m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-07 , 11:51:29
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adresPotocka 1, 01-652 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 832-45-50
- faks(0-22) 832-45-55
- e-mailosirzoliborz@osir-zoliborz.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.osir-zoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Weronika Żubrowska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Potocka 1, 01-652 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 832 45 50
- emailsekretariat@osir-zoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Jeżewski
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Potocka 1, 01-652 Warszawa
- lokal6
- telefon(0-22) 8324550
- emaila.jezewski@osir-zoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, x
- lokalhttps://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, x
- lokalhttps://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.

Stan istniejący

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz znajduje się na działce
nr 8/4 z obrębu 7-01-02 o powierzchni 7,1403 ha. Mieści się na terenach niegdyś należących do Robotniczego Klubu Sportowego „Marymont”. Klub zaczął powstawać w latach 50 XX wieku, kiedy to wybudowano:
1.Boisko A pełnowymiarowe (105 m x 68 m) wraz z trybunami, 400 m bieżnią lekkoatletyczną oraz dodatkowymi funkcjami typu rzutnie oraz miejsca do wykonywania skoków w dal zlokalizowanych przy trybunie zadaszonej. Trybuny Boiska A według dostępnych danych mogły pomieścić 18 tys. kibiców.
2.Pomieszczenia magazynowe mieszczące się pod trybuną zadaszoną
3.Boisko B – boczne boisko treningowe, na naturalnej nawierzchni
4.Budynek szatniowy (murowany, 3 kondygnacyjny, podpiwniczony) o powierzchni 788,51 m2, zlokalizowany przy Boisku B, rok budowy 1955.
5.Pawilon Biurowy – pawilon administracyjno – usługowy zlokalizowany w rogu działki
ul. Potockiej z ul. Gwiaździstą. Wybudowany w latach 50 XX wieku.
6.Pawilon Kontenerowy (Stihl) – wybudowany w latach 50 XX wieku
7.Budynek Administracyjny – zlokalizowany pomiędzy skateparkiem/lodowiskiem, a pływalnią – wybudowany w latach 50 XX wieku, 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, murowany.
8.Budynek kotłownia, budynki wc, budynek magazyn – budynki do wyburzenia
9.Tor Łuczniczy na naturalnej nawierzchni o wymiarach 90 m x 50 m
10.Boisko E z trybunami – aktualnie 4 korty tenisowe,
11.SkatePark/Lodowisko – zadaszony na stalowej konstrukcji, przykryty poliwęglanem komorowym. Powierzchnia całkowita 1243 m2
12.Budynek pływalni – zwarty budynek 3 kondygnacyjny, ustawionym równolegle do ul. Potockiej, wybudowany w 1999 r. o łącznej kubaturze 31 202,5 m2
13.Pomieszczenia warsztatowe i garaż – zlokalizowane przy budynku biurowym (róg działki
ul. Potocka z ul. Gwiaździstą)
14.Siłownia plenerowa – zlokalizowana na terenie zielonym za budynkiem pływalni.

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu częściowej dokumentacji archiwalnej pierwotnej sporządzonej przez Biuro Budownictwa Komunalnego w Warszawie w 1907 r. oraz projektu technicznego modernizacji boiska treningowego RKS Marymont opracowanego przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w 1972 r.
Zamawiający nie posiada praw autorskich do tej dokumentacji. Z uwagi na fakt, iż ww. dokumentację Zamawiający posiada tylko w wersji papierowej i z racji upływu lat jej jakość jest niewystarczająca, Zamawiający nie jest w stanie udostępnić jej w wersji elektronicznej.

Ponadto Zamawiający dysponuje ekspertyzami technicznymi budynku magazynowego, zadaszeniem trybuny zachodniej oraz budynku szatniowego RKS Marymont z września 2019 r. wykonanymi przez mgr inż. Dariusza Karolaka i techn. Cezarego Powierża które udostępnia Wykonawcom.

Zamawiający informuje, że możliwa jest wizja lokalna terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dzielnicy Żoliborz po wcześniejszym umówieniu spotkania z przedstawicielem Zamawiającego - Andrzej Jeżewski tel. (22) 832-45-50.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
•Sporządzenia wstępnej koncepcji,
•Nanoszenia zmian i uwag Zamawiającego do przedstawionej koncepcji,
•Udziału w spotkaniach i naradach koordynacyjnych,
•Uzyskania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaleceń konserwatorskich dla obiektów znajdujących się pod jego opieką.
•Wykonania ostatecznej koncepcji obejmującej wszystkie ustalenia i zalecenia,
z uwzględnieniem podziału na etapy realizacyjne w dwóch wariantach.
•Wykonania WKI (wstępnych kosztów inwestycji)
Część graficzna koncepcji winna zawierać w szczególności:
• Zagospodarowanie terenu uwzględniające elementy wyszczególnione powyżej wykonane na mapie zasadniczej
• Wizualizacje 3D (Każdy etap na oddzielnej grafice)
Część opisowa koncepcji winna zawierać w szczególności:
• Opis planu zagospodarowania terenu
• Opis rozwiązań funkcjonalnych
• Opis rozwiązań technicznych
• Szacunkowy koszt realizacji inwestycji
•Dokładny (szczegółowy) opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną
•Analizę potrzeb (m.in. użytkownicy, interesariusze projektu, kierunki rozwoju społeczności lokalnej i ośrodka)
•Sporządzenie wytycznych projektowych w następujących branżach budowlanych: architektonicznej (wraz z przygotowaniem terenu budowy), konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, wykończenia, zagospodarowania terenu i inne jeżeli projektant lub Zamawiający uzna za konieczne.
•Opracowanie harmonogramu realizacji kolejnych etapów, umożliwiających bezkolizyjne wykonywanie robót budowlanych (dojazd na teren budowy zapewniający utrzymanie stanu technicznego wcześniej wykonanego zakresu robót)
•określenie szacunkowych kosztów realizacji całości zamierzenia wraz z rozbiciem na koszty realizacji poszczególnych etapów
•inwentaryzację zieleni
Koncepcja musi być zgodna ze Strategią Warszawa2030, która została stworzona we współpracy mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli różnego typu organizacji.
Koncepcja musi uwzględniać :
•istniejące uzbrojenie terenu i rozwiązania w zakresie usunięcia kolizji
•obowiązujące przepisy prawa, wszelkie normy i inne uwarunkowania dla tego typu obiektów (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz ustalenia MPZP. Część obiektów znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
Koncepcja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz zawierać wszelkie uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania.
Materiały wymienione w koncepcji muszą spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i być wprowadzone do obrotu.
Wykonawca koncepcji architektoniczno-budowlanej i urbanistycznej jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania oferentów uczestniczących w postepowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczących przygotowanej koncepcji.
Koncepcję wstępną i dwa warianty ostatecznej, Wstępne Koszty Inwestycji oraz Inwentaryzację zieleni należy wykonać w dwóch wariantach po trzy egzemplarze każda w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej (pliki w formacie edytowalnym, tj. MS Office i DWG oraz PDF) na nośniku pendrive. Wizualizacje należy wykonać w kolorze w dwóch wariantach po trzy egzemplarze każda w formacie minimum A2 lub większym w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DWG i PDF na nośniku pendrive.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy oraz:
a)projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
b)istniejąca ekspertyzy techniczne stanowiące załącznik nr 8 do SWZ;


INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zmiany umowy
W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ w niżej wymienionym zakresie:
§ 13 projektowanych postanowień umownych
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także na zasadach określonych poniżej, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2.Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1:
a)w przypadku, gdy wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
2)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany terminu wykonania Umowy:
a)w sytuacji, gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechaniu przez właściwy organ administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
b)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
3)Zamawiający dopuszcza także niżej wymienione zmiany postanowień umowy oraz określa następujące warunki zmian:
a)Zmiana osoby o której mowa § 5 ust. 1 umowy odpowiedzialnej po stronie Wykonawcy za kierowanie pracami stanowiącymi przedmiot umowy posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, w szczególności z przyczyn losowych (np. choroba, śmierć itp.) lub np. z powodu rozwiązania stosunku pracy z Wykonawcą z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że nowo wskazana osoba spełnia wymagania zawarte w SWZ i posiada doświadczenie nie mniejsze niż wykazano przy ocenie ofert;
Zmiana osoby o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy stanowi zmianę umowy i wymaga aneksu.

2.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz z siedzibą przy ul. Potockiej 1, 01 – 652 Warszawa (nr tel.: 22 832 46 00, adres e-mail: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl.
2.Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem adresem e-mail: ido@osir-zoliborz.waw.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
3.Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
4.Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5.Komu przekazujemy Państwa dane?
1)Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2)Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
3)Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).
7.Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
-prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
-prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
8.Przysługujące Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2.
9.Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOśrodek Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)71.22.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.20.00-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania120 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! NUMERACJA PRZENIESIONA Z BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) Nie podlegają wykluczeniu;b)
Spełniają warunki udziału w postępowaniu.Podstawy wykluczeniaZamawiający wykluczy z
postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.Warunki udziału w postępowaniu:Za spełniających warunki udziału
w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:1) w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy– w tym okresie) wykonał¹ (tj. zakończył) co najmniej:a) jedną usługę polegającą na
opracowaniu dokumentacji projektowej2 obejmującej swoim zakresem budowę lub rozbudowę
lub nadbudowę budynku kultury fizycznej3 określonego pod nr 1265 PKOB wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz o wartości usługi minimum 70 000 zł brutto oraz b) jedną
usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej2 obejmującej swoim zakresem
zagospodarowanie terenów sportowych4 określonych pod nr 2411 PKOB (boiska i budowle
sportowe) o wartości usługi minimum 30 000 zł bruttoUWAGA!¹ Za wykonaną usługę
Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał w ramach jednej umowy i której
przedmiot został odebrany przez Zamawiającego/Zamawiających jako wykonany należycie.2
Przez dokumentację projektową Zamawiający rozumie opracowanie koncepcji architektoniczno
– urbanistycznej, a także wykonanie projektu budowlanego.3 Przez budynek kultury fizycznej
należy rozumieć obiekty wymienione w klasie 1265 PKOB tj. Budynki przeznaczone dla imprez
sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne,
sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz w
prysznice, szatnie itp. dla uczestników, zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym
powietrzu4 Przez tereny sportowe należy rozumieć boiska i budowle sportowe wymienione w
klasie 2411 PKOB tj. zagospodarowane tereny sportowe przeznaczone do uprawiania sportów
na świeżym powietrzu, np. piłka nożna, baseball, rugby, sporty wodne, lekkoatletyka, wyścigi
samochodowe, rowerowe lub konne.Za spełnienie warunku określonego w pkt 9.2.1) SWZ
Zamawiający uzna również wykazanie się wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji
projektowej w ramach jednej umowy pod warunkiem, iż jej zakres spełnia odpowiednio
wymagania określone w ppkt a) i b). 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
a w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiednie wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych
Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
- Dz. U. z 2020.1333 z późn. zm.), lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) wykonanych w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.Uwaga!Jeżeli Wykonawca powołuje się
na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym
mowa w pkt 10.3 ppkt b) SWZ dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny z
załącznikiem nr 5 do SWZ
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców)
w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.3)
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:• postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy,• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,• ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest
wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.5)
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 6 do SWZ)7)
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.8) Oświadczenie o którym mowa w pkt.
10.2. lit a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.9)
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:a) Formularz ofertowy
wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem Platformy; b) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg
wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.c) w przypadku, gdy oferta została podpisana
przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy
dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę
umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); d)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot
udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.e)
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt b), także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.f) Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr
6 do SWZ.g) wypełnionego formularza do kryterium oceny ofert „doświadczenie projektanta”–
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ wraz z dowodami określającymi, że
usługi w nim wymienione zostały wykonane należycie (jeżeli Wykonawca zamierza uzyskać
punkty w tym kryterium).2. Dokumenty podmiotów zagranicznychWykonawca zagraniczny
składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby
dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie projektanta40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-15 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-14
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-15, 12:30, https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |