m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-08 , 08:01:55
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Krystian Majewski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 23
- emailKrystian.Majewski@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrystian Majewski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 23
- emailKrystian.Majewski@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dok. proj., budowa–wymiana inst. wod-kan., montaż inst. c.o., c.w. z cyrkulacją, adaptacja komórek na pom. węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła ul. Komorska 52.

Numer referencyjny: ZP/TP/Rb/1/21.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji
projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod-kan., montaż instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego,
montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Komorskiej 52 w Warszawie. 2. Zakres
zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie inwentaryzacji budynku na potrzeby dokumentacji
projektowej, 2) wykonanie audytu energetycznego, 3) wykonanie dokumentacji projektowej, 4)
wykonanie robót budowlanych, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. Zamawiający
oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane budynku
przy ul. Komorskiej 52 w Warszawie (działka ewidencyjna nr 57 z obrębu nr 3-05-09). 4. Zakres
robót określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 10 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
dostarczyć harmonogram rzeczowo -finansowy z wyszczególnieniem wykonania dokumentacji
oraz audytu, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco,
jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z
zobowiązaniami Wykonawcy.
Dodatkowe przedmioty (CPV): 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

UWAGA: sprostowanie ogłoszenia, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zgnpragapld.waw.pl/
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Komorska 52 w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)45.30.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.00.00-9
45.33.10.00-6
45.33.11.00-7
71.31.43.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania240 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1400,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
1.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
I.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
I.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
I.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie; 2) zdolności technicznej lub zawodowej W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane po-legające na wykonaniu – budowie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego w budynku o wartości robót min. 50.000,00 zł brutto (każda z robót),b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do-świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami w tym co najmniej: 1 osobą przewidzianą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przynależącą do właściwej Izby Samorzą-du Zawodowego, 1 osobą przewidzianą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, która wykonała samodzielnie co najmniej jeden projekt instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan oraz węzła cieplnego, 1 osobą przewidzianą do projektowania posiadają-cą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przynależą-cą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, która wykonała samodzielnie co najmniej jeden projekt instalacji elektrycznej węzła cieplnego, 1 osobą przewidzianą do sporządzenia audytu energetycznego, która wykonała samodzielnie co najmniej jeden audyt energetyczny, 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności
do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samo-dzielnych funkcji w budownictwie wystarczające do wykonywania tych funkcji w odniesieniu do robót objętych zamówieniem i odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym
w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.).
1.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
1.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wy-kluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-rencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwier-dzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w szczególności gdy oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie) – wg wzoru stanowiącego Za-łącznik Nr 6 do SWZ; 2) oświadczenia(ń) o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ, 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organiza-cyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SWZ; 6) dokumentów wymienionych w ppkt 1 – 5 powyżej dotyczących: a) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostęp-niających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, b) podmiotów wspólnie składa-jących ofertę oddzielnie dla każdego podmiotu.

1.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do
SWZ, o których mowa w pkt 14.2.2a SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;2) wykazu osób, o którym mowa w pkt
14.2.2.b SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-mówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz in-formacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SWZ.
1.8.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) wypełniony Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ; 2) dowód wniesienia wadium – zgodnie z zapisami pkt 22 SWZ; 3) wypełnione oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ – w przypadku: a) wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim dany wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby; 4) dokumentu zawierającego dane aktualne na
dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); 5) oświadczenia wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ; 6) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy w tym zakresie. Zobowiązanie potwierdza, że sto-sunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty bu-dowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

II - WARUNKI ZAMÓWIENIA
II.1.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
II.2.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej 2. Podmioty składające wspólną ofertę:
1) zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w po-stępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; 2) składają pozo-stałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały
spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostały określone w SWZ.
II.3) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NIE.

III - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
III.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
III.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
III.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 11 do SWZ.
III.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
III.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.

IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
IV.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zgnpragapld.waw.pl/
IV.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
IV.3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
IV.4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zgnpragapld.waw.pl/
IV.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie w postępowaniu ofert, dokumentów i oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przy użyciu funkcjonalności udostępnionych na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/ w zakładce ZAMOWIENIA PUBLICZNE. 2. Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygo-rem nieważności, w:1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub2) postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Komunikacja ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywała za pomocą e-maila podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkich pism, zawiadomień oraz informacji wysłanych przez Zamawiającego.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego do złożenia oferty wraz z załącznikami wynosi 64 MB (na wszystkie załączone w jednej ofercie pliki max 20 za-łączników).5. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elek-tronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu
na stronę zamówień publicznych ZGN. Datę i godzinę wpływu potwierdza Elektroniczne Po-twierdzenie Odbioru (EPO) generowane automatycznie na stronie. Dokument jest możliwy do pobrania zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiające-go. Pobranie EPO jest jedynym potwier-dzeniem złożenia dokumentów.
IV.6.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
IV.7.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
IV.8.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
IV.9) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w pkt 36 SWZ.

SEKCJA V – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
V.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
V.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
V.3) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
V.4) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
V.5.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni
V.6) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
V.7) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
V.8) Kryteria oceny ofert
V.9) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
V.10) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
V.11) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie.

VI – INFORMACJE PODSTAWOWE
VI.1.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
VI.2) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000103/03/P
VI.3.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.15 Projekt i budowa instalacji c.o. i c.c.w w budynku Komorska 52
VI.4.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mo-wa w art. 94 ustawy: Nie
VI.6.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.
Sekcja VII
VII.1. Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności, składa się za
pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego https://www.zgnpragapld.waw.pl/ po uprzednim
zarejestrowaniu a następnie zalogowaniu się korzystając z przycisku „Oferta” a następnie z przycisku
„Złóż ofertę".
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji i rękojmi robót objętych odbiorem40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.zgnpragapld.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-26 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-25
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-26, 12:00, ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 04-022 Warszawa ul. Walewska 4 (pokój nr 21)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |