m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-31 , 14:44:37
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Drygała-Puto
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45-94-285
- emailzamowienia@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie studium technicznego multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium technicznego multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód.
2.Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie rozpoznania lokalizacyjnego, funkcjonalnego, transportowego, technicznego, geotechnicznego, środowiskowego, społecznego, ekonomiczno-finansowego możliwości wykonania Multimodalnego Węzła Przesiadkowego Warszawa - Wschód w ramach projektu o nazwie: „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.
3.Szczegółowy zakres i opis Przedmiotu Zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ .
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.24.20.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.31.12.00-3
79.31.40.00-8
71.24.10.00-9
71.42.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania600 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium80000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
A.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże, że:
1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a)jedną usługę polegającą na analizie uwarunkowań finansowych, ekonomicznych i prawnych dla transportowych projektów inwestycyjnych, gdzie wynagrodzenie
za wykonaną analizę miało wartość co najmniej 2 000 000 zł brutto
ORAZ
b)jedną usługę polegającą na wykonaniu studium technicznego węzła przesiadkowego integrującego co najmniej 4 z 5 wymienionych podsystemów transportu zbiorowego (metro, tramwaj, autobus, kolej, parking samochodowy), a studium zawierało łącznie co najmniej:
•Analizę funkcjonalną,
•Analizę środowiskową,
•Analizę aspektów społecznych,
•Analizę funkcjonalno-architektoniczną,
•Analizę transportową (ruchu).

1.2.dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie:
1.Kierownik Projektu
a.wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,
b.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert kierował co najmniej dwoma zespołami doradców, a zespoły te przygotowały (niezależnie od siebie):
•analizy finansowe, ekonomiczne i prawne dla transportowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, gdzie wynagrodzenie za wykonaną analizę miało wartość co najmniej 2 000 000 zł brutto
ALBO
•analizy komunikacyjne w tym raporty w zakresie prognozowania z użyciem oprogramowania symulacyjnego dla miast powyżej 500 tys. mieszkańców
ALBO
•koncepcje i/lub dokumentacje projektowe węzła przesiadkowego wraz z analizą uwarunkowań funkcjonalnych, integrującego co najmniej 4 z 5 wymienionych podsystemów transportu zbiorowego (metro, tramwaj, autobus, kolej, parking samochodowy)
UWAGA Doświadczenie zespołów nie może się dublować i dotyczyć tej samej analizy.

2.Architekt (Urbanista)
a.wykształcenie wyższe techniczne - posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta
b.uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
c.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 koncepcję i/lub dokumentację projektową węzła przesiadkowego wraz z analizą uwarunkowań funkcjonalnych i urbanistycznych, integrującego co najmniej 4 z 5 wymienionych podsystemów transportu zbiorowego (metro, tramwaj, autobus, kolej, parking samochodowy)

3.Projektant branży drogowej
a.wykształcenie techniczne - posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera
b.uprawnienia budowlane w zakresie branży drogowej do projektowania bez ograniczeń
c.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 koncepcję i/lub dokumentację projektową układu drogowo-ulicznego węzła przesiadkowego integrującego co najmniej 4 z 5 wymienionych podsystemów transportu zbiorowego (metro, tramwaj, autobus, kolej, parking samochodowy)

4.Projektant branży kolejowej
a.wykształcenie techniczne - posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera
b.uprawnienia budowlane w zakresie branży kolejowej do projektowania bez ograniczeń
c.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną koncepcję i/lub dokumentację projektową dworca kolejowego wraz z co najmniej 4 peronami oraz układu torowego o co najmniej 6 krotnym równoległym układzie toków szynowych w obrębie peronów.

5.Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej
a.wykształcenie techniczne - posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera
b.uprawnienia budowlane w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń
c.który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektował 1 obiekt o kubaturze większej niż 20 000 m3.

6.Specjalista w zakresie inżynierii ruchu
a.wykształcenie techniczne - posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera
b.w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej:
1)model makroskopowy systemu transportowego dla miasta powyżej 500 tys. mieszkańców
oraz
2)model mikroskopowy ruchu kołowego,
oraz
3)model mikroskopowy ruchu pieszego,

uwzględniające (dla lit. b) pkt 1) oraz 2)) rozwiązania z zakresu priorytetu dla transportu zbiorowego (takie jak śluza autobusowa, buspas itp.):

7.Specjalista do spraw finansowo – ekonomicznych
a.wykształcenie ekonomiczne - posiadający tytuł zawodowy magistra
b.w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną analizę finansowo – ekonomiczną dla jednostek sektora publicznego, gdzie wynagrodzenie za wykonaną analizę miało wartość co najmniej 2 000 000 zł brutto;


UWAGA 1: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez poszczególne osoby. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w Wykazie osób wskazał min.7 osób - każda osoba sprawująca odrębną funkcję w wykonywaniu zamówienia.

UWAGA 2: Zamawiający nie dopuszcza dublowania okresów doświadczenia, tj. podwójnego wliczania do okresu wymaganego doświadczenia okresu pełnienia określonej funkcji w ramach przedsięwzięć realizowanych w tym samym czasie. W takim wypadku do doświadczenia należy wliczyć tylko jedną z inwestycji.

2.Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.).

Przez „odpowiadające uprawnienia” Zamawiający rozumie uprawnienia, które uprawniają do opracowywania koncepcji będącej przedmiotem zamówienia.

3.Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w „Wykazie osób” uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana/zastępstwo tych osób w toku realizacji zamówienia jest możliwe tylko na wniosek Wykonawcy w przypadku uzasadnionej konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany w trakcie trwania umowy osoby wymienionej powyżej Wykonawca zapewni na jej miejsce osobę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż odpowiednio opisane powyżej w ust. 1 pkt 2) ppkt 1.2
4.Osoby wymienione powyżej muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, Wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez okres realizacji zamówienia.
5.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale X.I SWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
7.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 58, art. 445 ustawy Pzp.
7.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 7.1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu:
1)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2)Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4)Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 1) powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

B.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h.
2.Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4), tj.:
a.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
b.w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
4.Jeżeli w ocenie Zamawiającego, podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, nie podlega on wykluczeniu, natomiast jeśli podjęte przez wykonawcę czynności, w ocenie zamawiającego nie są wystarczające, zamawiający wykluczy wykonawcę.
5.W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 lit b) powyżej jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

C.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
I.1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi być złożone w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca wypełnia tylko sekcję alfa, Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl.
W tym celu należy podjąć następujące kroki:
a)ze strony postępowania na Platformie należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”,
b)wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
c)wybrać odpowiednią wersję językową (w przypadku przedłożenia formularza JEDZ w innej niż polska wersja językowa należy załączyć do oferty tłumaczenie podpisane przez osobę(y) umocowaną do jego złożenia,
d)wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (tę opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca),
e)zaimportować pobrany wcześniej plik,
f)wypełnić formularz JEDZ,
g)wygenerować dokument elektroniczny JEDZ w formie .pdf oraz zapisać go na dysku,
h)podpisać ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.Wykonawca może skorzystać z instrukcji wypełnienia formularza JEDZ
dostępnej na https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdego z Wykonawców) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
6.Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Podstawowy zakres tego zobowiązania wskazano w rozdz. VIII ust.9 SWZ.
7.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.
8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 7.1 SWZ, składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

II.1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. IX SWZ, tj.:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:
a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b)art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowy dokument składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.
2)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowy dokument składa osobno każdy Wykonawca.
3)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowy dokument składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.
4)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowy dokument składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.
5)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca np. w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowy dokument składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.

6)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zmawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowy dokument składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.

2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1)dokumentów, o których mowa w rozdz. X część II.1.1) SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp;
2) dokumentów, o których mowa w rozdz. X część II. 1. 3)-5) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3.Dokumenty, o których mowa w rozdziale X część II.2.1) SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
4.Dokumenty, o których mowa w rozdziale X część II.2.2) SWZ powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X część II, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia rozdziału X część II.3 i 4 SWZ stosuje się.
III.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VIII SWZ, tj.:
1)wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnego w treści z załącznikiem nr 5 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyżej wymieniony, żądany przez Zamawiającego, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru załącznika nr 6 do SWZ). Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w Wykazie osób brały udział w realizacji Przedmiotu Zamówienia i w sposób bezpośredni odpowiadały za realizację Przedmiotu Zamówienia.
2.W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3.Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
4.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania prowadzonego przez Zarząd Transportu Miejskiego) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę
lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

D.Podwykonawcy
1.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

E.TERMIN REALIZACJI zamówienia
1.Przedmiot zamówienia należy wykonać w ciągu 600 dni od dnia zawarcia umowy,z zastrzeżeniem, że poniższe Etapy Przedmiotu Zamówienia (wskazane w OPZ) należy wykonać w następujących terminach:
•ETAP 1 – ETAP ROZPOZNANIA - w ciągu 150 dni od dnia zawarcia Umowy,
•ETAP 2 – ETAP PROGRAMOWY – w ciągu 400 dni od dnia zawarcia Umowy,
•ETAP 3 – WYKONANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – w ciągu 600 dni od dnia zawarcia Umowy.

F.1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie E-Zamawiający (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
2.Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy zostały przedstawione w Rozdziale XIII SWZ oraz na stronie Platformy E-Zamawiający w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego (Instrukcja dla Wykonawców).

G.Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia
1.Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwana dalej "ustawą Pzp”, wraz z aktami wykonawczymi
do tejże ustawy.
2.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 i nast. w zw. z art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 378 ustawy Pzp) o wartości zamówienia równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.
3.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/25494/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-23
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-26, 10:30, Publiczna sesja otwarcia ofert będzie transmitowana na żywo poprzez YouTube na kanale ZTM WARSZAWA-ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt pn.„Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”,
nr 2019-PL-TM-0215-S, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |