m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-16 , 14:59:03
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Ogrodniczek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
- telefon(0-22) 655 45 72
- emaila.ogrodniczek@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Ogrodniczek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
- telefon(0-22) 655 45 72
- emaila.ogrodniczek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa baterii trakcyjnych do pojazdów metra Siemens Inspiro
Opis zamówienia
Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę 2 szt. fabrycznie nowych, kompletnych baterii trakcyjnych, uzupełnionych elektrolitem, naładowanych i gotowych do użytku. Baterie trakcyjne muszą być zamontowane na tacy, w zabudowie wraz z całym osprzętem, gotowe do eksploatacji oraz do bezpośredniego zamontowania na pojeździe Siemens Inspiro.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o., STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)31.43.20.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
zgodnie z SIWP:
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz
art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 2), jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) (podstawa prawna art.393 ust.4 ustawy Pzp).
5.2 Wykonawca wraz z ofertą składa poniższe podmiotowe środki dowodowe:
1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 2 do SIWP);
2) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z przesłanek, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp: odpis lub informacja z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób, o którym mowa w pkt 5.5 SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument.
5.3 Wykonawca wraz z ofertą składa również:
1) w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty);
2) w przypadku, gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 5.6 SIWP,
5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.2 ppkt 2) SIWP, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.5 Zamawiający może nie wzywać Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 5.2 SIWP jeżeli:
 zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
 zamawiający posiada te dokumenty a Wykonawca wskaże je w ofercie w ofercie i potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.6 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika.
5) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 2 do SIWP),
b) dokument, o którym mowa w pkt.5.2 ppkt.2) SIWP i dołączając do wspólnej oferty.
5.7 Zasady składania pełnomocnictwa:
1) Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza,
2) Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy,
3) Pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza należy złożyć w formie elektronicznej czyli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza,
4) Zasady składania pełnomocnictwa w przypadku, gdy zostało ono wystawione jako dokument w postaci papierowej zostały określone w pkt 6.9 SIWP.
5.8 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.9 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-14
Cena: 0,00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-14 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-14, 13:00, siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5, pok. nr 101C bud. 3C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |