39
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Lubbe
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22)4438405
- emailmlubbe@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Sikora
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
- lokal138
- telefon(0-22)3254188
- emailksikora@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
Opis zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na następujące części:
Część 1 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”,
Część 2 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 231”,
Część 3 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 314”,
Część 4 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342”,
Część 5 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”,
Część 6 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”,
Część 7 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 366 przy ul. Strumykowa 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366”,
Część 8 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzka 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368”,
realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (zał nr 1 do SWZ) oraz wzór umowy (zał nr 8 do SWZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka m. st Warszawy
Główny przedmiot (CPV)30.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 38.65.21.00-1
32.34.24.12-3
32.32.20.00-6
32.00.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)580476.03

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”,0,00
2Część 2 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 231”,0,00
3Część 3 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 314”,0,00
4Część 4 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342”, 0,00
5Część 5 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”,0,00
6Część 6 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”,0,00
7Część 7 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 366 przy ul. Strumykowa 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366”, 0,00
8Część 8 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzka 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368”,0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania21 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy pzp.
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3.2. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
Na podstawie art. 107 ust 1 w związku z art. 105 ustawy pzp Zamawiajacy żąda złożenia wraz z ofertą, dokumentów wskazanych w pkt 9 opisu przedmiotu zamówienia – zał nr 1 do SWZ, tj:
1) W celu potwierdzenia spełnienia wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży wraz z ofertą potwierdzone za zgodność z oryginałem karty produktu, certyfikaty CE, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski, które muszą być przypisane w sposób niebudzący wątpliwości do konkretnej pozycji Formularza cenowego (zał nr 5 do SWZ)-właściwego dla każdej z części, do której przystępuje Wykonawca,
Wyżej wymienione dokumenty mogą być sporządzone w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wystawcę tych dokumentów lub elektroniczną kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonacę.

2) Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3.3.1. Warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3.3.2. Warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie
3.3.3. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
3.3.4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał dostawy, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, tj.:
 jedno (1) zamówienie polegające na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego o wartości brutto minimum 30 000,00 zł (słownie trzydzieści tys. zł.) .

Uwaga:
Zamawiający uzna jako sprzęt elektroniczny: kserokopiarki sieciowe, laptopy, projektory multimedialne, tablice multimedialne, urządzenia laserowe wielofunkcyjne, drukarki laserowe, zestawy komputerowe.

W przypadku składania oferty na wykonanie jednej cześci zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (1) jednego zamówienia polegającego na: dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego, o wartości brutto minimum 30 000,00 zł.
W przypadku składania oferty na wykonanie więcej niż jedną część zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie od (1) jednego do maksymalnie (8) ośmiu (w zależności od liczby części na, które wykonawca składa ofertę) zamówień polegających na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego, stanowiących krotność wartości minimalnej - brutto minimum 30 000,00 zł, dla każdej części, na którą zostanie złożona oferta.
Przykład:
W przypadku składania oferty na 3 części zamówienia, warunek o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował od 1 do 3 zamówień, na łączną wartość brutto minimum 90 000,00 zł, przy czym wartość każdego, pojedynczego wykazanego zamówienia nie może być niższa niż 30 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
3.3.5. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt 3.1 SWZ:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
4) Wykonawca składa zobowiązanie w oryginale podpisane przez podmiot udostępniający zasób.
3.3.6. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt. 1 i pkt 3.3.2 spełnia samodzielnie oraz w pkt 3.3.3 i 3.3.4 spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.
3.3.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone
w pkt 3.1. ppkt.1. spełniają samodzielnie, w pkt 3.3.2 przez co najmniej jednego z wykonawców, który będzie realizował zamówienie oraz warunki określone w 3.3.3 i oraz w pkt. 3.3.4 spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
3.3.8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty wymienione pkt 3 SWZ według formuły spełnia/nie spełnia.
3.3.9. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 3 SWZ warunki udziału postępowaniu Wykonawca spełnił.
3.4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
3.4.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębne oświadczenie składa każdy w Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składa również podmiot udostepniający zasoby.
3.4.2. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
 aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym jest mowa w pkt 3.4.1 SWZ w zakresie art. 108 ust.1 pkt 3 i pkt 6 ustawy pzp – załącznik 2a do SWZ,
 aktualnego na dzień złożenia oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej – zgodnie z art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp – załącznik nr 9 do SWZ,
 wykazy dostaw wraz z dowodami należytego ich wykonania– załącznik 10 do SWZ,
Dokumenty muszą być sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.5. Inne dokumenty, jakie należy złożyć wraz z ofertą.
1) Oferta - musi być sporządzona i złożona w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na formularzu systemowym (elektronicznym) generowanym na platformie podczas składania oferty. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Niezłożenie formularza oferty lub złożenie go w sposób niezgodny z SWZ lub w niezgodnej formie spowoduje, że Zmawiający ofertę odrzuci.
2) Formularz cenowy właściwy dla każdej z części, do której przystępuje Wykonawca - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. UWAGA! Każde pole musi zostać wypełnione! Niewypełnienie pól traktowane będzie jako niezgodność treści oferty z treścią SWZ. Formularz, stanowi podstawę wyliczenia ostatecznej ceny oferty, stanowi część oferty i jako taki nie podlega uzupełnieniu. Oświadczenie musi być sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO - według zał. nr 3 do SWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy).
Oświadczenie musi być sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu zawierającego informacje, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić je w odrębnym pliku oznaczony nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz dołączyć go do oferty. Oświadczenie musi być musi być sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dowody powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny plik, nazwany w sposób jednoznaczny (niebudzący wątpliwości co do zawartości informacji w pliku). Dowody muszą być złożone w oryginale w formie lub postaci elektronicznej lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ). Zobowiązanie musi być sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy którzy powołują się przy spełnianiu warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia przez jednego z Wykonawców dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie musi być sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8) Informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierz powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 7 do SWZ):
 w zakresie części A: informacja o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy, którą zrealizuje podmiot, na zasobach którego (zdolnościach zawodowych) Wykonawca nie polega przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 w zakresie części B: informacja o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy, którą zrealizuje podmiot, na zasobach którego (zdolnościach zawodowych) Wykonawca polega przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza zlecać Podwykonawstwa jakiekolwiek z części zamówienia, informacji nie należy składać.
Informacja musi być sporządzona formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA!!!
 Ofertę wraz z załącznikami, należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
 Złożenie oferty, oświadczenia lub załączników na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem ich złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
Zmiany do umowy zgodnie ze wzorem umowy - zał nr 8 do SWZ
Zabezpieczenie należytego wykonania 5% wartości umowy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość okresu gwarancji jakości 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-21 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-20
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-21, 11:30, zgodnie z pkt 7 SWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Dostawa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |