m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-07 , 07:47:21
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Wilczyńska
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 55 89 220
- emaila.wilczynska@zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychSebastian Kubanek
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 850-54-10 w. 9325
- emailskubanek@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa skrzyżowania Rondo Dmowskiego
Opis zamówienia
Przebudowa Ronda Dmowskiego
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.94-6
Dodatkowe przedmioty (CPV)
45.23.32.90-8
45.23.32.21-4
45.23.32.20-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania180 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium149700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
149 700,00 zł ( słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1. nie podlegają wykluczeniu,
7.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:7.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

7.2.1.1. Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż :
6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100)

7.2.1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej:
3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100)

7.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

7.2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat- – przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy, w tym okresie wykonał następujące zamówienia:
Co najmniej trzy zamówienia w terenie miejskim o populacji nie mniejszej niż 100 tysięcy mieszkańców o wartości łącznej nie mniej niż 900 000,00 zł brutto na remont, budowę lub przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych, w tym jedno z nich na kwotę nie mniej niż 500 000,00 zł brutto oraz 1 zamówienie w terenie miejskim o populacji nie mniejszej niż 100 tysięcy mieszkańców o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto na remont, budowę lub przebudowę zatoki autobusowej lub nawierzchni chodników lub nawierzchni bitumicznej.

7.2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) - Doświadczenie zawodowe (okres pełnienia funkcji kierownika albo zastępcy kierownika albo inspektora nadzoru podobnych robót w przypadku robót budowlanych albo staż (w latach)– podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba – 2 lata -2 lata - podstawa dysponowania

2. Kierownik robót drogowych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – 1 osoba – 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania

3. Brygadzista posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (lub o napięciu znamionowym powyżej 1 kV) oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV (lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV) – 1 osoba – 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania (umowa o pracę).

4. Monter elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV (lub o napięciu powyżej jkV) – 5 osób – 2 lata – 2 lata - podstawa dysponowania (umowa o pracę).

5. Kadra pracownicza z przygotowaniem w zakresie prac drogowych związanych z wymianą nawierzchni i chodników – 5 osób – nie dotyczy – 2 lata - podstawa dysponowania (umowa o pracę).

8.9. Do oferty należy dołączyć m.in.:
8.9.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8.9.2. kosztorys/y ofertowy/e (zgodnie z przedmiarami robót załączonymi w rozdziale V). Do każdego kosztorysu ofertowego należy załączyć stronę tytułową. Kosztorys/y oraz strona/y tytułowa/y powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
8.9.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.2.2.3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
8.9.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.3., zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

8.10. Oświadczenia oraz oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych postanowień, w tym wskazanych w pkt 8.11.). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.
9.1.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
9.1.1.1. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za „ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym
9.1.1.2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia);
9.1.1.3. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 2.
Do powyższego wykazu powinny być załączone dowody określające, czy wymienione w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane , a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.
9.1.1.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług/kontrolę jakości/kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3.
16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa brutto: 60%
- gwarancja na wykonane roboty: 40%

16.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

16.2.1. W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna
------------------------------ x 60 pkt
Cena ofertowa
gdzie:
cena minimalna – cena ofertowa brutto oferty najtańszej
cena ofertowa – cena ofertowa brutto oferty ocenianej

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

16.2.2. W zakresie kryterium „gwarancja na wykonane roboty” oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Gb - Gmin
------------------------------ x 40 pkt
Gmax – Gmin
gdzie:
Gb – okres gwarancji badanej oferty [m-ce]
Gmin – minimalny okres gwarancji = 60 m–cy
Gmax – maksymalny okres gwarancji = 96 m-cy

Obliczenie punktacji w kryterium „okres gwarancji” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA!
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ. Niepodanie (niewpisanie) okresu gwarancji w ofercie spowoduje iż do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie.
MAKSYMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 96 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego niż wymagany okres gwarancji w ofercie, do oceny zostanie przyjęty okres 96 miesięcy.

16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.
16.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu powyższym, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
16.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w ogłoszeniu o zamówieniu).


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja na wykonane roboty40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-21, 11:00, https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |