m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-31 , 14:44:10
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Rychowiecka
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
- telefon(0-22)443-62-16
- emailurychowiecka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMichał Salak
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal129
- telefon(0-22)443-61-52
- emailmsalak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa klatki schodowej nr 4 w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku biurowym Urzędu Dzielnicy Ursus przy ul. Plac Czerwca 1976r. w Warszawie
Opis zamówienia
1. Zakres planowanych robót obejmuje:1.1. Prace rozbiórkowe:- demontaż stolarki drzwiowej;-
wykucie z muru krat stalowych i demontaż na parterze i 3 piętrze;- demontaż wykładziny PVC na
parterze;- demontaż boazerii ze słupów na parterze;- demontaż istniejących urządzeń systemu
oddymiania;- demontaż szafek hydrantowych i odcinków instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej;- wykucie otworów, przebić i bruzd pod instalacje;- wynoszenie gruzu i
materiałów z rozbiórek;- wywóz, utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek.1.2. Roboty
dostosowujące klatkę schodową nr 4 do warunków ochrony ppoż:- dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych,- dostawa i montaż urządzeń w systemie oddymiania grawitacyjnego,-
przebudowa instalacji wodnej przeciwpożarowej i montaż hydrantów Dn25 wraz z wężem
półsztywnym w nowym miejscu;- wykonanie instalacji elektrycznej (awaryjne oś. ewakuacyjne,
instalacja ppoż systemu oddymiania);- dostawa i montaż urządzeń w systemie oddymiania
grawitacyjnego,- wydzielenie wiatrołapu w systemie suchej zabudowy,- wykonanie ściany REI 60
na parterze w systemie suchej zabudowy. 1.3. Roboty budowlane:- wyrównanie ścian z
uzupełnieniem cegłą pełną, wykonanych bruzd, wnęk i otworów;- zamurowanie otworów w
ścianach z cegły pełnej;- uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych;- zacieranie tynków
cementowo-wapiennych.1.4. Roboty wykończeniowe:- montaż wyposażenia instalacji
elektrycznej i teletechnicznej;- wykonanie posadzek z płytek gresowych;- szpachlowanie i
malowanie tynków cementowo-wapiennych; - szpachlowanie i malowanie suchej zabudowy;-
wykonanie porządków na placu budowy.2. Termin realizacji zadania: Termin wykonania
przedmiotu umowy: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, przy czym Strony umowy ustalają, że
realizacja robót będzie odbywać się w ograniczonym zakresie, tj. w dni powszednie w godz.
17:00 - 7:00, w weekendy i w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z ustaleniami z
Naczelnikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursus m.st. Warszawy- Budynek biurowy Urzędu Dzielnicy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 44.11.23.10-1
45.11.13.00-1
45.33.00.00-3
45.33.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;1) Zamawiający wymaga, aby
wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz
prawidłowo ukończył, co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na remoncie,
przebudowie lub budowie budynku o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.2)
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi spełniają niżej określone wymagania:- kierownik budowy z
uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej,- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych,- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo
odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:-
warunek określony w pkt Ad. 1) musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),- warunek określony w pkt Ad. 2) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, że spełnia warunek albo wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a)
SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego –
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu (5) lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych sporządzony
według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.1) wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób sporządzony
według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, składają;1) w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te
nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz
109 ust. 1 pkt 7 ustawyPZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowm
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 2) do podmiotów 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a)
SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego –
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu (5) lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych sporządzony
według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.1) wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób sporządzony
według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, składają;1) w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te
nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz
109 ust. 1 pkt 7 ustawyPZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowm
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 2) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach,
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Przacy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku stosuje się
odpowiednio. 3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają zgodnie z wytycznymi w SWZ.
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;1) Oświadczenie
wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;a) ust. 1 pkt 1 lit. a) składa, każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania;b) ust. 1 pkt. 1 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu;c) ust. 1 pkt 1 lit. a) w zakresie potwierdzenia
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania.2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.3) Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ_projektowane postanowienia umowy zostały zawarte w §17 Istotnych zmianach umowy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane i uzyte do nich materiały i użyte do nich materiały i urządzenia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https:// zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-27
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-28, 10:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |