m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-03-31 , 15:34:53
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Dobosz
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal412
- telefon(0-22)4437222
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa pasa drogowego ul. Stryjeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka przy
ul. Kazury w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pasa drogowego ul. Stryjeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka przy ul. S. Kazury 9 w Warszawie na dz. ew. nr 6 z obrębu 01-11-02 w zakresie jezdni manewrowej.
Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie dojazdu do nowo wybudowanego żłobka od strony południowej w kierunku centrum miasta bez uciążliwego zawracania na rondzie u zbiegu ulic: Stryjeńskich, Płaskowickiej i Dereniowej.
1. Opis stanu istniejącego:
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Dzielnicy Ursynów, na dz. ew. nr 6 z obrębu 01-11-02.
Inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym ul. Stryjeńskich.
W obszarze przedmiotowej inwestycji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Roślinność istniejącą, zlokalizowaną na terenie inwestycji stanowią rzędowe nasadzenia lip szerokolistnych z towarzyszącymi im krzewami derenia. Nasadzenia uzupełniają klony pospolite jarząb szwedzkie oraz klon, jawor i oliwnik wąskolistny. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy stanowią nasadzenia planowane o czym świadczy ich układ i dobór gatunkowy.
Na całym obszarze przebiegają sieci miejskie, tj.: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci wodne, sieci ciepłownicze, sieci elektryczne, sieci teletechniczne oraz sieci gazowe.
2. Opis i zakres zamówienia:
Szczegółowe informacje i dane znajdują się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
Warstwy, spadki itp. wg projektu drogowego.
Nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowej (ciemnoszarej). Zniesienie barier architektonicznych poprzez obniżenie krawężników.
Uzbrojenie terenu:
1) Kanalizacja sanitarna: Nie przewiduje się zmian w zakresie kanalizacji sanitarnej.
2) Sieci wodociągowe: Nie przewiduje się zmian w zakresie sieci wodociągowych.
3) Sieci elektryczne: Skrzyżowanie kabli SN Z kanalizacją .Właścicielem i użytkownikiem kabli jest Innogy Stoen Operator. W ramach wykonania projektu kanalizacji należy wykonać skrzyżowania zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji. Istniejące przewody linii kablowych należy zabezpieczyć rurami ochronnymi.
4) Sieci teletechniczne: Nie przewiduje się zmian w zakresie sieci teletechnicznych.
5) Kanalizacja deszczowa: w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie z warunkami wydanymi przez MPWiK odbiornikiem wód opadowych z przedmiotowej inwestycji będzie istniejący kanał w ul. Stryjeńskich za zgodą jego właściciela ZDM. Retencję kanałową przewidziano z rur strukturalnych niekarbowanych oraz ograniczenie odpływu poprzez montaż regulatora przepływu w ostatniej studni przed włączeniem do sieci istniejącej.
Na kanalizacji deszczowej dla zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacyjnych i zapewnienia drożności kanalizacji przewidziano kompletne studnie z kręgów betonowych. Przewidziano również wpusty uliczne z kręgów żelbetowych z osadnikiem dennym.
Przewiduje się nasadzenie drzew zgodnie z projektem zieleni oraz zakładanie trawników z wyłączeniem trzyletniej pielęgnacji tych nasadzeń.
W zakresie zamówienia jest zgodne z projektem wykonanie wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług związanych z przebudową drogi opisaną wyżej, tj. co najmniej:
• prace przygotowawcze, rozbiórkowe, demontaże, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
• niwelacja terenu, ukształtowanie terenu ze spadkami, korytowanie,
• budowa kanalizacji deszczowej,
• zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,
• ułożenie poszczególnych warstw jezdni manewrowej,
• zniesienie barier architektonicznych poprzez wykonanie obniżonych krawężników,
• zagospodarowanie terenu zielonego, w tym wykonanie Planu ochrony drzew (w celu wyznaczenia stref i sposobu ochrony drzew).

3. Dodatkowe wytyczne i informacje dot. zamówienia
Roboty budowlane:
1) Prace należy zrealizować z należytą starannością, umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, technologicznymi, warunkami zawartymi w STWiOR, zgodnie ze sztuką budowlaną, opisem przedmiotu zamówienia, harmonogramem rzeczowo-finansowym i Planem ochrony drzew – wyznaczone strefy ochronne drzew podlegają odbiorowi przez Zamawiającego, a prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy wykonywać ręcznie.
2) W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek sporządzania sprawozdania tygodniowego oraz przesyłania go w kolejnym dniu roboczym po następującym tygodniu do przedstawiciela Zamawiającego z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciągu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzień przyszły wraz ze skanem prowadzonego dziennika realizacji robót odnośnie prowadzonych robót oraz z dokumentacją zdjęciową dokumentującą postęp robót, skanem certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, kart katalogowych itp. na planowane do wbudowania materiały oraz urządzenia.
3) Po zakończeniu prac teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie i ingerencji (tj. zieleń) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy niezbędnego materiału, przygotowania podłoża, sadzenia itp. oraz gwarantuje i odpowiada za posadzony materiał roślinny oraz jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ i jej załącznikach. Po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz, że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu organizacji ruchu czy zajęcia terenu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych, jeżeli zajdzie taka konieczność.
5) Na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania próbki kolorystyczne dla nawierzchni oraz pozostałych urządzeń/elementów.
6) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Dopuszczalne jest stosowanie częściowego ogrodzenia terenu w zależności od etapu wykonywanych robót w celu umożliwienia korzystania z ciągów pieszych.
7) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu robót.
8) Dokumentacja powykonawcza winna zawierać m.in. pozwolenia administracyjne, dziennik realizacji robót, odbiory częściowe i końcowe (w tym protokoły odbioru gestorów sieci tj. Innogy, MPWiK), atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do eksploatacji, rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie ewentualnie wystąpiły w toku prac, w tym opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji urządzeń i nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej. Dokumentacja powykonawcza obejmuje również wykonanie kompleksowej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe) oraz wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej zieleni istniejącej oraz wykonanej, nawierzchni i innych elementów wytworzonych.
Zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest obowiązkiem Wykonawcy – należy ją zgłosić zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia.
Dokumentację powykonawczą Wykonawca złoży najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (klauzule społeczne):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudowy i układaniem nawierzchni z kostki brukowej, roboty sanitarne – budowa kanalizacji deszczowej, prace związane z zagospodarowaniem terenu, prace zieleniarskie, prace porządkowe.
3. Szczegółowy opis obowiązków wynikających z klauzuli społecznej znajduje się we wzorze umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść, która będzie załącznikiem nr 1 do umowy wraz z załącznikami oraz:
 Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
 Dokumentacja projektowa – załącznik nr 6a do SWZ;
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 6b do SWZ;
 Przedmiar robót – załącznik nr 6c do SWZ;
 Wzór materiałów informacyjnych – załącznik nr 6d do SWZ.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. ZMIANY UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w
przypadkach określonych pkt 25 SWZ oraz w § 14 projektowanych postanowień umowy.

2. RODO
Wymagania dot. RODO określone zostały w pkt 29 SWZ

3. TERMIN REALIZACJI: 120 dni od dnia zawarcia umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.10.00-8
45.11.12.00-0
45.23.13.00-8
45.23.33.20-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania120 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! NUMERACJA PRZENIESIONA Z BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy
wykażą, że:1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co
najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował budowę, przebudowę lub remont
drogi publicznej2 o wartości co najmniej 150.000,00 złotych brutto.UWAGA!¹ Za wykonaną
robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego
jako wykonaną należycie.2 Przez drogę publiczną należy rozumieć drogę publiczną w
rozumieniu art. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.
470 z późn. zm.) „Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej
z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami
i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych”.2) dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:􀀀
wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane
wykonawcze specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiednie wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z
zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 z późn. zm.) do pełnienia funkcji kierownika budowyoraz􀀀 wyznaczoną do sprawowania
funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiednie wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych
Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
r., poz. 1186 z późn. zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;Uwaga!Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym
mowa w pkt 10.3 lit. a) SWZ dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 5 do SWZ) skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców)
w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.3)
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:• postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy,• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,• ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest
wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.5)
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg
załącznika nr 7 do SWZ).7) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.8) Oświadczenie
o którym mowa w pkt. 10.2. lit a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:a) Formularz ofertowy wypełniony i
wygenerowany za pośrednictwem Platformy; b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w
załączniku nr 1 do SWZ.c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż
umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np.
pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę umocowaną do
reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); d) Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z
ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów;Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o
którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot
udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.e)
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt b), także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.f) Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w
załączniku nr 7 do SWZ (w przypadkach o których mowa w pkt 12 pkt 5) SWZ).Wykonawca
zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SWZ, ze szczególnym
uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana
przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-15 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-14
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-15, 13:00, http://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |