m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-09 , 14:59:32
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa pomieszczeń biurowych w obiekcie 3A - IV piętro na STP Kabaty
Opis zamówienia
3.1 Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa pomieszczeń biurowych w obiekcie 3A - IV piętro na STP Kabaty w Warszawie.
3.2 Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:
 Przebudowę pomieszczeń biurowych polegającą na wykonaniu robót budowlanych związanych z likwidacją przedsionków i łazienek wydzielonych w 12-u pomieszczeniach wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących w zakresie instalacyjnym (instalacje elektryczne i teletechniczne), w celu dostosowania tych pomieszczeń do nowego układu wyposażenia;
 Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla powyższego zakresu przebudowy.
3.3 Zamawiający zastrzega, że spośród wszystkich 12 pomieszczeń podlegających pracom remontowym jednocześnie wyłączonych z użytkowania mogą być maksymalnie 4 pomieszczenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o. STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.26.27.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania126 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2800,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2), jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) (podstawa prawna art. 393 ust.4 ustawy Pzp).
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzające zdolność Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
A) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, co najmniej 1 osobą, która będzie nadzorowała wykonanie robót w ramach Przedmiotu Zamówienia, posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
B) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, co najmniej 1 osobą, która będzie nadzorowała wykonanie robót w ramach Przedmiotu Zamówienia, posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
C) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, co najmniej 1 osobą, która będzie nadzorowała wykonanie robót w ramach Przedmiotu Zamówienia, posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
D) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, co najmniej 1 osobą, która będzie nadzorowała wykonanie robót w ramach Przedmiotu Zamówienia, posiadającą uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności elektrycznej oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
E) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, co najmniej 1 osobą, która będzie nadzorowała wykonanie robót w ramach Przedmiotu Zamówienia, posiadającą uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej oraz przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
F) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należycie wykonał 1 lub więcej robót budowlanych polegającą/cych na wykonaniu budowy/przebudowy lub remontu obiektu/obiektów budowanych o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.
Uwaga:
 Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w lit. A) – C) poprzez wykazanie dysponowania jedną i tą samą osobą posiadającą wymagane uprawnienia;
 Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w lit. D) – E) poprzez wykazanie dysponowania jedną i tą samą osobą posiadającą wymagane uprawnienia.

5.2 Wykonawca wraz z ofertą składa poniższe podmiotowe środki dowodowe:
1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 2a do SIWP);
2) wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2b do SIWP);
3) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp: odpis lub informacja z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób, o którym mowa w pkt 5.10 SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument.
4) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt.5.1.2 SIWP:
a) wykaz osób (zał. nr 3a do SIWP), o których mowa w pkt. 5.1.2 lit A)-E) SIWP wraz z podaniem wymaganych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, oraz ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi osobami;
b) wykaz zrealizowanych robót (zał. nr 3b do SIWP), o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWP lit. F);
c) dowody potwierdzające, że roboty wskazane w ww. wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
5.3 Wykonawca wraz z ofertą składa również:
1) w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika:
pełnomocnictwo (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty);

2) w przypadku, gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy,
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.12 ppkt 6 SIWP, z którego wynika, jaki zakres Przedmiotu Zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy;
3) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z pkt 5.4 SIWP::
a) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.4 i 5.7 SIWP i/lub inne dokumenty podmiotów trzecich, na zdolnościach których Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.2 pkt 1) SIWP podmiotu udostępniającego zasoby,
c) Dokument, o którym mowa w pkt. 5.2 ppkt 3) SIWP dotyczący podmiotów trzecich, na zdolnościach których Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
5.4 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, w sposób, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.5 Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.6 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia lub jego część, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.7 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.4 powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres wykorzystania zasobów ww. podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.8 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w pkt 5.1.1 SIWP. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza o nich informacje w składanym wraz z ofertą, oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2a do SIWP.
5.9 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4 SIWP nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.2. SIWP lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP.
5.10 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.2 ppkt 2) SIWP, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.11 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w pkt 5.2 SIWP jeżeli:
 zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
 zamawiający posiada te dokumenty a Wykonawca wskaże je w ofercie i potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.12 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika.
5) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 5.1.2 SIWP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 2a do SIWP),
b) dokument, o którym mowa w pkt. 5.2 ppkt 3) SIWP
i dołączając do wspólnej oferty. Natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1.2 SIWP muszą spełnić wszyscy Wykonawcy łącznie.
5.13 Zasady składania pełnomocnictwa:
1) Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza,
2) Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy,
3) Pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza należy złożyć w formie elektronicznej, czyli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza,
4) Zasady składania pełnomocnictwa w przypadku, gdy zostało ono wystawione jako dokument
w postaci papierowej zostały określone w pkt 6.9 SIWP.
5.14 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.15 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena94 %
Wydłużenie rękojmi6 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-28 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-28, 13:00, Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |