m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-09 , 12:20:13
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Wilczyńska
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 55 89 220
- emaila.wilczynska@zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychmaciej starczewski
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal3
- telefon(0-22) 22 55-89-214
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawy w 2021 roku odzieży roboczej, ochronnej i obuwia ochronnego
Opis zamówienia
Odzież robocza, ochronna i obuwie ochronne:
1. Odzież wierzchnia
2. Odzież różna
Obuwie ochronne
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)18.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 18.23.00.00-0
18.83.00.00-6
35.11.34.40-5
18.44.41.1-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Odzież wierzchnia450,00
2Odzież różna2200,00
3Obuwie ochronne350,00
Razem 3000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu.
2.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Ustawy Pzp.
3. Do oferty należy dołączyć m.in.:
3.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ.
3.1.1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ),
3.3. formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ) - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenia oraz oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych postanowień, w tym wskazanych w pkt 8.11.). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.

5.Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
5.1. Wymagane oświadczenie wskazane w pkt 8.9.1 powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.10 SWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w oddzielnym pliku, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie wskazane w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące tych podmiotów.
7. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych
7.1. w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych ani przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.
12. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
13. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa brutto: 60%
- termin dostawy: 40%.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin dostawy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-19, 11:00, https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |