m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-01 , 16:19:02
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i przetestowanie Aplikacji Mobilnej z powiązanymi systemami Beaconów, zbiorczo określanych jako Prototyp, a także opracowanie Koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia i dokumentacji oraz dostarczenie Smatrfonów niezbędnych do przetestowania Prototypu.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i przetestowanie Aplikacji Mobilnej z powiązanymi systemami Beaconów, zbiorczo określanych jako Prototyp, a także opracowanie Koncepcji realizacji przedmiotu Umowy i Dokumentacji oraz udostępnienie Smart-fonów niezbędnych do przetestowania Prototypu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.21.20.00-4


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:

1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną usługę informatyczną o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, której przedmiotem było wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej z komponentem nawigacji, zgodnej ze standardem WCAG 2.0 lub wyższym.
1.2. dysponuje lub będzie dysponował Personelem kluczowym skierowanym do realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym:
a) co najmniej jedną osobą biorącą udział w roli Kierownika Projektu, która spełnia łącznie poniższe wymagania:
- w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję Kierownika Projektu lub równoważną, w co najmniej jednym projekcie o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, którego celem było wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej,
- posiada wiedzę w zakresie metodyki zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem Scrum Product Owner, Scrum Master lub innym równoważnym certyfikatem, wydanym przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów.
b) co najmniej dwoma osobami biorącymi udział w roli Programisty, z których każda spełnia łącznie poniższe wymagania:
- w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Programisty aplikacji mobilnej lub równoważną w co najmniej jednym projekcie, którego celem było wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej z komponentem nawigacji na system Android lub IOS,
- posiada doświadczenie w stosowaniu metodyk zwinnych w realizacji projektów informatycznych.


2.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

3.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

4.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;

5.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

6.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

7.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów - zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
b) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia,
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ. e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w trybie art. 117 ust. 4 ustawy)
f) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, które będą przez te osoby wykonywane w ramach realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 1.2 oraz (opcjonalnie) w zakresie kryterium oceny ofert.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
2. Numer referencyjny: ZP/EM/271/II-22/21
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
4. Warunki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
5. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 630 148,00 zł brutto.
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2021/BZP 00026990/01 z dnia 01.04.2021 r.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Doświadczenie Personelu kluczowego (zaangażowanego w realizację zamówienia)50 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70078
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-14 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-13
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-14, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |