m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-07 , 14:31:13
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Kazubek
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 4438465
- emailmkazubek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdam Staniec
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44
- lokal.
- telefon(0-22)3254220
- emailAstaniec@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia, obsługi monitoringu (w tym wymiany zużytych części monitoringu na nowe dostarczone przez Zamawiającego) oraz usługi zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia, obsługi monitoringu (w tym wymiany zużytych części monitoringu na nowe dostarczone przez Zamawiającego) oraz usługi zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawdzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Modlińska197
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-122
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mkazubek@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialoleka.waw.pl/ https://zamowienia.um.warszawa.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Św. usł. ochr. osób i mienia, obsł. monit. (w tym wymiany zużytych części monit. na nowe dost. przez Zam.) oraz usł. zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dziel. Biał.m.st. Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd67f146-92b7-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028772/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07 13:30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002578/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.25 Obsługa monitoringu wizyjnego i sygnałów systemu alarmowego oraz zamykanie obiektów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z pkt 1.7 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.Kto administruje moimi danymi?• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.Dlaczego moje dane są przetwarzane?• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy . Jak długo będą przechowywane moje dane?• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. co najmniej przez okres 2 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym, zostały pozyskane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z klasyfikacją archiwalną B-5). Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.Kto może mieć dostęp do moich danych?Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?• Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.04.2021.MKA/Sp -u z Au
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia, obsługi monitoringu (w tym wymiany zużytych części monitoringu na nowe dostarczone przez Zamawiającego) oraz usługi zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie w godz. 6.00-20.00
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie w godz. 20.00-6.00
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3.3.1. Warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.3.3.2. Warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Wykonawca jest zobowiązany do posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia – posiada aktualną koncesję o której mowa w art.15 ust.1 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia - Dz. U. z 2020r., poz. 838, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.3.3.3. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.3.3.4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, tj.:- co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80 000,00zł brutto polegające na obsłudze monitoringu wizyjnego oraz na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.W przypadku Wykonawców, którzy w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, powołają się na zamów wienie zrealizowane lub realizowane wspólnie, muszą wykazać, że ich udział w zrealizowanym lub realizowanym zamówieniu wyniósł nie mniej niż 80.000,00 zł brutto
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,- aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym jest mowa w pkt 3.5.1 SWZ w zakresie art. 108 ust.1 pkt 3 i pkt 6 ustawy pzp – załącznik 2a do SWZ,- aktualnego na dzień złożenia oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej – zgodnie z art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp – załącznik nr 9 do SWZ,Dokumenty należy sporządzić/złożyć w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazy usług wraz z dowodami należytego ich wykonania– załącznik 10 do SWZ,b) kopię poświadczonej za zgodność z oryginałem koncesji, o której jest mowa w pkt 3.3.2. SWZ.Dokumenty należy sporządzić/złożyć w w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) Oferta b) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO c) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być sporządzone w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.d) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu zawierającego informacje, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić je w odrębnym pliku oznaczony nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz dołączyć go do oferty. Oświadczenie musi być musi być sporządzone w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dowody powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny plik, nazwany w sposób jednoznaczny (niebudzący wątpliwości co do zawartości informacji w pliku). Dowody muszą być złożone w oryginale w formie lub postaci elektronicznej lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem.e) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ). Zobowiązanie musi być sporządzone w w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.f) Formularz cenowy - załącznik nr 5 do SWZ – formularz musi być sporządzony w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Brak złożonego formularza, jego nieprawidłowe wypełnienie lub niepodpisanie albo wadliwe podpisanie spowoduje odrzucenie oferty.g) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy którzy powołują się przy spełnianiu warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia przez jednego z Wykonawców dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcyh) Informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierz powierzyć podwykonawcom i) Zamawiający prosi o wypełnienie i złożenie karty statystycznej zamówienia w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://zamowienia.um.warszawa.pl
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
1) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.2) Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://zamowienia.um.warszawa.pl3) Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:- jedynym elementem oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto oferty za realizację przedmiotowego zamówienia (waga kryterium: cena –60 %). Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.Kryterium czas reakcji jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej.4) Zamawiający nie przewiduje ograniczeń co do przedstawionych wartości, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.5) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. 6) Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:a) postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.b) postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 8.2.1 SIWZ, z zastrzeżeniem że punktacja uwzględniać będzie również punkty przyznane danej ofercie w pozostałych kryteriach na pierwszym etapie oceny ofert.c) oferta złożona przez wykonawcę przestaje wiązać, jeżeli złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji.d) Zamawiający nie przewiduje zastosowania mechanizmu dogrywek.7) Zamawiający określa minimalne postąpienie,w wysokości 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych, zero groszy).8) Postąpienia pod rygorem nieważności składane są w formie elektronicznej. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:a) posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; b) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit.c) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; d) zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie;e) posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);f) posiadać podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;g) posiadać zainstalowany certyfikat kwalifikowany, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów systemu Windows (magazynie logicznym o nazwie „Osobisty” certyfikatów systemu Windows);h) być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7);i) Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postepowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie umw.ezamawiajacy.pl, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej w ofercie.9) Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną (poprzez platformę zakupową Zamawiającego) do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający otworzy aukcję elektroniczną w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od przekazania zaproszenia.10) Sposób zalogowania się na platformie aukcyjnej zostanie określony przez operatora platformy w późniejszym terminie.11) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. 12) Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:a) aukcja jednoetapowa,b) czas trwania aukcji: 30 minut.13) Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta po upływie podstawowego czasu aukcji elektronicznej, tj. 30 minut. 14) Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie oraz uzyskają jednakowy bilans punktowy w kryteriach oceny ofert tj. ceny oraz dodatkowych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zgodnie z kolejnością składanych postąpień przez uczestników, wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który jako pierwszy złożył postąpienie dochodząc do ceny najkorzystniejszej.15) W ofercie należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania wykonawcy w aukcji elektronicznej.16) W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji najkorzystniejsza oferta wybrana jako najkorzystniejsza przed aukcją jest wiążąca.17) Po zakończeniu aukcji elektronicznej wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przystępując do zawarcia umowy składa zaktualizowane formularze cenowe (zgodnie z załącznikiem Formularzem cenowym stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). Ceny jednostkowe brutto w formularzu cenowym muszą zostać określone tak, aby łączna wartość zamówienia wynikająca z przemnożenia cen jednostkowych i ilości nie przekroczyła ceny brutto wylicytowanej.18) W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie cena brutto, najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w sposób wskazany w pkt. 8.2 SIWZ.
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.Dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na zgłoszenie w godz. 6.00-20.0020 %
czas reakcji na zgłoszenie w godz. 20.00-6.0020 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2021-04-23
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2021-04-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2021-04-23, 10:30, siedziba zamawiającego, za pomocą platformy zakupowej zamawiającego przy użyciu aplikacji webex
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |