m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-09 , 16:13:14
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
- adresMilenijna 4, 03-125 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 519-33-76
- faks(0-22) 519-33-75
- e-mailsekretariat@zozbialoleka.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zozbialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Krystyna Motyl
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(0-22) 519 33 91
- emailmotyl@zozbialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrystyna Motyl
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(0-22) 519 33 91
- emailmotyl@zozbialoleka.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
Adres, na który należy przesyłać ofertySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowych, opatrunkowych
i medycznych
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa polegająca na sukcesywnych dostawach artykułów jednorazowych, opatrunkowych i medycznych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2 – formularz asortymentowo cenowy
3. Kod określający zamówienie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33141000-0 – materiały medyczne
4. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Milenijna 4 Warszawa.
5. Dostawy realizowane mogą być w godzinach 9-14.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa ul. Milenijna 4
Główny przedmiot (CPV)33.14.10.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu
1. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin dostaw częściowych 20 %
termin przydatności do użycia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zozbialoleka.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-20 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-19
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-20, 09:15, https://zozbialoleka.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-04-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |