m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-02 , 14:37:16
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paulina Landsberg
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 655 46 72
- emailp.landsberg@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie naprawy rewizyjnej poziomu P4 lokomotywy manewrowej 797.8
Opis zamówienia
Na łączny zakres Przedmiot Zamówienia składa się:1)
zakres podstawowy - wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 lokomotywy manewrowej typu 797.8,
o numerze fabrycznym 301, zgodnie z czynnościami opisanymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania dla poziomu utrzymania P4 lokomotywy manewrowej, stanowiącej załącznik nr 5 do Specyfikacji Technicznej; 2) zakres opcjonalny – wykonanie naprawy silnika spalinowego, w przypadku stwierdzenia dużego zużycia silnika przez producenta (lub autoryzowany serwis), co nastąpi w trakcie wykonywania przez Wykonawcę zakresu podstawowego Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół potwierdzający wykonanie przeglądu silnika oraz informację diagnostyczną, dotyczącą zużycia silnika przez producenta. Po wykonanej naprawie silnika, producent silnika lub autoryzowany serwis wystawi stosowne dokumenty, potwierdzające zakres wykonanej naprawy oraz udzieli 24 miesięcznej gwarancji na silnik.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania175 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z pkt 5.1 SIWP, tj.: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzające zdolność Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na naprawie poziomu utrzymania P4 lub wyższym, lokomotywy manewrowej albo wyprodukował co najmniej 1 sztukę lokomotywy manewrowej.
TERMIN: Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w terminie maksymalnie 25 tygodni od dnia podpisania Umowy, w tym: 1)zakres
podstawowy Przedmiotu Zamówienia – w terminie 20 tygodni od dnia podpisania Umowy; 2) zakres opcjonalny Przedmiotu Zamówienia – w terminie 5 tygodni od przekazania Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-05
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-05 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-02
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-05, 13:00, siedziba Zamawiajacego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |