m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-07 , 12:09:27
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 87 01
- faks(0-22) 325 54 68
- e-mailtargowek.zzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychZdzisław Mroczek
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 44 38 617
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25”. P-7/21
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25”.2. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności założenia programowe budynku i zagospodarowania terenu, przeznaczenie
budynku oraz stawiane im wymagania, opisuje program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr. 6 do SIWZ.3. Zaprojektowanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: - pozyskanie map do celów projektowych, - opracowanie dokumentacji, inwentaryzacji, -
sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych, - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów itp.opisanych w dziale III SWZ.4. Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: -
przygotowanie terenu, - wybudowanie obiektów budowlanych i wykonanie innych robót budowlanych, - wykonanie robót zewnętrznych w tym m.in.:, drogowe , - wykonanie opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych itp., opisanych w dziale III SWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 tj.) , o
których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób codziennie czynności opisane w Dziale III ust. 4 pkt. 1), 2) i 3) z
wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony przez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wykonywanie robót określonych w Dziale III ust. 4 pkt. 1), 2) i 3) SWZ. Zamawiający wszelkie kwestie związane ze sposobem weryfikacji zatrudnienia, o którym mowa powyżej, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogu oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, określono w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w
stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 50,00 % w przypadku posiadania
środków finansowych – zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy
podstawowej.Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych będzie
obejmowało:1) wykonaniu robót w zakresie konstrukcji - prace betoniarskie, zbrojarskie, murarskie,
ciesielskie, dekarskie, dociepleniowe2) wykonaniu robót wykończeniowych - prace tynkarskie,
posadzkarskie, glazurnicze, malarskie, ślusarskie, konstrukcji podwieszanych 3) wykonanie robót
instalacyjnych (zewnętrznych i wewnętrznych) - roboty sanitarne (instalacje gazowe, c.o., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektryczne, teletechniczne,4) wykonanie robót zewnętrznych - drogowe
(drogi dojazdowe, chodniki), ogrodnicze (nasadzenia zieleni), mała architektura, ogrodzenie, oświetlenie i odwodnienie terenu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawprzy ul. Mokrej 25 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.21.41.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.00.00-6
45.11.27.23-9
45.11.27.10-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania17 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: a) sytuacją ekonomiczną lub finansową. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem na rachunku bankowym środków finansowych lub zdolności
kredytowej na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,- zł (słownie: jeden milion złotych). b)
zdolnością techniczną lub zawodową. Wykonawca spełni warunek jeżeli: - wykaże się
wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, których
przedmiotem było wykonanie (budowa lub przebudowa) budynku będącego obiektem
użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł, (słownie: pięć
milionów złotych) każde zamówienie, - skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: - jedną
osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
architektonicznej – projektant główny - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - projektant - jedną
osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń c.o., wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych, kanalizacyjnych – projektant - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych – projektant - jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - projektant - jedną osobę posiadającą
wykształcenie w dziedzinie architektury krajobrazu – projektant - jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności architektonicznej,
która sprawowała będzie funkcję kierownika budowy - jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych, kanalizacyjnych która sprawowała będzie funkcję kierownika robót - jedną
osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, która sprawowała będzie funkcję kierownika
robót. z zastrzeżeniem, że Zamawiający uzna Warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże mniejszą ilość osób niż
wymagana, ale osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku o
którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o
których mowa w ust. 1 niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zmawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania
wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany
przez Zamawiającego, do złożenia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z warunkiem określonym w Dziale VI ust. 1 lit. b) SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;2) dowodów określające czy te roboty budowlane zostały wykonane, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale VI ust. 1 lit. b) SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SWZ,4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:Nie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zawartość oferty, oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:1) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty;2) załączenie do oferty
tabeli kalkulacji ceny stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ;3) załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania - załącznik nr 3 do SWZ;4) załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik
nr 4 do SWZ;5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt. 3) i 4) dotyczących każdego podmiotu;6) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt. 3) i 4) dotyczących każdego podmiotu wraz z zobowiązaniem każdego podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej musi potwierdzać,że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniony),b) sposób
wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu
zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy podmiot będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia);7) w przypadku, gdy oferta została
podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy, dokument(np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy;8) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o którym mowa w ust. 6 SWZ;9) w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, z którego wynika,które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.10) doświadczenie
głównego projektanta, wykaz prac projektowych sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w załączniku nr 5 do SWZ w §14.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
doświadczenie głównego projektanta20 %
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy15 %
długość okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-07 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-04
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-07, 10:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |