m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-07 , 14:46:09
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Cendrowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-16
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Organizacja wydarzeń 14. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wydarzeń 14. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej.
Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został w Załączniku nr 1 do umowy.

Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 166.999,56 zł brutto.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.95.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.34.22.00-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, należycie zrealizowali lub realizują 10 wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym co najmniej 6 poświęconych literaturze (na żywo lub online);
2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, należycie zrealizowali lub realizują co najmniej 4 usługi, polegające na przeprowadzeniu kampanii promocyjnych w dziedzinie kultury za kwotę nie niższą niż 40 000,00 zł brutto każda;
3. dysponują co najmniej trzyosobowym zespołem zdolnym do wykonania niniejszego zamówienia, w skład którego wchodzą:
a) osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji i promocji projektów kulturalnych, w tym promocji
przedsięwzięć kulturalnych w mediach społecznościowych;
b) osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z tworzeniem, redagowaniem oraz korektą tekstów w języku polskim;
c) grafik - osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe grafika komputerowego w zakresie kreacji, animacji komputerowej, składu oraz łamania tekstu.

2) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
3) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
4) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 12.2.1. i 12.2.2. SWZ.
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – przygotowanego wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.3. SWZ.
5) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca wraz z ofertą składa opracowany dokument pn:„Wstępna Koncepcja realizacji zadania”, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
UWAGA! Złożony wraz z ofertą dokument pn:Wstępna Koncepcja realizacji zadania, służy do oceny ofert w kryterium pozacenowym
„Wstępna Koncepcja realizacji zadania”.
Dokument ten nie podlega uzupełnieniu, a jego niezłożenie skutkuje odrzuceniem oferty.
6) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie: – oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie powinno zawierać informacje dotyczące w szczególności:• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu; • sposobu wykorzystania zasobów innego Podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia; • zakresu i okresu udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia;• czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w
wykonaniu zamówienia);
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie – oświadczeń, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących każdego Podmiotu; – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np.
pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Wstępna Koncepcja realizacji zadania 50 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2021-04-16
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70105
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2021-04-16 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2021-04-16, 12:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |