m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-08 , 16:14:55
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Beata Mauer
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailbmauer@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej w 2021 r.
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienie jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej w ilościach i rodzajach podanych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2) Dostawy będące przedmiotem niniejszego zamówienia, mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawM. St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)18.10.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawy odzieży roboczej i/lub ochronnej,
o wartości łącznej minimum 150 000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:
- 1 dostawę odzieży roboczej i/lub ochronnej na kwotę minimum 150 000,00 zł brutto,
lub
- 2 lub więcej dostaw odzieży roboczej i/lub ochronnej, których łączna wartość stanowi kwotę minimum 150 000,00 zł brutto.

Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ.
2) Wykaz dostaw odzieży roboczej i/lub ochronnej, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, o wartości łącznej minimum 150 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu
dostaw zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cdca8d29-ded1-423d-a894-a16b9da9db49
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-19, 11:00, Siedziba ZRiKD, pokój nr 29 - Wydział Zamówień Publicznych
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |