m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-08 , 13:55:32
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Włodarczyk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 37
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEdyta Włodarczyk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 37
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego pt.: „Więcej tlenu dla mieszkańców - Platany na Sielcach” na skwerze pomiędzy budynkami przy ul. Chełmskiej 25a, 27 i Sobieskiego 114 - wykonanie robót ogrodniczych polegających na posadzeniu 8 platanów
Opis zamówienia
cyt. z SWZ: "
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Teren opracowania zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 9/1 z obrębu 1-03-10 administrowanej przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i stanowiącej własność m.st. Warszawy. Projekt zakłada dosadzenie platanów klonolistnych na skwerze pomiędzy budynkami ul. Chełmska 25a, 27 i Sobieskiego 114.

5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące prace:

5.1. Roboty przygotowawcze i towarzyszące:
a) Przygotowanie podłoża do nasadzeń zgodnie ze sztuką ogrodniczą polegające na:
- wyznaczeniu miejsca sadzenia drzew w uzgodnieniu z inspektorem Zamawiającego,
- usunięciu wierzchniej warstwy darni i innych roślin zielonych,
- oczyszczeniu miejsca nasadzeń z ewentualnych resztek budowlanych, kamieni starych
korzeni i innych zanieczyszczeń.

b) Przygotowanie dołów
1) Należy przygotować doły o średnicy odpowiednio większej do bryły korzeniowej sadzonej rośliny, uwzględniając stopień ubicia i przepuszczalności gleby, a po umieszczeniu rośliny w dole, musi być możliwość swobodnego wypełnienia powstałej przestrzeni ziemią.

5.2. Roboty ogrodnicze:
- wykonanie nasadzeń drzew liściastych (platan klonolistny) form naturalnych
o średnicy pnia 20-25 cm, na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 1,0/0,7 m – 8 szt.
- należy umieścić rośliny prosto w dole, by nie uszkodzić bryły korzeniowej. Wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w gruncie w szkółce, ewentualnie można posadzić kilka centymetrów (2-3 cm) głębiej. Zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się, a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego, ponadto:
- przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,
- mieszanka podłożowa do zasypania dołów przy sadzeniu drzew musi być odpowiednia, charakteryzować się dużą porowatością i guzełkowatością, być odporna na osiadanie,
posiadać startową dawkę nawozu mineralnego o kontrolowanym uwalnianiu składników i przedłużonym działaniu,
- delikatnie, ale dosyć dobrze ubić stopami glebę wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,
- wykonać miski wokół drzew o średnicy 1 m, z zagłębieniem 5 cm poniżej istniejącego terenu (lub chodnika, wydzielenia krawężnikiem itd.), misa po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyległych obszarów,
- obficie podlać rośliny bezpośrednio po ich posadzeniu,
- opalikować drzewa – trzy pale drewniane dł. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozostać nad gruntem) pale o średnicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie półwałkami długości ok. 60-70 cm i średnicy 6 cm na dwóch wysokościach (dolna listwa podwójna, górna pojedyncza, górne krótsze), drzewo ustabilizowane do pali pasami.

5.3. Zakup i montaż obiektów małej architektury: tablicy informacyjnej - 1 szt.
Parametry techniczne:
- szerokość: 0.1 m
- długość: 0, 55m
- wysokość: 1,7 m

Fundamentowanie: poprzez prefabrykowane stopy fundamentowe (gotowe wyroby budowlane) bądź beton towarowy standard C16/20 (dawniej B20).

Materiały: drewno klejone zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, elementy kolorowe z płyty HDPE, treść tablicy w formie nadruku na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową, elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, zaślepki śrub — wodoodporne, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Uwagi: na tablicy musi zostać umieszczony napis „Zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego”.

5.4. Wymagania dotyczące parametrów i jakości materiałów, surowców i urządzeń, które są przedmiotem zamówienia lub będą stosowane podczas realizacji zamówienia wraz z wykazem dokumentów, które powinni dostarczyć wykonawcy na ich potwierdzenie:

Wymagania wynikają z przepisów technicznych oraz wiedzy ogrodniczej, wymogów wynikających z Polskich Norm, zasad rzetelnej wiedzy technicznej i ogrodniczej.

a) Wymagania dotyczące materiału roślinnego:
- zaleca się zastosowanie materiału roślinnego odpowiedniego dla regionu i miejsca nasadzenia,
- zamawiający zamawia drzewa w I (pierwszym) wyborze,
- materiał szkółkarski roślin musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkółkarskiej,
- zachowane powinny być proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową,
- materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
- rośliny muszą być dostarczone z bryłą korzeniową,
- system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku i wieku rośliny, nie przesuszony,
- bryła korzeniowa musi być dobrze wykształcona i odpowiednio duża,
- bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną rozkładającą się najpóźniej
w ciągu półtora roku po posadzeniu, dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego,
- drzewa muszą posiadać prawidłowo wykształcony przewodnik,
- rośliny z bryłą korzeniową powinny zostać posadzone wiosną lub jesienią w stanie bezlistnym.

b) Wady niedopuszczalne sadzonego materiału roślinnego:
• uszkodzenie mechaniczne,
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
• ślady żerowania owadów,
• oznaki chorobowe,
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych.
• martwice i pęknięcia kory.
• uszkodzenie i przesuszenie bryły korzeniowej.

Wykonawca może zastosować tylko materiały, które dopuszczone są do stosowania
w szkółkarstwie i ogrodnictwie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
(na możliwe żądanie) Zamawiającemu dokumentów zakupu materiału materiałów roślinnych z określeniem ich pochodzenia i zachowania wymaganych norm. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Zamawiający dokona kwalifikacji materiału roślinnego w obecności Wykonawcy i nasadzeń na miejscu sadzenia."

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa - Mokotów
Główny przedmiot (CPV)03.45.20.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.16.00-8
77.31.00.00-6
45.11.27.10-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-11-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
cyt. z SWZ: "2. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4 ,
 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
19.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
19.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
19.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 20.000,00 zł.
19.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
19.1.4.1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy i usługi polegające na dostawie roślin oraz zakładaniu i pielęgnacji zieleni osiedlowej na terenach budownictwa wielorodzinnego i/lub terenach miejskich o łącznej wartości rocznej każdego z zamówień nie mniejszej niż 20.000 zł brutto (rocznie). W przypadku wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie z odbiorem przez zleceniodawcę w/w usług.
19.1.4.2. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj. osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego będącego przedmiotem zamówienia, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 , z późn. zm.),
19.1.4.3. dysponuje osobą, skierowaną do kierowania robotami w zakresie ogrodnika terenów zieleni, posiadającą odpowiednie uprawnienia do nadzorowania pracami dotyczącymi zakładania i pielęgnacji terenów zieleni oraz posiada co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy nadzorowaniu prac dotyczących zakładania i pielęgnacji terenów zieleni.
Uwaga! Praktyka zawodowa kierownika prac ogrodniczych przy nadzorowaniu prac dotyczących zakładania i pielęgnacji terenów zieleni stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 16 SWZ.

19.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
19.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
19.3.1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.3. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ.
19.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.4.1. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy jeden z Wykonawców wykaże
się wykonaniem usług wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt 19.1.4.1. SWZ samodzielnie .

19.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają przedmiotowe roboty dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

19.5. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

19.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

19.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane."
Inne określone w SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
praktyka zawodowa kierownika prac ogrodniczych przy nadzorowaniu prac dotyczących zakładania i pielęgnacji terenów zieleni20 %
gwarancja wykonawcy na wykonane roboty ogrodnicze tj. przyjęcia się drzew w ziemi 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-20
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-21, 11:00, https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |