m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-09 , 19:22:24
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Topór
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon22 44 35 036
- emailatopor@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychNorbert Poniewierski
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal330
- telefon(0-22)4435057
- emailnponiewierski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii w budynkach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów.
Opis zamówienia
A. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i dokonanie prac naprawczych oraz usuwanie awarii w obiektach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów:
A.1. lokale użytkowe przy:
- ul. Przyczółkowej 27A,
- ul. Kolegiackiej 3,
- ul. Radosnej 11,
A.2. lokale użytkowe i budynki, tzw. Inne użytkowe:
- ul. Potułkały 10,
- ul. St. Kostki Potockiego 31A,
- ul. St. Kostki Potockiego 31,
- ul. St. Kostki Potockiego 20,
- Aleja Wilanowska/Kosiarzy,
- ul. Lentza 3,
- ul. Przydatki/Przyczółkowa,
- ul. Vogla 40A,
- ul. Ptysiowej 1,
A.3 Konserwacja mieszkaniowego zasobu komunalnego, w tym budynki przy:
- ul. Wiertniczej 147,
- ul. Resorowej 16,
- ul. Przyczółkowej 58,
- ul. Wiktorii Wiedeńskiej 6 m 3,4,
- ul. Wiktorii Wiedeńskiej 2 m 4,
- ul. Wiktorii Wiedeńskiej 7 m 10, 15, 23,
- ul. Wiktorii Wiedeńskiej 8 m 1,
- ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9 m 2,
- ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11 m 1,
- ul. Marconich 5 m 38.
Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy, dokumentach stanowiących odpowiednio Załącznik nr 5 (5.1, 5a, 5b, 5c) i 7 do SWZ.
Wchodzące w zakres przedmiotu umowy:
1) konserwacje, w tym czynności ujęte w załączniku nr 5.1, 5a, 5b i 5c, będą wykonywane każdego miesiąca bez wezwania przez Zamawiającego; wykonanie czynności konserwacyjnych będzie potwierdzane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego w protokole miesięcznej konserwacji, odrębnie dla każdego obiektu, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do wzoru umowy.
2) usuwanie awarii będzie polegać na zabezpieczeniu instalacji i urządzeń przed dalszymi skutkami awarii, do czasu ustalenia z Zamawiającym, w formie pisemnej, sposobu naprawy, z wyłączeniem sytuacji, w których jest możliwe niezwłoczne usunięcie awarii przez Wykonawcę; podjęcie koniecznych czynności zabezpieczających następować będzie zgodnie z §1 ust. 2 wzoru umowy, przy czym zwłoka w usunięciu awarii dłuższa niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, traktowana będzie jako nieusunięcie awarii.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, polskimi normami oraz obowiązującymi przepisami z należytą starannością.
Wykonawca zobowiązuje się zachować gotowość do realizacji usługi 24 godz./dobę codziennie 7 dni w tygodniu. Dla zgłoszeń w tym zakresie Wykonawca wskaże nr telefonu, który będzie czynny całą dobę. Podany przez Wykonawcę telefon zostanie udostępniony lokatorom zasobu gminnego w celu umożliwienia im zgłaszania awarii.

Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej
50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych.
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wod. – kan. i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
B. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonywania zamówienia: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.05.2021 r.
C. Gwarancja
Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, liczonej od daty pisemnego potwierdzenia wykonania usługi.

D. Informacja o powtórzeniu zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
E. Wymaganie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy – art. 95 ust. 1 ustawy

1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności objęte przedmiotem zamówienia, dla których postawiono wymóg ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów tej ustawy.
2. Prace konserwacyjne i prace naprawcze, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę/Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia wykonywane bezpośrednio na terenie prowadzonych prac konserwacyjnych i drobnych prac ogólnobudowlanych.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni robocze, przedstawi oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej.
5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej.
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)50.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.76.00.00-0
50.80.00.00-3
50.70.00.00-2
50.50.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III. INFORMACJE O WYMAGANIACH PODMIOTOWYCH WZGLĘDEM WYKONAWCY ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU.

A. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 108 ustawy.
Art. 108. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

B. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji budynku/-ów, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto*.
*- przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych usług w ramach jednej umowy.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

C. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, których złożenia wymaga Zamawiający.

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu
1) Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu złożenia w Systemie wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z założeniami SWZ. Wykonawca może złożyć JEDNĄ OFERTĘ, poprzez wypełnienie zdefiniowanego w systemie Formularza oferty.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy (z art. 125 ust. 1 ustawy) stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunek określony przez Zamawiającego, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
d) Oświadczenie o podstawach wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 (jeżeli dotyczy) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
e) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Pełnomocnictwo należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy),
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy,
- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
f) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument winien być załączony w formie oryginału lub odpowiednio poświadczonego odwzorowania.
g) Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów lub inny środek dowodowy - potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 ustawy).
Zobowiązanie lub inny środek dowodowy podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
ii. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
iii. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu
udostępniającego zasoby,
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,
- cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby oraz poświadczonego przez wykonawcę lub wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
- cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.1.2)a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego
- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy wykonawca.
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz usług należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.
Dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane –
w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej
poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego
z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
2. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

D. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VII B SWZ.
W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Systemu, Wykonawca powinien w okienku dodawania pliku określić TYP DOKUMENTU jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

E. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna/konsorcjum)
1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
W/w dokument powinien zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
d) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.
Oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie jego dotyczącym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas przystąpienia do interwencji w celu zabezpieczenia awarii, tzw. czas reakcji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/25994/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-19, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
1) Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
1) podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
2) każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;
3) podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
4) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
b. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

UWAGA
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, iż:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 3) ), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |