m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-30 , 14:38:01
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzena Komar
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 231-22-21
- emailkomar.marzena@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
remont elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych w budynku
przy Al. Solidarności 101D w Warszawie.
Opis zamówienia
Remont elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych w budynku użyteczności publicznej szkoła przy al. Solidarności 101 D w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren ZGN Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)45.21.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.32.00.00-6
45.44.30.00-4
45.26.21.00-2
45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówień polegające na wykonaniu remontu elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku o złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 250.000,00 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2)wskazanie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą;
3)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł.;
4)oświadczenie informujące Zamawiającego, że oświadczenie złożone na załączniku nr 2 do SWZ jest aktualne na dzień składania ww. dokumentów.
3.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo koniUWAGA! Wykonawca, który ubiega się o zamówienie winien wykazać wykonanie
2 zamówień jako miernik wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Sumowanie wykonanych zamówień przez dwa różne podmioty nie potwierdza ich wykonania przez jeden podmiot, tzn. nie znalazł się w sytuacji, że dwa razy wykonał określone zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców udowodni, że wykonał co najmniej dwa zamówienia o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
5.Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 2, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
rekojmia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://platforma.eb2b.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-14
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-15, 12:00, https://platforma.eb2b.com.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |