m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-07 , 16:00:11
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Matusik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
- telefon(0-22) 277 30 25
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMariola Matusik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
- telefon(0-22) 277 30 25
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal https://www.zgnpragapld.waw.pl/
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jarocińskiej 13 w Warszawie.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Jarocińskiej 13 w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:1) demontaż całego pokrycia dachu - zerwanie istniejącego pokrycia z papy,2) wykonanie nowego dwuwarstwowego pokrycia z wykorzystaniem Technologii Szybki Syntan SBS lub równoważny do stosowania w trudnych i odpowiedzialnych układach hydroizolacyjnych z pewnym połączeniem z podłożem.3) wykonanie systemowych wpustów dachowych typu Geberitpluvia lub równoważny podciśnieniowe odwodnienie dachu w którym ruch wody wymusza podciśnienie. Wartość podciśnienia jest proporcjonalna do wysokości słupa wody w pionie instalacji i wyższa od sumy liniowych oraz miejscowych strat ciśnienia. Pion, czyli wysokość pomiędzy wpustem dachowym i
miejscem przejścia do układu o swobodnym zwierciadle wody, determinuje wartość
podciśnienia. Warunkiem koniecznym jest całkowite wypełnienie rurociągu wodą.3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane budynku przy ul. Jarocińskiej 13 w Warszawie (działka ewidencyjna nr 137/2 z obrębu nr 3-05-09).4. Zakres robót określa dokumentacja projektowa (z dokumentacją fotograficzną) wraz z przedmiarami robót i opisem przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik nr 11 do SWZ.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram rzeczowo -
finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 4 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco,jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy.


NR SPRAWY ZP/TP/Rb/3/21.Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Jarocińska 13 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.26.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.13.00-1
45.32.00.00-6
45.45.30.00-7
45.26.23.10-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium900,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
1.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
I.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
I.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
I.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,2) zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia
spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie dachu (konstrukcji drewnianej) o wartości robót min. 50.000,00 zł brutto (każda z robót),b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak-że zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami w tym co najmniej: -1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, oraz -2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności ogólnobudowlanej. Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wystarczające do wykony-wania tych funkcji w odniesieniu do robót objętych zamówieniem i odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., 1725 z późn. zm.). W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje w sprawie uznania kwalifikacji w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub po-siadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
1.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
1.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wy-kluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie za-mówienia (w szczególności
gdy oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie) – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;2) oświadczenia(ń) o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z po-stępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ,3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem po-datków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumie-nie w sprawie spłat tych należności;4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej tere-nowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SWZ;6) dokumentów wymienionych w ppkt 1 – 5 powyżej dotyczących: a) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, b) podmiotów wspólnie składających ofertę oddzielnie dla każdego podmiotu.
1.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego za-łącznik Nr 7 do SWZ, o których mowa w pkt 14.2.2a SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z poda-niem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;2) wykazu osób, o którym mowa w pkt 14.2.2.b SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-mówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz in-formacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego za-łącznik Nr 8 do SWZ;
1.8.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) wypełniony Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ;2) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ (do kosztorysu należy dołączyć zestawienia roboczogodzin, materiałów i sprzętu wraz z cenami);3) dowodu wniesienia
wadium – zgodnie z zapisami pkt 22 SWZ;4) wypełnionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ – w przypadku: a) wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim dany wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia te-go podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;5) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do repre-zentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy
(np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);6) oświadczenia wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ;7) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy w tym zakresie. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania
przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wy-kształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

II - WARUNKI ZAMÓWIENIA
II.1.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
II.2.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej 2. Podmioty składające wspólną ofertę:
1) zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w po-stępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; 2) składają pozo-stałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały
spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostały określone w SWZ.
II.3) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NIE.

III - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
III.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
III.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
III.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 12 do SWZ.
III.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
III.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.

IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
IV.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zgnpragapld.waw.pl/
IV.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
IV.3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
IV.4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zgnpragapld.waw.pl/
IV.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie w postępowaniu ofert, dokumentów i oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przy użyciu funkcjonalności udostępnionych na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/ w zakładce ZAMOWIENIA PUBLICZNE. 2. Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygo-rem nieważności, w:1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub2) postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Komunikacja ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywała za pomocą e-maila podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkich pism, zawiadomień oraz informacji wysłanych przez Zamawiającego.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego do złożenia oferty wraz z załącznikami wynosi 64 MB (na wszystkie załączone w jednej ofercie pliki max 20 za-łączników).5. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu
na stronę zamówień publicznych ZGN. Datę i godzinę wpływu potwierdza Elektroniczne Po-twierdzenie Odbioru (EPO) generowane automatycznie na stronie. Dokument jest możliwy do pobrania zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiające-go. Pobranie EPO jest jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów.
IV.6.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
IV.7.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
IV.8.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
IV.9) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w pkt 36 SWZ.

SEKCJA V – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
V.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
V.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
V.3) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
V.4) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
V.5.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
V.6) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
V.7) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
V.8) Kryteria oceny ofert
V.9) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
V.10) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
V.11) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie.

VI – INFORMACJE PODSTAWOWE
VI.1.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
VI.2) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000103/03/P
VI.3.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.8 Remont dachu budynku Jarocińska 13
VI.4.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
VI.6.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.

VII. Miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności, składa się za
pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego https://www.zgnpragapld.waw.pl/
po uprzednim zarejestrowaniu a następnie zalogowaniu się korzystając z przycisku „Oferta” a następnie z przycisku „Złóż ofertę".


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji i rękojmi robót objętych odbiorem40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-22
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.zgnpragapld.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-22 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-21
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-22, 12:00, ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 04-022 Warszawa ul. Walewska 4 (pokój nr 21)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |