m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-07 , 11:50:26
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Wojda
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99
- lokal402
- telefon(22) 4435685
- emailwola.zzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychHerman Lena
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90
- lokal323
- telefon(0-22)4435631
- emaillherman@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola – parki, skwery, zieleńce oraz miejsca pamięci – numer postępowania: 11/ZP/21.
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, tj. terenów parków, skwerów, zieleńców oraz miejsc pamięci.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz sposobu i wymagania dotyczące wykonania usług będących przedmiotem zamówienia określa:
a) wzór umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ wraz z załącznikami, pn.:
— wykaz terenów zieleni – parki, skwery, zieleńce oraz miejsca pamięci,
— sposób wykonania poszczególnych prac – parki, skwery, zieleńce oraz miejsca pamięci,
b) formularz cenowy – załącznik nr 1 do SWZ.
1. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 3 455 309,01 PLN.
2. Informacja o podziale/braku podziału zamówienia na części.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia związanego z utrzymaniem terenów zieleni w dzielnicy Wola na części, z których każda stanowi przedmiot oddzielnego postępowania. Niniejsze postępowanie dotyczy jednej z ww. części zamówienia.
3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności dotyczące prac ogrodniczych i zagospodarowania terenów zieleni, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu dokumentowania i weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zgodnie z treścią § 3 ust. 6 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100), przez cały okres trwania umowy.
5. Podwykonawcy:
1) wszelkie regulacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa, Zamawiający zawarł we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w oświadczeniu – jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
8. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 8 sierpnia 2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
9. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane poniżej;
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp – wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania wskazane są poniżej.
Warunki realizacji umowy:
11. Warunki realizacji umowy określa wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ – dostępne na stronie http://zamowienia.um.warszawa.pl
12. Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są w projektowanych postanowieniach umowy – wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
13. Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej oferty (wraz z podatkiem VAT).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Wola - Polska
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.30.00-7
77.31.41.00-5
77.34.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp
3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w rozdziale VIII SWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
a-1) Co najmniej 1 usługę polegającą na utrzymaniu terenów zieleni o łącznej powierzchni minimum 30 ha i wartości prac nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto*, obejmującą w szczególności: pielęgnację trawników, drzew i krzewów, utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację elementów małej architektury. Usługa mogła być zrealizowana na jednym obiekcie lub na kilku, mniejszych obiektach, które w sumie dają powierzchnię 30 ha (w ramach jednej umowy).
a-2) Co najmniej 1 usługę polegającą na utrzymaniu zieleni na terenach objętych ochroną konserwatorską, która była świadczona przez okres minimum 6 miesięcy.
W przypadku zamówień wykonywanych uznany zostanie zakres już należycie wykonany, który potwierdzać będzie spełnianie ww. warunku.
b) Dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności:
b-1) co najmniej 1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót zieleni – posiadającą tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości z zakresu pielęgnacji zieleni: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo. Osoba ta powinna posiadać kwalifikacje zawodowe oraz spełniać warunki wynikające z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 282 ze zm.), tj.: Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury
Ponadto ww. osoba, musi posiadać minimum 5 lat praktyki przy utrzymaniu terenów zieleni lub urządzaniu terenów zieleni.
b-2) Co najmniej 1 osobą posiadającą tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości z zakresu pielęgnacji zieleni: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo.
Ponadto ww. osoba, musi posiadać uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni oraz musi posiadać minimum 3 lata praktyki przy utrzymaniu terenów zieleni lub urządzaniu terenów zieleni.
b-3) Co najmniej 3 osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji brygadzistów, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo oraz ukończony kurs chirurgii drzew.
Ponadto ww. osoby, muszą posiadać minimum 3 lata praktyki przy utrzymaniu terenów zieleni lub urządzaniu terenów zieleni.
b-4) Co najmniej 1 osobą, która posiada wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo oraz posiadającą certyfikat specjalisty terenów zieleni lub Inspektora terenów zieleni.
Ponadto ww. osoba, musi posiadać minimum 3 lata praktyki przy utrzymaniu terenów zieleni lub urządzaniu terenów zieleni.
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie/łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (podmiotowych środków dowodowych):
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu usług wykonanych, stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) Dowody określające, czy wskazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.


Informacje dodatkowe:
Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu jest określony w SWZ dostępnej na stronie https://zamowienia.um.warszawa.pl
1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym powyżej, w terminie wskazanym w rozdziale XI SWZ. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
1) Wypełnienie zdefiniowanych przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnionych przez Wykonawcę w systemie został określony w rozdziale XIII i XIV SWZ.
2) Złożenie wraz z ofertą w systemie następujących oświadczeń i dokumentów:
a) formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
b) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej;
c) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,(jeśli dotyczy);
d) wypełnionego formularza „Doświadczenie personelu kluczowego”, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, w przypadku gdy Wykonawca w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium „doświadczenie personelu kluczowego” zechce złożyć ww. formularz (niezłożenie formularza „Doświadczenie personelu kluczowego” nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty);
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
f) dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
g) zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dot. spełniania warunków, o których mowa powyżej.
2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) wykaz usług wykonanych wraz z dowodami, o którym mowa powyżej;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa powyżej;
c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
e) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym w postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych znajdują się w rozdziale IX część 4 SWZ – zamieszczonej na stronie https://zamowienia.um.warszawa.pl
4. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym: oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1 ppkt 2 lit a, pkt 2 lit. c, d, e – składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
5. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów Dokumentów wymienionych w pkt 2 lit c, e.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji12 %
Doświadczenie personelu kluczowego28 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-11
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxxxxxxxxxxxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-11 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-08
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-11, 09:30, w siedzibie Zamawiającego, ul. Żelazna 99, Warszawa - pok. 402
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |