m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-09 , 09:06:46
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Żłobków m.st. Warszawy
- adresBelgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 565-23-55
- faks(0-22) 845-07-14
- e-mailsekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://zlobki.waw.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Wioletta Błaszczak
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 277 52 95
- emailwblaszczak@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Świontkowska
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal105
- telefon(0-22) 277 52 33
- emailaswiontkowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal106
Adres, na który należy przesyłać ofertyZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal106
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.


UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona,
aktualna treść ogłoszenia lub jej modyfikacja jest dostępna pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b7c19946-88a1-4073-9017-279b551e5fd5
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDostawa do placówek zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu umowy.
Główny przedmiot (CPV)98.39.30.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania80 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Nie dotyczy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Ocena wstępnych projektów oferowanej odzieży30 %
Termin realizacji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b7c19946-88a1-4073-9017-279b551e5fd5
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-21 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-21, 12:00, Zespół Żłobków m.st. Warszawy
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Przedmiot zamówienia w Żłobkach nr 66, 67 i 68 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu pn. „Żłobki na start”, natomiast w Żłobkach nr 3 i 40 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu „Żłobkowy start”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |