m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-16 , 11:24:08
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
- adresPowązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 633-91-54
- faks(0-22) 633-44-91
- e-mailcmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
- adres internetowyhttp://www.cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jerzy Podrucki
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 633 91 54 wew. 113
- emailjpodrucki@cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJerzy Kopyś
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal17
- telefon(0-22)6398113
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, https:/zck-warszawa.ezamawiajacy.pl
- lokal.
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, https:/zck-warszawa.ezamawiajacy.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup pieca kremacyjnego dla Cmentarza Komunalnego Południowego
Opis zamówienia
Dostawa fabrycznie nowych elementów składowych kompletnej linii technologicznej do spopielania zwłok obejmującej jeden piec kremacyjny opalany olejem opałowym lekkim, komin z blachy nierdzewnej, urządzenie do podnoszenia i wprowadzania trumny do pieca oraz urządzenie do obróbki popiołów (rozdrabniania prochów) – CPV 42350000-4;
Montaż w istniejącej kubaturze i uruchomienie dostarczonych elementów składowych kompletnej linii technologicznej do spopielania zwłok – CPV 51135000-7 i 42500000-1;
Montaż i podłączenie komina do kanału odprowadzającego spaliny z pieca – CPV 45262610-0 i 42521000-4;
Wykonanie wszelkich robót instalacyjnych niezbędnych do podłączenia, uruchomienia i normalnej eksploatacji kompletnej linii technologicznej do spopielania zwłok – CPV 45300000-0;
Wykonanie wszelkich robót zabezpieczających, budowlanych i wykończeniowych niezbędnych do podłączenia, uruchomienia i normalnej eksploatacji kompletnej linii technologicznej do spopielania zwłok – CPV 45400000-1;
Określenie warunków świadczenia usługi Serwisu przeglądowego kompletnej (zgodnie z DTR-ką) instalacji oraz usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym – CPV 50530000-9;
Przekazanie Kompletu Dokumentacji i instrukcji obsługi w języku polskim – CPV 71610000-7;
Udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej do korzystania z oprogramowania dla celów związanych z niniejszą umową tj. umożliwiającą prawidłową eksploatację linii technologicznej.
Przeszkolenie 6 pracowników skierowanych do obsługi linii do spopielania zwłok – CPV 80511000-9.
Wymagany zakres zamówienia określa: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ/Umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie
Główny przedmiot (CPV)42.35.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 51.13.50.00-7
45.26.26.10-0
42.52.10.00-4
42.50.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania170 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data zakończenia: 2021-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wraz z ofertą Wykonawca składa „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” – (JEDZ) w zakresie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców;
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa również JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Sporządzając oświadczenie JEDZ można skorzystać z nieodpłatnego narzędzia wspierającego Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem http://espd.uzp.qov.pl/;
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:
wskazanym w pkt. 6.1.1 Rozdziału VI SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy), dotyczącej prawomocnego skazania za określone przestępstwa oraz
wskazanym w pkt. 6.1.4 Rozdziału VI SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy), dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w pkt 6.1.6 Rozdziału VI SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; Wykaz można sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 9.2. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w pkt. 9.2 Rozdziału VI SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 9.1 - 9.3 składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia. Postanowienia pkt. 9.5 i 9.6 stosuje się odpowiednio.
W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca składa również dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 9.1 - 9.2.2 dotyczące podmiotu na którego zdolnościach Wykonawca polega. Postanowienia pkt. 9.5 i 9.6 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych lub złożone podmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić łącznie
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie terminu realizacji zamówienia20 %
Dodatkowy okres gwarancji10 %
Cena 1 (jednego) przeglądu serwisowego w okresie trwania gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-13
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zck-warszawa.ezamawiający.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-13 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-10
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-13, 11:00, Platforma zakupowa e-Zamawiający
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |