m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-01 , 13:21:10
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ochota m.st. Warszawy
- adresGrójecka 17A, 02-021 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 57-83-490
- faks(0-22) 659-07-91
- e-mailochota.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.urzadochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Grzegorkiewicz
- adresDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal408
- telefon(0-22) 578 34 90
- emailagrzegorkiewicz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont chodnika w Parku Korotyńskiego (część wschodnia) na odcinku od ul. Bohdanowicza do ul. Korotyńskiego.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika w Parku Korotyńskiego (część wschodnia) na odcinku od ul. Bohdanowicza do ul. Korotyńskiego.
Szczegółowy opis i zakres robót wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii oraz standardu wykonania, zawarty został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej „STWiOR”), stanowiących załączniki do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Ochota
Główny przedmiot (CPV)45.11.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.20.00-5
45.11.27.10-5
45.23.32.60-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania45 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym: dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót sprawującego nadzór nad pracami remontowymi, posiadającego uprawnienia konstrukcyjno – budowlane lub inżynieryjno-drogowe, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1186 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 65).
Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów zawarte zostały w SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej gwarancji na prace remontowe40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-16
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-16 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-16, 11:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |