m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-06 , 12:37:43
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adresPotocka 1, 01-652 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 832-45-50
- faks(0-22) 832-45-55
- e-mailosirzoliborz@osir-zoliborz.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.osir-zoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Weronika Żubrowska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Potocka 1, 01-652 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 832 45 50
- emailsekretariat@osir-zoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Jeżewski
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Potocka 1, 01-652 Warszawa
- lokal6
- telefon(0-22) 8324550
- emaila.jezewski@osir-zoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, x
- lokalhttps://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, x
- lokalhttps://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa obsługa i bieżąca konserwacja technologii basenowej w zakresie wentylacji i uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa i bieżąca konserwacja technologii basenowej w zakresie wentylacji i uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.

Wykonawca, w zakresie obsługi technicznej i bieżącej konserwacji instalacji technologicznych uzdatniania wody basenowej oraz wentylacji basenu jest zobowiązany do:
1)stałego codziennego nadzoru nad pracą urządzeń stacji basenowej uzdatniania wody basenowej, wentylacji, kontrolą poszczególnych procesów uzdatniania wody oraz monitoringu systemu technologii basenowej:
- filtracja wstępna koagulacja, filtracja mechaniczna na filtrach ciśnieniowych wielowarstwowych, naświetlanie UV, podgrzewanie, chlorowanie, korekta pH, ich bieżącej konserwacji i czyszczenia urządzeń;
2)obsługi filtrów ciśnieniowych, basenowych wielowarstwowych w tym:
- płukania zgodnie z instrukcją obsługi filtrów, bieżącą kontrolą złoży filtracyjnych;
3)obsługi pomp obiegowych, zaworów, armatury oraz ich bieżącej konserwacji:
- czyszczenia prefiltrów pomp, zaworów zwrotnych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
4)Obsługi lamp UV do dezynfekcji wody oraz ich konserwacji;
5)obsługi aparatury pomiarowej i sterującej oraz kalibracji urządzeń kontrolno-pomiarowych nie rzadziej niż 1 raz dziennie;
6)Obsługi instalacji podgrzewania wody w obrębie stacji uzdatniania wody dla basenu;
7)Obsługi instalacji elektrycznej w obrębie stacji uzdatniania wody dla basenu oraz wentylacji mechanicznej;
8)Uzupełniania środków chemicznych w zbiornikach dozujących potrzebnych dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody dla pływalni;
9)Stałej kontroli wody pływalni, utrzymania odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi;
10) Dokonywania wpisów i sprawozdań w dokumentacje urządzeń z przeprowadzonych czynności serwisowych oraz nieprawidłowości pracy poszczególnych urządzeń – w razie awarii lub uszkodzenia urządzeń stacji uzdatniania wody niezwłoczny kontakt z Kierownikiem obiektu;
11)Utrzymanie stałej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie utrzymania normatywnych parametrów wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2015 roku, respektowanie wniosków pokontrolnych oraz zalecanego trybu kontroli parametrów wody;
12)Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach technologii basenowej i magazynach.
13)Całodobowe monitorowanie urządzeń uzdatniania wody basenowej i systemu wentylacji – w tym całodobowe świadczenie serwisu awaryjnego polegającego na usunięciu awarii lub powstałego uszkodzenia w miejscu ich powstania w siedzibie Zamawiającego przy czym rozpoczęcie prac mających na celu usunięcie awarii lub powstałego uszkodzenia nastąpi w czasie do …. godzin od stwierdzenia powstania awarii lub uszkodzenia (w przypadku gdy wystąpienie awarii lub uszkodzenia stwierdzi Wykonawca) lub od każdorazowego przekazania powiadomienia przez Zamawiającego za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie lub sms (w przypadku gdy wystąpienie awarii lub uszkodzenia stwierdzi Zamawiający).
WW. CZAS REAKCJI STANOWI KRYTERIUM OCENY OFERT I ZOSTAŁ SZCZEGÓŁOWO OPISANY W PKT 23.3) SWZ.
14)W ramach przedmiotu zamówienia wymagane są co najmniej cztery wizyty dziennie po 1,5 godziny każda. Wizyty zostaną odnotowane w dzienniku dyżurów;
15)Bieżąca kontrola automatyki i sterowania pracą instalacji stacji uzdatniania wody i systemu wentylacji nie rzadziej niż 2 raz dziennie;
16)Czyszczenie zbiorników przelewowych przeprowadzone zgodnie z Instrukcją i wymogami higieny;
17)Kalibracja odczytów względem faktycznych parametrów w centralach wentylacyjnych basenowych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
18)Wymiana filtrów (przekazanych przez Zamawiającego) w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niż 4 razy w roku;
19)Regulacja napędów;
20)Kontrola szczelności oraz przepustowości przewodów;
21)Kontrola pasków napędowych i przepustnic w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
22)Kontrola i czyszczenie pomieszczeń czerpni i wyrzutni nie rzadziej niż 4 razy w roku;
23)Kontrola pracy silników i sprężarek w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
24)Kontrola stanu łapaczy odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych N1/W1 i N2/W2 nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
25)Kontrola kanałów ssących i tłocznych w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niż 4 razy w roku;
26)Mycie komór central wentylacyjnych nie rzadziej niż 4 razy w roku;
27)Odgrzybianie oraz dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej – min. 1 raz w roku
28)Sprawdzenie, po zawarciu umowy, stanu kanałów oraz parametrów pracy central wentylacyjnych oraz prawidłowości działania automatyki sterującej;
29)Sprawdzenie wentylatorów dachowych dwa razy w roku;
30)Sprawdzanie szczelności obiegów pomp ciepła, kontrola połączeń urządzeń i przewodów, kontrola naczyń przeponowych, sprawdzanie ciśnienia w instalacjach oraz uzupełnianie czynnika, kontrola sprężarki, połączeń elektrycznych i układów sterowania;
31)Sprawdzenie, raz w roku, szczelności i ciągłości obudowy central wentylacyjnych, połączeń kołnierzowych i śrubowych, zabezpieczeń antykorozyjnych, stanu wymienników, nagrzewnic, izolacji;
32)Przegląd central wentylacyjnych raz w roku ze sporządzeniem protokołu do dnia 31 maja;

Przez bieżącą konserwację technologii basenowej w zakresie wentylacji i uzdatniania wody Zamawiający rozumie również czynności polegające na wykonywaniu drobnych napraw poszczególnych elementów instalacji niezbędnych do utrzymania ich w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie instalacji lub ich elementów i urządzeń.
Konserwację urządzeń objętych gwarancją producenta należy szczegółowo uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca zapewnia wszelki niezbędny sprzęt do obsługi instalacji technicznych uzdatniania wody basenowej i central wentylacyjnych;
Pobór, analiza jakości wody basenowej zgodnie z opracowanym harmonogramem poboru wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 oraz wytycznymi określonymi w tym zakresie przez Państwowego Inspektora Sanitarnego;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca za każdym razem potwierdził pobór próbek na harmonogramie wykonania usługi;
Zarówno przeprowadzenie konserwacji, jak i wykonanie i wynik pomiarów kontrolnych muszą zostać odnotowane (i opatrzone datą oraz zakresem czynności) w dokumentacji przeglądów.

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy – KLAUZULE SPOŁECZNE:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób codziennie wykonujących wskazane poniżej czynności:
a)obsługa technologii basenowej w zakresie wentylacji i uzdatniania wody
b)badania wody basenowej
c)konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej
d)konserwacja stacji uzdatniania wody

Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy oraz:
a)projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;

INFORMACJE DODATKOWE:
1. TERMIN REALIZACJI
a)Termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 01.05.2021 r.
b)Termin zakończenia: 8 miesięcy jednak nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

2. Zmiany umowy
W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ w niżej wymienionym zakresie:
§ 13 projektowanych postanowień umownych
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także na zasadach określonych poniżej, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2.Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1:
a)w przypadku, gdy wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
2)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany terminu wykonania Umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
3)Zmiany osoby o której mowa § 9 ust. 1 pkt 2) ze strony Wykonawcy, w szczególności z przyczyn losowych (np. choroba, śmierć itp.) lub np. z powodu rozwiązania stosunku pracy z Wykonawcą z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że nowo wskazana osoba spełnia wymagania zawarte w SWZ;
Zmiana osoby o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) Umowy stanowi zmianę umowy i wymaga aneksu.
4)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

3.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz z siedzibą przy ul. Potockiej 1, 01 – 652 Warszawa (nr tel.: 22 832 46 00, adres e-mail: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl.
2.Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem adresem e-mail: ido@osir-zoliborz.waw.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
3.Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
-ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
-rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)
-ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
4.Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5.Komu przekazujemy Państwa dane?
1)Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2)Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
3)Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).
7.Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
8.Przysługujące Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2.
9.Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOśrodek Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)65.13.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.31.54.10-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania8 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2021-05-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! NUMERACJA PRZENIESIONA Z BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH!
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy
wykażą, że:1) posiadają Certyfikat f-gazowy przedsiębiorstwa o którym mowa w art. 29 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065);2) w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej
jedną usługę świadczoną przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz jednego Zamawiającego i
polegającą co najmniej na obsłudze technologii basenowej w zakresie uzdatniania wody
basenowej i wentylacji.1Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę której przedmiot
został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.2 W przypadku, gdy
Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana, Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert w postępowaniu okres świadczenia
usługi będzie nie krótszy niż 6 miesięcy a dowody o których mowa w pkt 10.3 lit. b) SWZ
potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.3)
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną
osobą posiadającą: a) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji wydane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.) dla obsługi
urządzeń wymienionych w grupie 1 punkty 2 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia tj.
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji do obsługi instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1
kV.ORAZb) certyfikat f-gazowy dla personelu o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065)ORAZ c) aktualne orzeczenie
lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby wydane zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).Uwaga! Zamawiający dopuszcza
wykazanie się:1) trzema osobami z których pierwsza posiada świadectwo o którym mowa w pkt
a), druga certyfikat o którym mowa w pkt b) a trzecia orzeczenie o którym mowa w pkt c)lub2)
dwiema osobami posiadającymi łącznie świadectwo o którym mowa w pkt a), certyfikat o którym
mowa w pkt b) oraz orzeczenie o którym mowa w pkt c).lub3) jedną osobą posiadającą łącznie
świadectwo o którym mowa w pkt a), certyfikat o którym mowa w pkt b) oraz orzeczenie o którym
mowa w pkt c).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) certyfikat f gazowy przedsiębiorstwa o którym mowa w art. 29 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065);b) wykaz usług (zgodny z załącznikiem nr 4
do SWZ) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług wykonywanych zastrzega się że
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy. Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji
usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 ppkt b) SWZ
dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. c) wykaz osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny z załącznikiem nr 5 do
SWZ)

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców)
w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.3)
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:• postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy,• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,• ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest
wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.5)
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,
dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.6) W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.7) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) i 6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 6 do SWZ)8) Oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.9) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 10.2. lit a) SWZ
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.10) Wszelka
korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1, Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:a) Formularz ofertowy
wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem Platformy; b) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg
wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.c) w przypadku, gdy oferta została podpisana
przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy
dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę
umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); d)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot
udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.e)
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt b), także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.f) Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr
6 do SWZ w przypadkach o których mowa w pkt 12.7) SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-14 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-13
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-14, 09:30, https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |