m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-02 , 11:52:05
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
- adresWrocławska 19, 01-493 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 638-23-33 w.202
- faks(0-22) 836-24-89
- e-mailprzetarg@zozbemowo.pl.
- adres internetowyhttp://www.zozbemowo.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Michał Kowalski
- adresSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, 01-315 Warszawa, ul. Coopera 5
- lokal323
- telefon(0-22) 163 71 47
- emailmichal.kowalski@zozbemowo.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa szczepionek
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek, do przychodni zdrowia w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 36A, ul. Cegielnianej 8, ul. gen. M.C. Coopera 5, ul. Czumy 1, ul. Janiszowskiej 15, ul. Powstańców Śląskich 19, ul. Szybowcowej 4, ul. Wrocławskiej 19, podległych Zamawiającemu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrzychodnie zdrowia,ul. 1 Sierpnia 36A, ul. Cegielniana 8, ul. gen. M.C. Coopera 5, ul. Czumy 1, ul. Janiszowska 15, ul. Powstańców Śląskich 19,ul. Szybowcowa 4, ul. Wrocławska 19
Główny przedmiot (CPV)33.65.16.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1CZĘŚĆ 1 - błonica, tężec, krztusiec-2 antygeny, 260 szt.0,00
2CZĘŚĆ 2 - pneumokoki trzynastowalentna, 2300 szt.0,00
3CZĘŚĆ 3 - meningokoki czterowalentna od 13 miesiąca życia, 215 szt.0,00
4CZĘŚĆ 4- błonica ,tężec, krztusiec, WZW typu B, 2300 szt.0,00
5CZĘŚĆ 5 - szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla dzieci, 200 szt.0,00
6CZEŚĆ 6 - rotawirusy 5 szczepowa, 500 szt.0,00
7CZEŚĆ 7 - błonica, tężec, krztusiec-5 antygenów, 150 szt.0,00
8CZĘŚĆ 8 – błonica, tężec, krztusiec, WZW typu B – do 36 miesiąca życia, 450 szt. 0,00
9CZĘŚĆ 9 - błonica, tężec, krztusiec-3 antygeny, 50 szt.0,00
10CZĘŚĆ 10 - rotawirusy, 600 szt.0,00
11CZĘŚĆ 11- meningokoki, grupy B, 400 szt.0,00
12CZĘŚĆ 12 - ospa wietrzna, 220 szt.0,00
13CZĘŚĆ 13 - WZW typu B dla dorosłych, 1500 szt.0,00
14CZĘŚĆ 14 - WZW typu A dla dzieci, 100 szt.0,00
15CZĘŚĆ 15 - szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), 300 szt.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, ani zdolności technicznej lub zawodowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-06
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zozbemowo.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-06 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-03
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-06, 12:00, Platforma zakupowa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-03-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |