m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-08 , 15:40:30
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Lidia Cichocka
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
- telefon22 443 69 72
- emaillcichocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Wróblewska
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal208
- telefon(0-22)4436871
- emailm.wroblewska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokalhttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokalhttp://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont budynku polegający na przebudowie Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1A w Warszawie
Opis zamówienia
Remont budynku polegający na przebudowie Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej
1A w Warszawie. Zakres obejmuje adaptację części pomieszczeń znajdujących się w budynku WCK na biura Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Żegańska 1A
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.11.00-9
45.11.13.00-1
45.26.27.00-8
45.31.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259663

1.3.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.5.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Remont budynku polegający na przebudowie Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1A w Warszawie
2.4.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.5.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002537/02/P

2.6.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.14 Remont polegający na przebudowie części budynku Wawerskiego Centrum Kultury przyul. Żegańskiej 1A w Warszawie

2.7.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.8.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.9.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zamowienia.um.warszawa.pl

3.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać Wykonawca:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• Komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny – MS Windows 7 lub nowsze wersje;
• Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
• Włączona obsługa JavaScript;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego na Platformie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty: pdf, doc, zip. docx, rtf, odt, xls, xlsx, jpg, tiff, rar, zip, 7z, XAdES, PadES
Kodowanie i czas odbioru danych:
• Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
Dopuszczalny format podpisu lektronicznego:
• Do podpisywania ofert składanych za pomocą Platformy oraz plików dokumentów załączanych do oferty oraz pozostałych składanych postępowaniu rekomenduje się użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego;
• W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
• Szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W przypadku programów Sigillum Sign 4, Sigillum Sign 5, Szafir 2.0, proCertum SmartSign oraz PEM-HEART 3.9

3.6.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych odobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.7.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.8.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.8.2021.LCI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.5.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.1.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.2.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.3.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa
zadania obejmujące przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej, o wartości
każdego zadania min 500 000,00 zł brutto.Budynek użyteczności publicznej - to rozumieć
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury,
kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy lub socjalny (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019 r. poz. 1065).Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:•
WYKAZU ROBÓT, określonego w pkt VII.3.1 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 8 do SWZ),• DOWODÓW, o których mowa w pkt VII.3.2 SWZ,złożonych na
wezwanie Zamawiającego.Uwaga: Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w
ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim
wykonawcą części wskazanego zadania.Przez zadanie rozumie się zawartą umowę.Wykonawca
musi wykazać, że dysponuje osobą (dla każdej specjalności), która zgodnie z wymogami art. 12
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w
budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu
zamówienia, tj.: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności:1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń;2) instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń;3) konstrukcyjnobudowlanej – bez ograniczeń.Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie
przedłożonego WYKAZU OSÓB skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zał.
nr 9 do SWZ).*Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie
aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to
również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli
prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli
te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
WYKAZ ROBÓT budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt VI.4.1 SWZ DOWODYokreślające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w punkcie powyżej) zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje; - inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; - inne dokumenty – jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów. WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 3 do
SWZ); 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, że oferta została złożona przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy oferta jest składana
przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż
umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy). 3. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA
POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH
ZASOBY: 1) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; 2) OŚWIADCZENIE
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 4.
OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 ust. 4 Ustawy, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5) – w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.2.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.3.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.5.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w
ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 Ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania:1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2.
Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w jednej z form określonych w pkt. VII.2.3 SWZ,
musi zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz
zakresu jego umocowania. 3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. 4.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę za
pośrednictwem Platformy. 5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie
wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań
objętych przedmiotem zamówienia. 7. Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w
ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim
wykonawcą części wskazanego zadania. 8. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć: 1)
OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy (zał. 4) 2) OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy (zał. 5) 3) OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego (zał. 10) Pozostałe dokumenty, formularze i
oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców
6.6.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.2.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.3.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w treści projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

7.4.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.5.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

POZOSTAŁE KODY CPV:
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 - Roboty malarskie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej gwarancji (na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia)40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-06 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-04
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-06, 12:30, online
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |