m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-12 , 13:42:17
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Inga Hadaj
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal4
- telefon(0-22) 443 93 93
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDamian Sadza
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43
- lokal114
- telefon(0-22)4439189
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl,
- lokal0
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Akademia kwalifikacji”- część 1 (znak sprawy UD-IX-ZP-1-2021).
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Akademia kwalifikacji” nr RPMA.10.03.01-14-d952/20.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: monitor interaktywny – 4 sztuki, serwer z okablowaniem – 1 sztuka, zestawy komputerowe - 17 sztuk.
Opis sprzętu komputerowego w tym wymagane jego parametry techniczne zostały określone Specyfikacji technicznej sprzętu stanowiącej załącznik nr 1 do umowy .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy wraz z załącznikiem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza składanie pytań drogą mailową, na adres e-mail: srodmiescie.wzp@um.warszawa.pl (w tytule proszę podać nazwę i numeru postępowania).
Pytania do SWZ należy składać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem
https://zamowienia.um.warszawa.pl , zwanego dalej Systemem.
Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje
i procedury procesu zakupowego”.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl .
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony, o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.
Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.

Zamawiający w poniżej wskazuje informacje dotyczące Systemu dostępnego pod adresem
https://zamowienia.um.warszawa.pl ,
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
Kodowanie i czas odbioru danych:
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert
1. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać:
• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
3. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać :
• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
Informacje dodatkowe
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
Udział w aukcji elektronicznej
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania postąpień:
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
Sposób rejestracji Wykonawcy zaproszonego do udziału w aukcji w Systemie:
Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w Systemie, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej w ofercie. Aby zakończyć proces rejestracji wykonawca uzupełnia pozostałe dane użytkownika i dane firmy, którą reprezentuje.
W przypadku gdy Wykonawca jest zarejestrowany na platformie OnePlace, ale nie ma zarejestrowanych danych użytkownika Wykonawcy upoważnionego do składania ofert w toku aukcji, na podany adres email system wyśle zaproszenie do udziału w aukcji. Osoba otrzymująca zaproszenie rejestruje swoje konto na OnePlace, które zostaje powiązane z już istniejącym Wykonawcą, poprzez wskazanie danych firmy Wykonawcy.
W pozostałych przypadkach Wykonawca używa do udziału w aukcji konta Wykonawcy zarejestrowanego wcześniej w OnePlace, na które loguje się do systemu z użyciem ustanowionego przez siebie hasła.
Aukcja elektroniczna.
1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy, wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania postąpień oraz sposób rejestracji Wykonawcy zaproszonego do udziału w aukcji opisane zostały w Części VI SWZ - dotyczącej udziału w aukcji elektronicznej.
4. Adres strony, na której będzie prowadzona aukcja: https://zamowienia.um.warszawa.pl
5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
6. Warunki, na jakich Wykonawcy będą brać udział w aukcji są następujące:
 Termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
 Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną jeśli w podstawowym czasie (30 min.) nie zostanie złożona oferta, jednak nie wcześniej niż po upływie czasu 30 minut od otwarcia aukcji. Zamawiający nie przewiduje dogrywek.
 Minimalna wartość postąpienia to: 400,00 zł.
Oferta, składana w toku aukcji elektronicznej nie może być mniej korzystna od poprzedniej złożonej oferty .
 Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej.
7. Parametrem licytowanym w toku aukcji jest cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Punktacja za kryterium „Niezawodność" w aukcji elektronicznej jest parametrem stałym
i nielicytowanym. Jest to punktacja przyznana przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem określonym w części XII dot. kryterium „Niezawodność", na podstawie złożonej oferty.
9. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie zgodnie ze wzorem określonym w części XII SWZ dot. kryterium „cena”. Do uzyskanych punktów w kryterium „cena” zostaną dodane punkty przyznane w kryterium „Niezawodność" .
10. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
11. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
12. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom w I etapie oceny ofert.
13. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert.
14. W Formularzu Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej oraz jej dane kontaktowe.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)30.21.33.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.23.13.20-6
48.82.20.00-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu.
2. Podstawy wykluczenia z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.
3. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu - składanych wraz z ofertą.

1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych
w art. 108 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1 Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

3. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.1. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników).
3.2.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 1.1 SWZ składa każdy wykonawca).

4. Tajemnica przedsiębiorstwa
W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w Systemie do oferty w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji jest zobowiązany wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy tj.:
- nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej
albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- cena lub koszt zawarte w ofercie.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

5 . Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Niezawodność40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-22
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-22, 11:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Akademia kwalifikacji” nr RPMA.10.03.01-14-d952/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPMA.10.03.01-14-d952/20-00 zawartej pomiędzy Kupującym, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |