m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-08 , 08:02:24
I Zamawiający
ZamawiającyCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
- adresSkaryszewska 3, 03-802 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 49 70
- faks(0-22)
- e-mailcus@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maria Pańczyk
- adresCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” , Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22) 277 49 82
- emailmpanczyk@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaria Pańczyk
- adresCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” , Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22) 277 49 82
- emailmpanczyk@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” , Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
- lokal1
Adres, na który należy przesyłać ofertyCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” , Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka”
w ramach realizacji projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia
usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego(E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020.2.Zakres realizowanych prac będzie obejmował:1) projektowanie architektury
rozwiązań(systemów) informatycznych w zakresie dostarczenia podsystemu koordynacji i
monitorowania usług opiekuńczych w środowisku w ramach implementacji Systemu „E-Opieka”,
z uwzględnieniem wymagań opisanych w projekcie podsystemu stanowiącym Załącznik nr 1 doSWZ,
w szczególności z uwzględnieniem wymagań dotyczących architektury oprogramowania opisanych w
załącznikach do projektu podsystemu z Załącznika nr 1 do SWZ. Projektowanie architektury dotyczy
systemów informatycznych przeznaczonych do pracy w chmurze (CloudNative App) oraz na
platformach mobilnych, wymagających integracji z innymi systemami IT – nowymi (Teleopieka) i
dziedzinowymi o architekturze warstwowej (Systemy OPS). Projektowanie powinno być oparte na
najlepszych praktykach, z wykorzystaniem wzorców projektowych (ang.design pattern –
konstrukcyjne, strukturalne, operacyjne),2) zdefiniowanie wymagań jakościowych w odniesieniu do
projektowanej architektury rozwiązania wynikających z celów biznesowych i wymagań interesariuszy
oraz dopilnowanie ich realizacji,3) uwzględnienie w architekturze wymagań wszystkich istotnych
interesariuszy – wewnętrznych i zewnętrznych,4)projektowanie interfejsów wymiany danych, w tym
mechanizmów kontrolnych pozwalających na zapewnienie ciągłości, spójności i jakości danych,5)
projektowanie modeli danych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem dużych zbiorów danych
Big Data, w tym przetwarzanych w środowisku rozproszonym (w chmurze),6) projektowanie oraz
definiowanie wymagań dotyczących środowisk sprzętowych oraz środowisk wirtualnych i kontenerowych, z uwzględnieniem wymagań jakościowych stosowanych w środowiskach
rozproszonych,7)zapewnienie jakości, wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa oraz optymalizacji
kosztów budowy i późniejszej eksploatacji systemów informatycznych, zarówno w zakresie
architektury oprogramowania jak i infrastruktury sprzętowej,8) pozyskiwanie wymagań dla
zdefiniowanych atrybutów jakościowych architektury (wymagania niefunkcjonalne),9) dobór
technologii,narzędzi, rozwiązań technicznych adekwatnych do technologicznego poziomu rozwoju
rynku informatycznego,10) zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z architekturą oraz
technologią rozwiązań,11) współpraca z interesariuszami w zakresie doprecyzowywania
wymagań biznesowych w celu zapewnienia optymalnego sposobu ich implementacji w
rozwiązaniach informatycznych,12) tworzenie dokumentacji projektu (Repozytorium architektury)
oraz współpraca w ramach zespołów projektowych w tworzeniu dokumentacji, 13) udział w
testach rozwiązania dostarczonego przez Wykonawców,14) przeglądy kodu dostarczanego
przez Wykonawców w zakresie zgodności z architekturą rozwiązania,15) czynny udział
w przeprowadzeniu oceny skutków dla przetwarzania dla Systemu „E-Opieka” oraz współpraca
z inspektorem ochrony danych Zamawiającego.

UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona,
aktualna treść ogłoszenia lub jej modyfikacja jest dostępna pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa lub inna lokalizacja na terenie gmin WOF (Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) wskazana przez Zamawiającego lub praca zdalna.
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania19 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, której przedmiotem było zaprojektowanie lub/i wdrożenie systemu informatycznego
(W przypadku zamówień nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej);
b) dysponuje specjalistą IT, który w ramach realizacji umowy na realizację zamówienia obejmie funkcję Głównego Architekta Systemu „E-Opieka”, posiadającym wiedzę i doświadczenie co najmniej na poziomie wskazanym poniżej:
 wykształcenie wyższe na kierunku technicznym,
 znajomość wzorców architektonicznych, projektowych i integracyjnych (architektura Cloud Native, SOA, ESB oraz architektura oparta o microservice’y) oraz umiejętności ich zastosowania w konkretnym projekcie,
 znajomość technologii sieciowych oraz rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa,
 doświadczenie w pracy z programami Enterprise Architect, MS Visio, MS Power Point,
 wiedza z zakresu relacyjnych baz danych, NoSQL (Big Data), serwerów aplikacyjnych (np. JBoss EAP, WebLogic), architektury JEE, systemów rozproszonych,
 doświadczenie w pracy w systemach ticketowych (np. Redmine, JIRA),
 znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w zakresie rozumienia dokumentacji technicznej,
 min. 5 lat doświadczenia w roli Architekta IT lub Architekta Systemowego obejmującego uczestnictwo w realizacji co najmniej:
• 2 projektów informatycznych z zakresu integracji aplikacji oraz platform usługowych SOA, w tym co najmniej jednego takiego projektu realizowanego dla minimum 1 000 użytkowników. Łączna wartość powyższych projektów nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto,
• 1 projektu informatycznego polegającego na budowaniu kontenerów aplikacyjnych oraz rozwiązań opartych na architekturze mikrousługowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20 %
Doświadczenie architektoniczne 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/zamowienia
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-19, 10:30, Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” z siedzibą w Warszawie (03-802), ul. Skaryszewska 3
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
RPMA.02.01.02-14-a118/18-00 Projekt „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia
usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Opieka)” wdrażanego na obszarze 11 gmin WOF. współfinans. ze środków EFRR
w ramach RPO Woj. Maz. 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla
Mazowsza w ramach ZIT.


Informuje się, że Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:Miasto Stołeczne Warszawa z
siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5, reprezentowane przez dyrektora Centrum Usług
Społecznych „Społeczna Warszawa”
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |