m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-06 , 12:01:43
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Rozbudowa i wsparcie systemu SSLVPN Pulse Secure
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i przekazanie na rzecz Zamawiającego subskrypcji licencji użytkowych i dostępowych dla Systemu wskazanego w umowie, a także wdrożenie serwera licencji Producenta Systemu oraz usługa warsztatów oraz serwisu gwarancyjnego i wsparcia przez 12 miesięcy.

2.Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
2.1) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 442576,00 netto PLN
2.2.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 242576,00 PLN

3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 298 368,48 zł brutto.

4. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy.

5. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

6.Zamawiający wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

7. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem ustanowienia przez nich Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony i załączony do oferty zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 13 SWZ; Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży w systemie ofertę; Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek
10. Zamawiający przewiduje zmian umowy, które zostały określone we wzorze umowy

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUrząd m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)48.00.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
2.Warunki udziału w postępowaniu: Nie
3. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
4. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

7. Inne dokumenty
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
Podmiotów,załączenie do oferty w systemie:– zobowiązanie każdego Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
b)oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia(sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ)
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np.pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający
dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70091
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-21 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-20
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-21, 11:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |