m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-30 , 15:34:04
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, w tym operatów szacunkowych nieruchomości hipotecznych w celu wypłaty odszkodowań na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz w celu określenia wartości roszczeń kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych zgłoszonych na podstawie ustaw regulujących ich stosunki z państwem w Rzeczypospolitej Polskiej. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również usługa opisana w
punkcie 25.2 SWZ, będąca wykonaniem potwierdzeń aktualności operatów szacunkowych w okresie 24 miesięcy od daty odbioru.Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)70.00.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponowali minimum 2 osobami, rzeczoznawcami majątkowymi dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia, którzy łącznie wykonali w okresie ostatnich 4 lat, co najmniej 10 operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 nr 50, poz. 279). Każdy rzeczoznawca majątkowy, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.). Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.).
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125
ust. 1 ustawy
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) Wykaz osób - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanego
doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2. SIWZ.
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70060
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-09 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-08
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-09, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |