m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-31 , 14:44:48
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
- adresSenatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 312-44-40
- faks(0-22) 312-44-90
- e-mailszrm@szrm.pl
- adres internetowyhttp://www.szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Kowalik
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal22
- telefon(0-22)312-44-21
- emaildkowalik@szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJakub Grądzki
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal9a
- telefon(0-22)2775868
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego i wspinaczkowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana
22/24”.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego i wspinaczkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami:
1) Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”;
2) Załącznik Nr 6 do SWZ – Rysunek Rzut I Piętro sekcja 2.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)33.15.84.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 37.42.30.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne znajdują się w SWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://szrm.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-15, 11:00, https://szrm.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |