m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-08 , 14:32:54
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Piętosa
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailapietosa@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
(kod odpadu:17 01 01, 17 05 04) z robót prowadzonych w roku 2021
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów, o kodach odpadu: 17 01 01, 17 05 04, z robót prowadzonych w roku 2021;
Usługi mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania :
a) 4000 m³– odbiór przy użyciu ciągników siodłowych z naczepą wywrotką,
b) 300 m³ - odbiór przy użyciu samochodów czteroosiowych.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)90.50.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 i 4 dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia posiadał:
- zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) wpis w rejestrze BDO (tj. rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) w zakresie transportu odpadów o kodach
17 01 01 i 17 05 04.
oraz
- obowiązujące zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach 17 01 01 i 17 05 04.
b) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje taborem samochodowym w ilości minimum 9 sztuk, w tym:
• zespołami samochodowymi, tj. ciągnik siodłowy wraz z naczepą wywrotką w ilości minimum 3 sztuki,
• samochodami samowyładowczymi czteroosiowymi w ilości minimum 6 sztuk.
Zamawiający wymaga, aby posiadany przez Wykonawcę tabor samochodowy miał możliwość odbioru odpadu 17 01 01 i 17 05 04 w ilości min 87 m3 w ciągu 3 godzin.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e922b0a-e6fe-4f63-92d9-ebfe4f6651c1
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-21 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-21, 11:30, siedziba zamawiającego - pok 29
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |