m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-12 , 11:00:38
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Promocja działań m.st. Warszawy w Internecie i na urządzeniach mobilnych
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest promocja działań m.st. Warszawy w Internecie, na urządzeniach mobilnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

_____________________
INFORMACJE DODATKOWE:

1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-16/21
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
5. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl
6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do jej treści, zostały określone w Załączniku nr 3 do SWZ (we wzorze umowy).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.34.22.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

III.1) Warunki udziału
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują co najmniej 8 kampanii online dla co najmniej 3 różnych zleceniodawców z użyciem w każdej z kampanii co najmniej 2 kanałów digital, o których mowa w pkt 1 OPZ, na kwotę łączną nie mniejszą niż 600 000,00 PLN brutto.
Kanały, o których mowa w pkt 1 OPZ, to:
1) Google Display Network (GDN: CPC i CPM);
2) Gmail Sponsored Promotions (GSP);
3) reklama w aplikacjach mobilnych poza siecią Google Display Network;
4) powiadomienia push SMS lub MMS;
5) pozycjonowanie stron internetowych Search Engine Marketing (SEM);
6) pozycjonowanie stron internetowych – audyt Search Engine Optimalization (SEO).

III.2) Informacje dodatkowe:
1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w instrukcji, o której mowa w pkt 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego podmiotu,
— zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określającego w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
— oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ).
2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. podmiotowe środki dowodowe:
w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) wykaz osób wskazanych do udziału w realizacji zamówienia, sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ, do oceny w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie potencjału kadrowego”.
Uwaga! Dokument nie podlega uzupełnieniu. Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
2.2. przedmiotowe środki dowodowe:
a) projekt graficzny kampanii prowadzonej w Internecie oraz na urządzeniach mobilnych do oceny w kryterium oceny ofert pn. „Autorski projekt graficzny”.
Uwaga! Dokument nie podlega uzupełnieniu. Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
2.3. inne oświadczenia lub dokumenty:
a) w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19 SWZ.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
3.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
— informacje, o których mowa w lit. a, dotyczące każdego podmiotu;
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
— informacje, o których mowa w lit. a, dotyczące każdego Wykonawcy;
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena40 %
Autorski projekt graficzny30 %
Doświadczenie potencjału kadrowego30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70135
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą89 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-04
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-07, 12:30, online, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |