m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-07 , 16:32:53
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
- adresMehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 614-64-42
- faks(0-22) 614-64-42
- e-mailbiuro@scol.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Markocka
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal
- telefon22 811 06 88 wew.270
- emailk.markocka@scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Markocka
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal
- telefon22 811 06 88 wew.270
- emailk.markocka@scol.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01 04 w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
Opis zamówienia
4. Świadczenie usługi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP tj.:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797);
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1975).
5. Odbiór odpadów realizowany będzie z Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, 01-958 Warszawa- trzy razy w tygodniu (przy założeniu, że pojemniki będą 7 m 3 )- miesięcznie ok. 2 604,00 kg.
6. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego odbioru odpadów zgodnie z wymogami BDO.
7. Odbiór odpadów medycznych będzie dokonywany transportem Wykonawcy, spełniającym wymogi do przewożenia odpadów medycznych objętych zamówieniem.
8. Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami BDO:
1) każdorazowo wystawi kartę przekazania odpadu w systemie BDO,
2) przyjmuje i realizuje przejęcie odpadów medycznych,
3) potwierdza odbiór odpadów oraz podaje rzeczywistą wagę.
9. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku odpadów medycznych z miejsca ich składowania.
10. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia Zakładu w kontenery lub pojemniki odpowiednie do ilości opisanej powyżej. Zamawiający ma prawo do żądania zmiany pojemnika w przypadku niedostosowania wielkości pojemników do odpadów.
11. Dostarczane pojemniki przez Wykonawcę będą odpowiednio oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Wykonawca po napełnieniu pojemników odpadami medycznymi wytworzonymi w Zakładzie dostarczy na wymianę czyste, zdezynfekowane pojemniki.
13. Z tytułu zmniejszenia ilości odbieranych, wywożonych i utylizowanych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.
14. Wykonawca zapewni należyty stan techniczny i estetyczny oraz konserwację pojemników stanowiących jego własność.
15. Wykonawca zapewni wymianę pojemników do transportu odpadów medycznych uszkodzonych lub zniszczonych wskutek normalnego użytkowania na wolne od wad - na koszt Wykonawcy. W przypadku zabrania sprzętu do naprawy Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do należytego i bezpiecznego wykonania zadań będących przedmiotem umowy, zgodnie z stosownymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów BHP, p/poż oraz zaleceń jednostek kontrolujących – w zakresie świadczonych usług.
18. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania aktualnych zezwoleń na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz wpis do rejestru o którym mowa w art.49 ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz. U. 2019 poz.701) ,
19. Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonej usługi przez Wykonawcę, Zamawiający będzie przekazywał w formie pisemnej, ustnej bądź elektronicznie. Uwagi odnotowywane będą w obowiązującej dokumentacji, powyższa dokumentacja będzie dowodem do naliczenia kar umownych.
20. W przypadku kiedy Wykonawca nieprawidłowo wykonuje swoją usługę np. odbiera odpady po przekroczeniu ustalonej częstotliwości odbioru odpadów medycznych, nie dostarcza Zamawiającemu na wymianę czystych, zdezynfekowanych pojemników na odpady medyczne itp., Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości wynikające z jego winy i będzie ponosił ewentualne konsekwencje prawne i finansowe wynikające z wyników pokontrolnych kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną i inne jednostki uprawnione do kontroli Zamawiającego.
21. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania dokumentacji potwierdzającej, że może świadczyć usługi w danym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z procedurami/instrukcjami dotyczącymi segregacji, składowania, transportowania odpadów medycznych i zobowiązuje Wykonawcę do ich przestrzegania.
23. Zapisy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.
1) Stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz.1320) osób, wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę minimum 1 (jednej) osoby przydzielonej bezpośrednio do realizacji zamówienia w zakresie: do odbioru i wywozu odpadów medycznych (UWAGA: pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące pracami);
2) Postanowienia dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, dokumentowania i realizacji zamówienia oraz sankcje za nieprzestrzeganie w/w warunku, zostały opisane we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZOL Szubińska 4, 01- 958 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)90.52.40.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.51.30.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-06-01, data zakończenia: 2022-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1100,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem termonu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 20020 r., poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025z podaniem tytułu: „ZP/14/2021wadium w przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i utylizację odpadów o kodzie 18 01 04 w ZOL przy ul. Szubińskiej 4” bądź w inny sposób jednoznacznie identyfikować postępowanie, którego wadium to dotyczy.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
4) powinny zawierać nazwę oraz numer przedmiotowego postępowania,
5) termin obowiązywanie poręczania lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
6) winny zostać złożonew postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce poręczenia lub gwarancji,
7) dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawijący wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób przewidziany dla oferty.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 i 6 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki art. 110 ust. 2 Pzp.
5. Zamawiający oceni czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD),stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
2. Zamawiający informuje, że instrukcję ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia .Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego JEDZ w formacie xml, stanowiący Załacznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
1) W część II D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie podlega)Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek część zamówienia ( w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
2) W Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja ), bez wypełnienia poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcyw zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależne od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- Załącznik nr 5 do SWZ,
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ,
3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej nić 6 miesięcy przed jej złożeniem,
4) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 2 Pzp jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. (*jeśli dotyczy: uwaga: informacja wymagana przy kwocie równiej lub wyższej 10 MLN Euro na dostawy i usługi)
5) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisy do rejestru lub ewidencji,
6) Kopię aktualnego zezwolenia lub zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem dotyczącym odpadów medycznych inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01 04 odpowiadających przedmiotowi zamówienia, zgodnie z zapisem Rozdz.V ust. 2 pkt 2),
7) Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.), zgodnie z zapisem Rozdz.V ust. 2 pkt 2),
8) Dokument poświadczający wykazanie minimum jednego (1) środka transportu z podaniem numerów rejestracyjnych – dotyczy warunku udziału określonego w Rozdz. Vust. 2 pkt 4)-Załącznik Nr 6 do SWZ.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
2) poczty elektronicznej: przetargi@scol.warszawa.pl,osoba do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Turowiecka tel. 22/811 06 88 wew. 104, w sprawach formalnych: Katarzyna Markocka tel. 22/ 811 06 88 wew. 270 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku;
- z zastrzeżeniem, iż oferta w tym JEDZ mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą pkt 1).
2. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rde Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu, przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania przekazania i odbioru danych’”
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP;
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB;
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNR DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
3. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę, sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
4. Ofertę powinna zawierać:
1) Formularzu ofertowy- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)- Załącznik nr 2 do SWZ;
3) zobowiązanie podmiotów trzecich oraz oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy)- Załącznik nr 3 do SWZ;
4) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
5) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy (odpis lub informacja z KRS, CEiDG),pełnomocnictwo do podpisania oferty(jeśli dotyczy), w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.


ROZDZIAŁ XIX SWZ ZP/14/2021
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-07
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: -
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.scol.warszawa.pl/index.php/pl/test-2/159-zp-14-2021-swiadczenie-uslug-w-zakresie-odbioru-transportu-i-utylizacji-odpadow-medycznych-inne-niz-niebezpieczne-o-kodzie-18-01-04-w-zakladzie-opiekunczo-leczniczym-przy-ul-szubinskiej-4-wchodza
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-07 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-03
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-07, 10:15, BRAK
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |