m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-07 , 14:31:30
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
- adresOławska 3a, 01-494 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 861 56 90
- faks(0-22) 861 42 09
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.osirbemowo.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Kucharska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 8615690
- emaila.kucharska@osir.bemowo.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychSekretariat pracownik
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal102
- telefon(0-22) 8615690 wew. 102
- emailsekretariat@osirbemowo.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal102
Adres, na który należy przesyłać ofertyOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal102
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa boiska piłkarskiego należącego do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscu istniejącego, niespełniającego wymogów”(powtórzony)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska piłkarskiego należącego do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną)
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Obrońców Tobruku 11, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.11.12.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.27.20-8
45.21.22.00-8
45.23.32.00-1
45.34.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania119 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium44000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wykonaniem nowego zadaszenia (hali pneumatycznej) o powierzchni min. 4 000 m2 lub co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni min. 4 000 m2 i co najmniej jedną robotę polegającą na budowie nowego zadaszenia (hali pneumatycznej) o powierzchni min. 4 000 m2 nad boiskiem ze sztucznej trawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://osir-bemowo.eb2b.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-23, 10:30, 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://osir-bemowo.eb2
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |