m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-13 , 13:49:16
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- adresJózefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 632-32-15
- faks(0-22) 632-72-42
- e-mailprzetarg@zgnwola.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jarosław Smoliński
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22)4958120
- emailjsmolinski@zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRobert Warat
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal15
- telefon(0-22) 495-81-40
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal01
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja projektu budżetu obywatelskiego na rok 2021 pn. „Rewitalizacja chodnika i zieleni przy ul. Płockiej”.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu budżetu obywatelskiego na rok 2021 pn. „Rewitalizacja chodnika i zieleni przy ul. Płockiej”.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących integralną część SWZ.

Przedmiar robót określa zakres prac stanowiący podstawę do wyliczenia wartości ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZGN Wola
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania70 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje: minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów lub zakładaniu ogrodów, o wartości brutto min. 30 tys. zł.

b) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia które legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.:

 co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie zasadnicze ogrodnicze lub leśne,
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja na roboty budowalne40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-27
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: na nr konta zamawiającego 25 1030 1508 0000 0005 5088 2019 lub za zaliczeniem pocztowym.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnwola.waw.pl/zamowienia-publiczne/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-04-27 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-04-27, 09:30, ul.Bema 70
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |