m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-12 , 11:01:11
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Jabłońska
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 558 93 27
- emaili.jablonska@zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Domanowska
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal0
- telefon(0-22)55-89-348
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie inwestycji pn.: Marszałkowską na rowerze – zieleń
Opis zamówienia
Wykonanie inwestycji pn.: Marszałkowską na rowerze – zieleń
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.27.10-5
45.11.13.00-1
45.23.32.00-1
45.10.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest większa od progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Ustawy Pzp w odniesieniu do usług.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

- Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych);
- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych);

1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) zadanie polegające na nasadzeniu zieleni na terenie miasta na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł brutto (trzysta tysięcy złotych zero groszy) w liczbie 2

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe – podstawa dysponowania.
Architekt krajobrazu z wykształceniem wyższym na kierunku architektura krajobrazu lub równoważne – 1 osoba - n/d – 2 lata - podstawa dysponowania
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
1.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Ustawy Pzp.

2. Opis sposobu przygotowania ofert – zgodnie z zapisami SWZ, w tym:
2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl .

2.3. Do oferty należy dołączyć m.in.:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ", a następnie złożonego wraz z plikami stanowiącymi ofertę. JEDZ został przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD JEDZ dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl. JEDZ stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ,
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
5. Wymagane oświadczenie (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

2.4. JEDZ oraz oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych postanowień w tym wskazanych w punkcie 2.5.). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
2.5.1. Wymagane oświadczenie (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8 SWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2.5.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego), w postaci elektronicznej a następnie złożyć wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:

3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –
3.1.1. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za „ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym.
3.1.2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia);
3.1.3. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 2 do SIWZ („Doświadczenie Wykonawcy”). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.1.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług/kontrolę jakości/kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 3 do SWZ;

3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
3.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3.2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ
3.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3.2.4 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 Ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
3.2.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia;
3.2.6. dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby , na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymienionych w pkt 3.2.1. – 3.2.4. SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby.

4. Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące wartości umowy, terminu realizacji umowy, sposobu rozliczeń umowy, terminu rozliczeń umowy, zakresu Przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody po stronie Zamawiającego;
2) zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak:
a) klęski żywiołowe,
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac i dokonywanie odbiorów;
3) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi takimi jak:
a) niewypały, niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne,
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne: np. wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich dokumentacja techniczna,
d) zmiany w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych usług lub ich części; wystąpienia usług dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego – jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
4) zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania usług przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy;
5) zmiany umowy związane z koniecznością oczekiwania na warunki atmosferyczne pozwalające na należyte wykonanie usług w zakresie nasadzeń roślin;
6) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,
b) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
– odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały wyżej wymienione przypadki.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 317), o których mowa w § 7 ust. 6 umowy, jeżeli:
a) zostaną wprowadzone zmiany przedmiotowej Ustawy, mające wpływ na wymagania określone w SWZ oraz niniejszej umowie;
b) zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do przedmiotowej Ustawy, mające wpływ na wymagania określone w SWZ oraz niniejszej umowie.
3. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w przepisach ustawy Pzp.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu do niniejszej umowy.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.
9. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa brutto: 60%
- gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%
10. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 15 500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych)
11. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja powyżej 36 miesięcy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-21, 10:30, https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |