m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-09 , 12:49:09
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- adresJózefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 632-32-15
- faks(0-22) 632-72-42
- e-mailprzetarg@zgnwola.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jarosław Smoliński
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22)4958120
- emailjsmolinski@zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRegina Wróblewska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Nowolipki
- lokal12
- telefon(0-22)4958173
- emailrwroblewska@zgnwola.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont infrastruktury technicznej z wymianą dźwigu osobowego i jego konserwacją w okresie gwarancji w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 11 w Warszawie w systemie "zaprojektuj i buduj".
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Remont infrastruktury technicznej z wymianą dźwigu osobowego i jego konserwacją w okresie gwarancji w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 11 w Warszawie w systemie "zaprojektuj i buduj".

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących integralną część SWZ.

Prace objęte przedmiotem zamówienia obejmują:

1) Wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, dokumentacji projektowej:
a) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie demontażu istniejącego dźwigu oraz wykonania i zainstalowania nowego dźwigu osobowego wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami oraz remontem wewnątrz i zewnątrz szybu dźwigowego z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień;
b) Wykonanie przedmiaru robót;
c) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
d) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
e) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2) Wykonanie robót budowlanych według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i dokumentacją techniczną dla wskazanego w nim zakresu prac;
3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych według sporządzonych opracowań projektowych;
4) Prowadzenie prac konserwacyjnych w okresie gwarancji zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPiaskowa 11
Główny przedmiot (CPV)42.41.61.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.32.00.00-7
50.75.00.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania180 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: minimum 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub wymianie dźwigu osobowego lub osobowo-towarowego, o wartości brutto min. 50 tys. zł.

b) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi oraz legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.:

 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-26
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnwola.waw.pl/zamowienia-publiczne/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-26 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-26, 09:30, ul.Bema 70
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |