m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-15 , 11:10:46
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jakub Trębarczyk
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45 94 286
- emailj.trebarczyk@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat oraz systemu zarządzania parkingami wraz z usługą serwisu w dwóch zakresach
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat oraz systemu zarządzania parkingami wraz z usługą serwisu w dwóch zakresach:
a. zakres pierwszy: „dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat oraz systemu zarządzania parkingami”;
b. zakres drugi: wykonanie prac serwisowych dla wszystkich systemów, urządzeń i instalacji zrealizowanych w ramach zakresu pierwszego.
2. Warunkiem realizacji zakresu drugiego jest wykonanie dostaw z zakresu pierwszego.
3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego dla zakresu pierwszego, przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego dla zakresu drugiego, przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawwarszawa
Główny przedmiot (CPV)48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 48.81.30.00-0
45.31.11.00-1
45.30.00.00-0
45.21.33.12-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2024-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100250,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże, że:
a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu poboru opłat realizującego zadania w transporcie drogowym z wykorzystaniem systemów odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów przy pomocy kamer (w tym również na parkingach), za kwotę co najmniej 400.000,00 PLN netto za jeden obiekt oraz załączy dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie,
b) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla systemów zabezpieczeń technicznych w obiekcie budowlanym lub liniowym, obejmujących co najmniej system dozoru wizyjnego wraz z systemem zarządzającym (integrującym systemy zabezpieczeń technicznych), o wartości kosztorysowej zaprojektowanych robót wynoszącej co najmniej 300.000,00 PLN netto dla każdego z obiektów z osobna oraz załączy dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie,
c) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu systemów zabezpieczeń technicznych w obiekcie budowlanym lub liniowym, obejmujących co najmniej system dozoru wizyjnego wraz z systemem zarządzającym (integrującym systemy zabezpieczeń technicznych), o wartości robót wynoszącej co najmniej 300.000,00 PLN netto dla każdego z obiektów z osobna oraz załączy dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie,
d) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia o wartości wynoszącej co najmniej 50.000,00 PLN netto w skali roku, polegające na świadczeniu usług serwisowych (trwających co najmniej 1 rok) z elementami utrzymania/wsparcia technicznego systemów informatycznych, obejmujących swoim zakresem systemy rozliczeniowe lub systemy zabezpieczeń technicznych, oraz załączy dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie;
3) dysponuje osobami (koordynatorami), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie:
Kierownik Projektu
Wykształcenie i kwalifikacje:
Posiada wykształcenie wyższe techniczne.
Doświadczenie:
ZTM – przetarg nieograniczony nr PN 8/2021
W ciągu ostatnich 3 lat, pracując w charakterze kierownika projektu, odpowiadał lub odpowiada za realizację co najmniej 2 inwestycji obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów zabezpieczeń technicznych lub systemów pobierania opłat na obiektach budowlanych lub obiektach liniowych, za co najmniej 1.000.000,00 PLN netto każda inwestycja.
Zakres obowiązków:
Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za kierowanie i zarządzanie zespołem realizującym Przedmiot Zamówienia na podstawie zawartej Umowy. Ponadto Kierownik Projektu będzie koordynował realizację całego Przedmiotu Zamówienia, w tym będzie osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktu dla przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający oczekuje również, aby Kierownik Projektu był osobą zdolną do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie finansów oraz zasobów Wykonawcy.
Kierownik robót
Wykształcenie i kwalifikacje:
Posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do prowadzenia i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Doświadczenie:
W ciągu ostatnich 3 lat, odpowiadał lub odpowiada za kierowanie co najmniej 2 robotami budowlanymi w ramach co najmniej dwóch różnych inwestycji, obejmujących swoim zakresem wdrożenie systemów zabezpieczeń technicznych lub systemów pobierania opłat na obiektach budowlanych lub obiektach liniowych, za co najmniej 1.000.000,00 PLN netto każda inwestycja.
Zakres obowiązków:
Kierownik robót będzie odpowiedzialny za kierowanie (w tym prowadzenie i nadzorowanie) robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy prawo budowlane, w tym będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Kierownik IT
Wykształcenie i kwalifikacje:
Posiada wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne.
Doświadczenie:
W ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2-krotnie w ramach dwóch różnych inwestycji był lub jest kierownikiem zespołu lub zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie systemów zabezpieczeń technicznych lub systemów pobierania opłat na obiektach budowlanych lub obiektach liniowych, za co najmniej 1.000.000,00 PLN netto każda inwestycja.
Zakres obowiązków:
Kierownik IT będzie odpowiedzialny za kierowanie zespołem i wdrożenie wszelkiego oprogramowania objętego Przedmiotem Zamówienia. Ponadto będzie brał czynny udział przy tworzeniu dokumentacji powykonawczej, testach i szkoleniach.
Główny Projektant:
Wykształcenie i kwalifikacje:
Posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Doświadczenie:
W ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2-krotnie w ramach dwóch różnych inwestycji był lub jest kierownikiem zespołu lub zespołów odpowiedzialnych za zaprojektowanie systemów zabezpieczeń technicznych lub systemów pobierania opłat na obiektach budowlanych lub obiektach liniowych, o wartości kosztorysowej robót wynoszącej co najmniej 1.000.000,00 PLN netto dla każdej z inwestycji.
Zakres obowiązków:
Główny Projektant będzie odpowiedzialny za kierowanie zespołem projektowym, w tym koordynowanie międzybranżowe kompletu dokumentacji projektowych, zatwierdzanie każdego z
ZTM – przetarg nieograniczony nr PN 8/2021
projektów oraz uzgadnianie projektów z Zamawiającym. Ponadto będzie brał czynny udział w tworzeniu dokumentacji powykonawczej oraz koordynacji robót.
Uwaga: Jedna osoba może pełnić nie więcej niż funkcję dwóch Koordynatorów jednocześnie, przy spełnieniu wymagań postawionych danemu Koordynatorowi.
2. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (t.j. Dz. U. 2020 poz. 220 ze zm.). Przez „odpowiadające uprawnienia” Zamawiający rozumie uprawnienia, które uprawniają do opracowywania koncepcji będącej przedmiotem zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w „Wykazie osób” uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana/zastępstwo tych osób w toku realizacji zamówienia jest możliwe tylko na wniosek Wykonawcy w przypadku uzasadnionej konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany w trakcie trwania umowy osoby wymienionej powyżej Wykonawca zapewni na jej miejsce osobę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż odpowiednio opisane powyżej w ust. 1 pkt 1.2.
4. Osoby wymienione powyżej muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, Wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez okres realizacji zamówienia.
5. zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale X.I SWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 58, art. 117 ust. 3 oraz 4, art. 445 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
ZTM – przetarg nieograniczony nr PN 8/2021
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2) Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby.
Rozdział IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Pzp.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1,3,4,5,6,8,9,10 tj.:
a. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
b. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub wykroczenie, o którym mowa w art. 109 pkt 2 lit. a lub b Pzp;
c. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
d. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
e. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Pzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
f. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
ZTM – przetarg nieograniczony nr PN 8/2021
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
g. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
Pozostałe regulacje dotyczące sytuacji wykonawcy zostały wskazane w SWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie terminu przyjazdu na awarię w ramach Zakresu drugiego5 %
Wydłużenie rękojmi w ramach Zakresu pierwszego15 %
Dodatkowy certyfikat CNBOP dla systemu wizualizacyjnego i zarządzającego dla SSP na parkingach P+R Jeziorki PKP oraz P+R Żerań PKP (w ramach LPMS, Zakres pierwszy)10 %
Skrócenie terminu realizacji Etapu IIIA w ramach Zakresu pierwszego10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/26062/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-14 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-14, 12:00, www.youtube.com/channel/UC3C74EMiriCJVIMoMTK03dw
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) w m.st. Warszawie – etap IV (Żerań PKP) – nr projektu: RPMA.04.03.02-14-9201/17. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP) – nr projektu: RPMA.04.03.02-14-C832/19
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |