m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-02 , 10:57:51
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Rafał Olędzki
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22)655-46-96
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modyfikacja wózków wagonów metra serii 81
Nr referencyjny postępowania: WP.25.00035.2021.S.P.RAOL

Opis zamówienia
Na łączny zakres przedmiotu zamówienia składa się wykonanie modyfikacji 56 sztuk wózków wagonów metra serii 81 oraz 50 sztuk silników wraz z wykonaniem czynności utrzymaniowych odpowiadających poziomowi utrzymania P4.3 i P5 zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania nr DSU-EMR-81-03-1 zatwierdzonej przez Urząd Transportu Kolejowego. Szczegółowy opis modyfikacji oraz zakres czynności utrzymaniowych w zakresie wózków wagonów metra serii 81 zawarto w załączniku nr 2 do specyfikacji technicznej, a szczegółowy opis modyfikacji oraz zakres ww. czynności utrzymaniowych w zakresie silników zawarto w załączniku nr 3 do specyfikacji technicznej. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją postępowania, tj.: Specyfikacją warunków zamówienia i jej załącznikami, w szczególności ST oraz wzorem umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Na wykonaną usługę obowiązywać będzie 24-miesięczna gwarancja, która rozpoczyna się dla każdego wózka wagonu i silnika trakcyjnego z chwilą dostawy do Zamawiającego po wykonaniu modyfikacji. W okresie gwarancji przedmiot zamówienia będzie objęty rękojmią na okres równy okresowi gwarancji. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy następujące czynności związane z modyfikacją wózków wagonów metra serii 81:

1) odbiór podzespołów od Zamawiającego;

2) demontaż części składowych podzespołów;

3) czyszczenie części;

4) przegląd i kwalifikacja części możliwych do ponownego użycia;

5) wymiana części wymaganych (zgodnie z kodem użycia WEC dla naprawianych podzespołów);

6) próby końcowe;

7) uzupełniania ubytków powłok malarskich i konserwacja;

8) pakowanie i wysyłka podzespołów.

Szczegółowy opis dot. sposobu weryfikacji spełnienia przedmiotowego wymogu określa treść wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć każdą partię wózków wagonów (partia jest rozumiana jako 2 sztuki wózków) na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych, 00/100) na czas pozostawienia partii wózków w dyspozycji Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć każdą partię silników (partia jest rozumiana jako maksymalnie 10 sztuk silników) na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100) na czas pozostawienia partii silników w dyspozycji Wykonawcy.

Uszczegółowienie terminu realizacji: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od daty zawarcia umowy przy założeniach określonych w pkt 5 specyfikacji technicznej, a w szczególności mówiących o tym, że:

1) modyfikacja pierwszej partii wózków i/lub silników zostanie wykonana w terminie 40 dni kalendarzowych licząc od daty odbioru danej partii od Zamawiającego;

2) modyfikacja ostatniej partii wózków i/lub silników zostanie wykonana w terminie 7 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Zamawiający zgłosi gotowość przekazania ostatniej partii do modyfikacji z wyprzedzeniem minimum 35 dni w stosunku do terminu wyznaczonego na realizację modyfikacji w zakresie ostatniej partii;

3) modyfikacja pozostałych partii wózków i/lub silników zostanie wykonana w terminie 35 dni kalendarzowych licząc od daty odbioru danej partii od Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSTP Kabaty
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania7 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na wykonaniu naprawy P4.3 lub P5 minimum 30 sztuk wózków wagonów pojazdów szynowych oraz 20 sztuk silników pojazdów szynowych.

Zamawiający dopuszcza wykazanie należytego wykonania dowolnej ilości usług z zastrzeżeniem, że zakres co najmniej jednej wykonanej usługi musi obejmować wykonanie naprawy P4.3 lub P5 minimum 30 sztuk wózków wagonów pojazdów szynowych oraz 20 sztuk silników pojazdów szynowych;

2) dysponuje urządzeniami technicznymi umożliwiającymi należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia wg poniższego wykazu:

— co najmniej 2 sztuki stanowisk technologicznych do rewizji (naprawy) zestawów kołowych i wózków wagonu,

— co najmniej 1 sztuka stanowiska technologicznego do mycia urządzeń (myjka ciśnieniowa),

— co najmniej 1 sztuka komory lakierniczej o wymiarach minimalnych wynoszących 3 m x 4 m,

— co najmniej 1 sztuka prasy hydraulicznej do zaprasowania kół zastawu z elektronicznym zapisem sił umożliwiającym uzyskanie wymaganej siły wcisku (maksymalnie 1 200 kN),

— co najmniej 1 sztuka stanowiska do badań ultradźwiękowych zestawu kołowego wyposażonego w defektoskop elektroniczny,

— co najmniej 1 sztuka tokarki do obróbki kół i reprofilacji zarysu profilu tocznego zestawów kołowych,

— co najmniej 1 sztuka wyważarki z elektronicznym zapisem służącej do dynamicznego wyważania zestawów kołowych,

— co najmniej 1 sztuka nagrzewnicy indukcyjnej służącej do zdejmowania i zakładania pierścieni łożysk maźnicy,

— co najmniej 1 sztuka urządzenia laserowego lub płyty traserskiej służącego do pomiarów ramy wózka i belki bujakowej,

— co najmniej 1 sztuka stanowiska do badania wózka pod zadanym obciążeniem, tj. 9,0 T i 9,5T,

— co najmniej 1 sztuka stanowiska do próby ruchowej zestawu kołowego z podparciem na maźnicach i napędem wałka atakującego przekładni,

— co najmniej 1 sztuka stanowiska do pomiaru sprężyn I i II stopnia zawieszenia,

— co najmniej 1 sztuka suwnicy o udźwigu co najmniej 7T (słownie: siedem ton),

— co najmniej 1 komplet przyrządów kontrolno-pomiarowych niezbędnych do wykonywania napraw wózków wagonów składający się z następujących przyrządów: metrówka suwmiarka, mikrometr, średnicówka, przyrząd do pomiaru rozstawu kół AZ,

— co najmniej 1 sztuka stanowiska technologicznego do procesu czyszczenia ram wózków, oraz śrutowania lub piaskowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w sekcji III pkt 1.3 ogłoszenia oraz pkt 9.1.4 SWZ Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego:

1) wykaz usług (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.4 ppkt 1 SWZ;

2) opis urządzeń technicznych (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ) jakimi dysponuje Wykonawca – w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.4 ppkt 2 SWZ.


Ofertę wraz z zał. (w tym JEDZ) należy złożyć w for. elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem służącym złożeniu oferty wraz z zał. (w tym JEDZ) jest platforma zakupowa Zamawiającego. Wykonawca uzupełnia formularz oferty przygotowany przez Zamawiającego na platformie, a w polu „dokumenty” dodaje zał. do oferty (za wyjątkiem JEDZ) używając przycisku „dodaj dokument”. Dopuszczalne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx.

Wynagrodzenie będzie płatne częściami, każdorazowo po odbiorze przez Zamawiającego danej partii wózków wagonów metra serii 81 oraz silników, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę:

— faktury,

— faktury elektronicznej (nieustrukturyzowanej),

— ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

W terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego lub wpływu prawidłowo wystawionej faktury / faktury elektronicznej / faktury ustrukturyzowanej elektronicznej za wykonanie partii przedmiotu umowy wraz z kopią podpisanego bez uwag i zastrzeżeń przez strony umowy protokołu odbioru dotyczącego dostaw na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze.


Zamawiający podczas badania ofert zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 139 ustawy Pzp, i pkt 24.2 SWZ. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec kt. zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp). Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpi względem niego fakultatywna przesłanka wykluczenia z udziału w postępowaniu, o kt. mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie pkt 10.1 lub 10.2 SWZ uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 110–111 ustawy Pzp, a dodatkowo w przypadkach, o których mowa w pkt 10.2 SWZ – okoliczności wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp.

1. Jako dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, w formie JEDZ

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

— art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

Zamawiający nie przewiduje zamówień określ. w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp oraz art. 388 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-04
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-07, 13:00, STP Kabaty - otwarcie ofert nie jest jawne
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |