m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-08 , 15:19:47
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy
- adres1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-40-00
- faks(0-22) 443-40-01
- e-mailwesola.poczta@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wesola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal210
- telefon(0-22)7736027
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrzegorz Rudzki
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 1 Praskiego Pułku Nr 33, 05-075 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22)773-60--22
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót związanych z remontami dróg gminnych w dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontami dróg gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Do zakresu robót należy: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic o nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej, z płyt betonowych typu MON, trylinki, ulic utwardzonych tłuczniem kamiennym, destruktem i chodników oraz dróg nieutwardzonych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa-Wesoła
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.42-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.31.23-7
45.23.31.41-9
45.23.32.00-1
45.23.33.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które mogą dotyczyć;

a) zdolności do występowania w obrocie prawnym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Ad.1 a) Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.
Ad.1 b) Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.
Ad.1 c) Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.
Ad.1 d) Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył, – co najmniej dwie roboty budowlane dotyczące remontów dróg publicznych o nawierzchni twardej o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 500 000,- zł (brutto),
lub zamiennie:
- co najmniej dwie roboty dotyczące budowy, przebudowy lub remontu odcinka drogi publicznej
o nawierzchni jezdni wykonanej z kostki betonowej lub betonu asfaltowego oraz remonty cząstkowe ww. nawierzchni jezdni o wartości zadania nie mniejszej niż 500 000,- zł (brutto) każda, z zastrzeżeniem, iż wśród 2 zadań potwierdzających spełnienie powyższego warunku co najmniej jedno musi obejmować budowę, przebudowę lub remont nawierzchni jezdni z kostki betonowej i co najmniej jedno budowę, przebudowę lub remont jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca oświadczył, że osoba, która będą skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiadała kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego:
a) kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający wymaga dysponowania minimum jednym pracownikiem, który zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg.
Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, w zestawieniu opracowanym wg. wzoru stanowiącego załącznik do SWZ sprzęt, narzędzia i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia oraz wykazać, że dysponuje minimum: recyklerem do asfaltu, skrapiarką, kotłem na asfalt, piłą do cięcia asfaltu, młotem z własnym napędem, 2 szt. zagęszczarek wibracyjnych płytowych w tym jedną
o masie min. 200 kg, równiarką, walcem wibracyjnym, 2 szt. samochodów samowyładowczych, 1 szt. koparko – ładowarką.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt Ad. 1) musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek określony w pkt Ad. 2) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, że spełnia warunek albo wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na drogach utwardzonych i użyte do nich materiały i urządzenia 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-22
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-23, 11:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |