m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-12 , 13:42:04
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailpragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Włosek
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 44 35 508
- emailIwlosek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMirosław Urbanowski
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal328
- telefon(0-22) 22 44 35 479
- emailmurbanowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i montaż wyposażenia dla ZSP przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w ramach realizowanego zadania pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego”
Opis zamówienia
Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zakup i montaż wyposażenia dla ZSP przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w ramach realizowanego zadania pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego”

Numer referencyjny: UD-VI-ZP/2/21
II.1.2)
Główny kod CPV
39160000 Meble szkolne
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia dla ZSP przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w ramach realizowanego zadania pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego”. Zamówienie podzielone jest na 3 części:

— część I – dostawa i montaż wyposażenia ruchomego i urządzeń,

— część II – dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego i gastronomicznego oraz dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej,

— część III – dostawa i montaż sprzętu komputerowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną ilość części.

Na daną część zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 060 157.38 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego i urządzeń

Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39160000 Meble szkolne
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

dla części I – dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla szkoły i do przedszkola m.in. meble, sprzęt AGD, inne urządzenia.

Szczegółowy opis oraz zakres dostaw dla części I określają załączniki: OPZ – wyposażenie ruchome szkoła oraz OPZ – wyposażenie ruchome przedszkole (9a i 9b).

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest m.in. do:

a) dostarczenia wyposażenia ruchomego i urządzeń do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego;

b) zabezpieczenia miejsca dostawy i montażu;

c) dokonania rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;

d) montażu, ustawienia i wypoziomowania;

e) dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji, kart gwarancyjnych, wszelkich niezbędnych atestów i certyfikatów dostarczonego wyposażenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

1. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie/sprzęt o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie/sprzęt odpowiadający pod względem parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów oferowanego wyposażenia przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej/opinii, w przypadku wyposażenia/sprzętu, co do którego pojawią się wątpliwości jego równoważności w stosunku do wyposażenia sprecyzowanego (opisanego) przez Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów wskazanych w OPZ dla części I oraz dla części II) (dotyczy: dł., wys., szer., gł., poj.): +/- 5 % (za wyjątkiem parametrów określonych jako „minimalne” („min.”), „maksymalne” („max.”), wskazane w OPZ jako – brak tolerancji lub parametrów określonych w przedziale – w takich przypadkach obowiązują minimalne parametry, maksymalne parametry, brak tolerancji lub przedział określony w OPZ). Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyposażenia z innego materiału w stosunku do wskazanego w OPZ.

Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej oferowanego przez Wykonawcę wyposażenia nazwy producenta oferowanego wyposażenia / artykułu – numer katalogowy / model / nazwa własna.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 807 036.79 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: dla części I – 16 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium znajdują się w dokumentach zamówienia.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego i gastronomicznego oraz dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej

Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
37400000 Artykuły i sprzęt sportowy
39162100 Pomoce dydaktyczne
39221000 Sprzęt kuchenny
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

dla części II – dostawę i montaż wyposażenia dydaktycznego i gastronomicznego do szkoły i do przedszkola m.in. mapy, globusy, gry, zabawki, drobne wyposażenie kuchenne oraz dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej m.in. zestaw do koszykówki, zestaw do siatkówki, piłkochwyty, drabinki.

Szczegółowy opis oraz zakres dostaw dla części II określają załączniki: OPZ – wyposażenie dydaktyczne szkoła, OPZ – wyposażenie dydaktyczne przedszkole, OPZ – wyposażenie gastronomiczne, OPZ – wyposażenie hala sportowa (9c, 9d, 9e, 9f).

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest m.in. do:

a) dostarczenia wszystkich niezbędnych elementów wyposażenia o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W ramach dostarczanego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszelkie kable i inne elementy niezbędne do montażu do ich prawidłowego użytkowania;

b) zabezpieczenia miejsca dostawy i montażu;

c) dokonania rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;

d) montażu, ustawienia i wypoziomowania;

e) dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji, kart gwarancyjnych, wszelkich niezbędnych atestów i certyfikatów dostarczonego wyposażenia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

1. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie/sprzęt o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie/sprzęt odpowiadający pod względem parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów oferowanego wyposażenia przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej/opinii, w przypadku wyposażenia/sprzętu, co do którego pojawią się wątpliwości jego równoważności w stosunku do wyposażenia sprecyzowanego (opisanego) przez Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów wskazanych w OPZ dla części I oraz dla części II) (dotyczy: dł., wys., szer., gł., poj.): +/- 5 % (za wyjątkiem parametrów określonych jako „minimalne” („min.”), „maksymalne” („max.”), wskazane w OPZ jako – brak tolerancji lub parametrów określonych w przedziale – w takich przypadkach obowiązują minimalne parametry, maksymalne parametry, brak tolerancji lub przedział określony w OPZ). Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyposażenia z innego materiału w stosunku do wskazanego w OPZ.

Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej oferowanego przez Wykonawcę wyposażenia nazwy producenta oferowanego wyposażenia / artykułu – numer katalogowy / model / nazwa własna.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 269 639.68 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: dla części II – 4 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium znajdują się w dokumentach zamówienia.

II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego

Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet
30231300 Monitory ekranowe
32322000 Urządzenia multimedialne
32413100 Rutery sieciowe
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

dla części III – dostawę i montaż sprzętu komputerowego, m.in. laptopy, zestawy komputerowe typu AIO, monitory edukacyjne, drukarki ze skanerem, telefony.

Szczegółowy opis oraz zakres dostawy dla części III określa załącznik: OPZ – sprzęt komputerowy (9g).

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

a) dostarczenie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego;

b) zabezpieczenie miejsca dostawy i montażu;

c) dokonanie rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;

d) montaż, ustawienie i wypoziomowanie;

e) dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji, kart gwarancyjnych, wszelkich niezbędnych atestów i certyfikatów dostarczonego wyposażenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Za rozwiązanie równoważne dla części III uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowane nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową. Przez nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne, wydajnościowe, środowiskowe Zamawiającego (możliwość funkcjonowania w tym samym środowisku – np. prawidłowe funkcjonowanie na wskazanym systemie operacyjnym, lub praca z nie gorszą wydajnością na wskazanym serwerze), w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 983 483.91 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: dla części III – 15 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium znajdują się w dokumentach zamówienia.

UWAGA Treść ogłoszenia uległa zmianie. Aktualna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, dzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)39.16.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 39.16.21.10-9
30.21.32.00-7
39.70.00.00-9
39.22.10.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1Część I - dostawa i montaż wyposażenia ruchomego i urządzeń16000,0028 dnicena: 60%okres gwarancji na sprzęt AGD: 40%
2Część II - dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego i gastronomicznego oraz dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej4000,0028 dnicena: 60%okres gwarancji na sprzęt AGD: 40%
3Część III - dostawa i montaż sprzętu komputerowego15000,0035 dnicena: 60%przedłużona gwarancja na komputery stacjonarne AIO: 15%laptop i komputer stacjonarny typu AIO tego samego producenta: 15%przedłużona gwarancja na laptopy: 10%
Razem 35000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium35000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:

a) dla części I w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jedną dostawę wyposażenia ruchomego i urządzeń do placówek oświatowych, o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto;

b) dla części II w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jedną dostawę wyposażenia dydaktycznego i gastronomicznego do placówek oświatowych, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto;

c) dla części III w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każde, polegające na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego.

Uwaga: Zamawiający uzna jako sprzęt elektroniczny: kserokopiarki sieciowe, laptopy, projektory multimedialne, tablice multimedialne, urządzenia laserowe wielofunkcyjne, drukarki laserowe, zestawy komputerowe.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:

a) dla części I w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jedną dostawę wyposażenia ruchomego i urządzeń do placówek oświatowych, o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto;

b) dla części II w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jedną dostawę wyposażenia dydaktycznego i gastronomicznego do placówek oświatowych, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto;

c) dla części III w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każde, polegające na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego.

Uwaga: Zamawiający uzna jako sprzęt elektroniczny: kserokopiarki sieciowe, laptopy, projektory multimedialne, tablice multimedialne, urządzenia laserowe wielofunkcyjne, drukarki laserowe, zestawy komputerowe.

III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały we wzorach umowy dla poszczególnych części, stanowiące załączniki nr 8 do SWZ (dokumentach zamówienia dostępnych na stronie https://zamówienia.um.warszawa.pl)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu składania ofert wynika z możliwości oddania zespołu szkolno-przedszkolnego do użytkowania przed założonym terminem realizacji budowy i rozpoczęcia roku szkolnego w nowym obiekcie od dnia 1 września 2021 r. Pierwotnie zakładano oddanie obiektu w grudniu 2021 roku i rozpoczęcie roku szkolnego we wrześniu 2022 roku. W związku z deklaracją Generalnego Wykonawcy zakończenia budowy w czerwcu 2021 roku i możliwością oddania obiektu do użytkowania przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 wymagane jest wcześniejsze wyposażenie obiektu.

W związku z panującą na całym świecie pandemią koronawirusa i sytuacją epidemiologiczną zasadnym jest skrócenie terminu ogłoszenia, gdyż istnieje obawa o załamanie łańcucha dostaw, które w dużej mierze mogą pochodzić z innych krajów.

IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/07/2021
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://zamówienia.um.warszawa.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu, które należy złożyć z ofertą znajdują się w SWZ na stronie https://zamówienia.um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – składanych na wezwanie Zamawiającego znajdują się w SWZ na stronie https://zamówienia.um.warszawa.pl

Szczegóły dotyczące zasad składania ofert przez Wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski znajdują się w SWZ na stronie https://zamówienia.um.warszawa.pl
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-05
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-05 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-05
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-05, 10:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |