m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-15 , 08:39:53
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
- adresWłościańska 52, 01-710 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22)568-75-16
- faks(0-22) 568-75-17
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Budkiewicz
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22)568-75-18
- emaillbud@mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLuiza Budkiewicz
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22)568-75-18
- emaillbud@mza.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., https://mza.eb2b.com.pl
- lokalHala B pok.139
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., https://mza.eb2b.com.pl
- lokalHala B pok.139
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń elektronicznych zainstalowanych w autobusach marki Solaris
Opis zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń elektronicznych zainstalowanych w autobusach marki Solaris.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOddziały Zamawiającego w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)50.31.20.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy oraz dodatkowo na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale 7a niniejszej SWZ,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia dla minimum 100 pojazdów komunikacji miejskiej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. brutto.
II. Wspólne ubieganie się Wykonawców o zamówienie:
1. Zgodnie z art. 58 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie.
2. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia tj. dotyczący pkt. I. 2. 4). musi być w całości spełniony przez jednego z Wykonawców. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie.
3. Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez tego z Wykonawców, który w całości spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w przedmiotowym postępowaniu.
III. Podmiot trzeci:
1. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ustawy, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
I. Wykonawca musi złożyć w terminie określonym przez Zamawiającego w Rozdziale 15 następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy o treści zgodnej z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ (PAdES). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać członków konsorcjum wraz ze wskazaniem lidera (pełnomocnika),
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu (art. 125 ustawy), w sposób wskazany w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (PAdES),
3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (PAdES),
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu, w sposób wskazany w załączniku nr 2 do SWZ dotyczące tych podmiotów (PAdES),
5. pełnomocnictwa lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty (PAdES),
6. pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy (PAdES),
7. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynikać będzie które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-16
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mza.eb2b.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-17 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-17, 12:00, https://mza.eb2b.com.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |