m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-16 , 11:09:20
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 87 01
- faks(0-22) 325 54 68
- e-mailtargowek.zzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dariusz Niestrzębski
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 443 86 96
- emaildniestrzebski@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychElżbieta Szczepanek
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)4438636
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy”. Znak sprawy P-8/21
Opis zamówienia
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy”.
Opis przedmiotu zamówienia:
1) sprzątanie terenów zielonych z odpadów komunalnych;
2) usuwanie zanieczyszczeń gabarytowych (mebli, odpadów budowlanych) oraz odpadów zielonych (w tym gałęzi);
3) koszenie terenów;
4) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów;
5) wiosenne i jesienne grabienie terenów;
6) cięcia pielęgnacyjne drzew;
7) usuwanie drzew zagrażających i wiatrołomów;
8) ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej wraz ze słupkami drewnianymi;
9) ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne;
10) zabezpieczanie otworów okiennych.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.), o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób codziennie wykonujących wskazane poniżej czynności:
a) sprzątanie terenów zielonych z odpadów komunalnych;
b) usuwanie zanieczyszczeń gabarytowych (mebli, odpadów budowlanych) oraz odpadów zielonych (w tym gałęzi);
c) koszenie terenów;
d) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów;
e) wiosenne i jesienne grabienie terenów;
f) cięcia pielęgnacyjne drzew;
g) usuwanie drzew zagrażających i wiatrołomów;
h) ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej wraz ze słupkami drewnianymi;
i) ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne;
j) zabezpieczanie otworów okiennych.
Wszelkie kwestie związane ze sposobem weryfikacji zatrudnienia, o którym mowa powyżej, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogów oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, określono w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SWZ
(formularz cenowy – zestawienie usług), załączniku nr 4 do SWZ (wykaz terenów) oraz projektowanych postanowieniach umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający przewiduje, że ceny jednostkowe poszczególnych usług wskazanych w kosztorysie ofertowym mogą być maksymalnie do 20 % wyższe od cen jednostkowych zamówienia podstawowego.
7. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 35 %, w przypadku posiadania środków finansowych – w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach SWZ. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach umowy podstawowej.
8. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dni jednokrotnego koszenia terenów zielonych z grabieniem oraz wywózką urobku roślinnego / Waga: 30.00
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w przypadku konieczności usunięcia wiatrołomu wraz z wywózką urobku roślinnego / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 277 476.63 PLN
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.20.00-0
77.21.14.00-6
77.21.15.00-7
90.51.13.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada:
— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) o kodzie: 20.03.01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20.03.07 – odpady wielkogabarytowe,
— aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) lub inne zezwolenie wymienione w przywołanej ustawie o odpadach wydane przez właściwy organ, w zakresie którego uwzględniono odpowiednie wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie: 20.03.01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20.03.07 – odpady wielkogabarytowe.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedno zamówienie w zakresie utrzymania zieleni o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto.
W przypadku zamówienia wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN (brutto).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą oni polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w dziale VI 1 lit. b niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy dokonanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) o kodzie: 20.03.01 –
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20.03.07 – odpady wielkogabarytowe;
2) aktualnego zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797) lub innego zezwolenia wymienionego w przywołanej ustawie o odpadach, wydanego przez właściwy organ, w zakresie którego uwzględniono odpowiednie wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie minimum: 20.03.01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20.03.07 – odpady wielkogabarytowe;
3) wykazu usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane zgodnie z warunkiem określonym w dziale VI ust. 1 lit. b SWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
4) dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego;
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
7) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy – Załącznik nr 6 do SWZ,
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy Wykonawca oraz podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający ustala wysokość postąpienia na min. 2 500 PLN brutto.
Kryterium oceny ofert w aukcji jest cena brutto – 60 %.
Szczegółowe informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego podczas aukcji elektronicznej sprzętu elektronicznego, rozwiązań technicznych w zakresie połączeń zostały określone w dziale VIII SWZ a szczegółowe informacje dotyczące aukcji elektronicznej zostały wskazane w dziale XIV SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
liczba dni jednokrotnego koszenia terenów zielonych z grabieniem oraz wywózką urobku roślinnego30 %
czas reakcji w przypadku konieczności usunięcia wiatrołomu wraz z wywózką urobku roślinnego10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-14 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-11
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-14, 10:00, http://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej wskazane zostały w dziale VIII SWZ.
Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania oferty w systemie, zapoznał się z Instrukcją korzystania z systemu, o której mowa w Dziale VIII ust.2 SWZ oraz zasadami rejestracji w systemie, o którym mowa w dziale VIII ust. 5 SWZ.
1. Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów w postępowaniu.
1) Oferta sporządzona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego w systemie pod adresem wskazanym w Dziale I musi zostać złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej. Przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty załączane do oferty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione przez wystawcę dokumentu.
2) Oferta, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty załączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. Przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
Szczegółowe zasady przygotowania oferty i dokumentów, zawartość oferty, dokumenty wymagane w postępowaniu, w tym zasady dotyczące JEDZ, dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumentów podmiotów zagranicznych, oferty wspólnej zostały opisane w Dziale VII SWZ.
Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału
W postępowaniu na dzień składania ofert.
JEDZ w zakresie części III podstawy wykluczenia należy podać następujące informacje:
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1–2 ustawy informacje wymagane w części III lit. A JEDZ oraz części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 115 § 20 KK, art.165a KK, art.189a KK, art.228–230a KK, art. 250a KK, art. 258 KK, art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a także przestępstwa, o których mowa w art. 9 ust. 1–3 lub 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom prze-bywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art.270-277d KK, art.296-307 KK),
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 3 ustawy – informacje wymagane w części III lit. B JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4
ustawy – informacje wymagane w części III lit. D JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 5 ustawy – informacje wymagane w części III lit. C wiersz czwarty JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 6 ustawy – informacje wymagane w części III lit. C wiersz szósty JEDZ.
JEDZ w zakresie części IV (kryteria kwalifikacji) – należy wypełnić tylko pole a: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.
Część V formularza JEDZ nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego, wobec czego Wykonawca nie wypełnia tej części formularza.
Załączony do oferty dokument JEDZ musi zostać załączony w systemie w oryginale
W formie elektronicznej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej. Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębny dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie części II (informacje dotyczące Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne. W związku z powyższym poszczególne sekcje części IV (kryteria kwalifikacji) JEDZ wypełnia tylko ten członek konsorcjum, który dany warunek udziału w postępowaniu spełnia.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ.
Podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia) oraz część IV (kryteria kwalifikacji) w zakresie, w jakim Wykonawca będzie polegał na zasobach danego podmiotu trzeciego.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez Podwykonawcę,
Na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w Dziale VIII ust. 2 SWZ lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego za pomocą utworzonego przez Zamawiającego pliku ESPD.
Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w instrukcji jego wypełnienia zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta po:
1) przedłożeniu dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty;
2) wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) złożeniu zaktualizowanego formularza cenowego, dostosowanego do wartości wylicytowanej po aukcji elektronicznej;
4) złożeniu informacji o częściach zamówienia, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców jeżeli są już znani.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy należy dostarczyć kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga wniesienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w dziale XVI SWZ.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
Zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt 15 ustawy, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |