m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-19 , 11:04:43
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Konrad Rudnik
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKonrad Rudnik
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy oraz opon bieżnikowanych. Numer Postępowania: DZA.ZOZ.27.09.2021.KR
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy oraz opon bieżnikowanych z podziałem na zadania określone poniżej:
Zadanie 1 – zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy;
Zadanie 2 – zakup i dostawa opon bieżnikowanych;
Zadanie 3 – zakup i dostawa opon bieżnikowanych przemysłowych;
Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.

Zadanie 1 – zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)sukcesywną dostawę nowych opon, dętek i ochraniaczy,
b)odbiór złomu gumowego z opon i dętek oraz ochraniaczy w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, w ilości równoważnej do dostarczonej.
3.Opony, dętki i ochraniacze muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem dostawy do Zamawiającego.
4.Dostarczone opony muszą być wyprodukowane na terenie UE, posiadać nalepki lub etykiety zawierające informację na temat określonych parametrów opony (zgodnie z Rozporządzeniem WE nr. 1222/2009 o etykietowaniu opon z 25 listopada 2009 r.).
5.Oferowane opony muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta. Powinny być: nowe, nie używane, nie regenerowane, pierwszego gatunku, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz spełniające normy PN i UE.
6.Klasa oporów toczenia nie powinna być niższa niż D (do samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych), klasa przyczepności na mokrej nawierzchni nie powinna być niższa niż D (do samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych) za wyjątkiem "OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH" (poz. 38-44 tabeli) gdzie klasa oporów toczenia nie powinna być niższa niż F, klasa przyczepności na mokrej nawierzchni nie powinna być niższa niż D, a zewnętrznego hałasu toczenia opon oraz ich ładowności, odpowiednie dla typu pojazdu i rozmiaru opony tj. dla opon „OPONY RADIALNE CAŁOSTALOWE” (pozycje w tabeli od 1 do 25, „OPONY CAŁOROCZNE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH” (pozycja w tabeli 26 i 27), „OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH” (pozycje w tabeli od 28 do 37) oraz „OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH” (pozycje w tabeli od 38 do 44).
7.Dostarczone ogumienie musi nadawać się do przechowywania zgodnie z PN-C-94300-7:1997 Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport.
8.Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia wynosi:
— minimum 24 miesiące dla opon,
— minimum 12 miesięcy dla dętek i ochraniaczy.
Dla przedmiotu zamówienia, dla którego producent określa dłuższy okres gwarancji, Wykonawca udziela takiego samego okresu gwarancji licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.
9.Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi do 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego (pisemnie pocztą elektroniczną), zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego.
10.Wykonawca, zobowiązany jest do odbioru odpadu w postaci złomu gumowego z opon i dętek oraz ochraniaczy w ramach łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w ilości równoważnej do dostarczonej.
11.W związku z faktem, iż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć i wyspecyfikować pełnego asortymentu przedmiotu zamówienia, którego zakup będzie konieczny w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu także produktów niewyszczególnionych w powyższym wykazie. Wartość tych produktów nie przekroczy w okresie obowiązującej umowy: 60 000,00 zł netto w ramach łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Wartość ta nie wpłynie na zwiększenie łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku konieczności zamówienia produktu niewyszczególnionego w złożonej ofercie, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z zapytaniem o dostępność danego produktu. Tylko pozytywna odpowiedź będzie podstawą do wystosowania zamówienia częściowego. Zakup takiego asortymentu będzie realizowany wg ceny jednostkowej produktu o zbliżonych wymaganiach, wyszczególnionego w Formularzu cenowym.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ.
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia podstawowego w minimalnym zakresie 60 % łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy(w zakresie Zadania 1) i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zakresu 40 % wartości łącznego wynagrodzenia na zasadach prawa opcji, co stanowi jednocześnie maksymalną wartość opcji.
Prawem opcji będzie objęty cały przedmiot zamówienia, a realizacja prawa opcji polegać będzie na realizacji zamówień częściowych przedmiotu zamówienia po cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie.
Decyzja o dostawach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, w okolicznościach wykorzystania przez Zamawiającego kwoty przewidzianej na realizację zamówienia podstawowego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej opcji, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.

Zadanie 2 – zakup i dostawa opon bieżnikowanych
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opon bieżnikowanych.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)sukcesywną dostawę opon bieżnikowanych,
b)odbiór złomu gumowego z opon bieżnikowanych w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w ilości równoważnej do dostarczonej,
c)przeszkolenie min. 2 pracowników Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3.Głębokość bieżnika dla pozycji 1 - 7 w tabeli minimum 15 mm, dla pozycji 8 - 9 w tabeli minimum 19 mm.
4.Rzeźba bieżnika zgodna z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (kolumna pn. „Bieżnik”).
5.Karkas opony nie może być starszy niż 3 lata – w przypadku braku oryginalnego oznaczenia wieku opony – cała dostawa nie zostanie przyjęta.
6.Oferowane opony muszą być dopuszczone do obrotu handlowego na terenie Polski i krajów UE.
7.Opony bieżnikowane muszą być na karkasach Wykonawcy/Producenta, pochodzące z produkcji państw członkowskich Unii Europejskiej.
8.Oferowane opony muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem dostawy do Zamawiającego. Każda opona musi posiadać trwałe oznakowanie producenta oraz datę wykonania usługi bieżnikowania. W przypadku braku wymaganego oznakowania dostawa opon nie zostanie przyjęta.
9.Opony bieżnikowane muszą posiadać świadectwa homologacji wydane zgodnie z Regulaminem nr 109 EKG ONZ i być odpowiednio oznakowane. Brak wymaganego oznakowania na oponie będzie skutkowało odmową przyjęcia towaru przez Zamawiającego.
10.Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi do 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego (pisemnie pocztą elektroniczną), zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego.
11.Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. Dla przedmiotu zamówienia, dla którego producent określa dłuższy okres gwarancji, Wykonawca udziela takiego samego okresu gwarancji licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.
12.Wykonawca, zobowiązany jest do odbioru odpadu w postaci złomu gumowego z opon bieżnikowanych w ramach łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w ilości równoważnej do dostarczonej.
13.W związku z faktem, iż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć i wyspecyfikować pełnego asortymentu przedmiotu zamówienia, których zakup będzie konieczny w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu także produktów niewyszczególnionych w powyższym wykazie. Wartość tych produktów nie przekroczy w okresie obowiązującej umowy: 20 000,00 zł netto w ramach łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Wartość ta nie wpłynie na zwiększenie łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku konieczności zamówienia produktu niewyszczególnionego w złożonej ofercie Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z zapytaniem o dostępność danego produktu. Tylko pozytywna odpowiedź będzie podstawą do wystosowania zamówienia częściowego. Zakup takiego asortymentu będzie realizowany wg ceny jednostkowej produktu o zbliżonych wymaganiach, wyszczególnionego w Formularzu cenowym.
14.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opon równoważnych dla pozycji, gdzie podany jest rodzaj bieżnika (kolumna pn. „Bieżnik”).
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ.
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia podstawowego w minimalnym zakresie 60 % łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy (w zakresie Zadania 2) i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zakresu 40 % wartości łącznego wynagrodzenia na zasadach prawa opcji, co stanowi jednocześnie maksymalną wartość opcji.
Prawem opcji będzie objęty cały przedmiot zamówienia, a realizacja prawa opcji polegać będzie na realizacji zamówień częściowych przedmiotu zamówienia po cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie.
Decyzja o dostawach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, w okolicznościach wykorzystania przez Zamawiającego kwoty przewidzianej na realizację zamówienia podstawowego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej opcji, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.

Zadanie 3 – zakup i dostawa opon bieżnikowanych przemysłowych
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opon bieżnikowanych przemysłowych.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)sukcesywną dostawę opon bieżnikowanych przemysłowych;
b)odbiór złomu gumowego z opon bieżnikowanych przemysłowych w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w ilości równoważnej do dostarczonej.
3.Głębokość bieżnika minimum 45 mm w klasie L3+ lub wyższej.
4.Masa opony nie może być lżejsza niż 380 kg.
5.Rzeźba bieżnika zgodna z wymaganiami wskazanymi w tabeli.
6.Karkas opon nie może być starszy niż 3 lata – w przypadku braku oryginalnego oznaczenia wieku opony – cała dostawa nie zostanie przyjęta.
7.Oferowane opony muszą być dopuszczone do obrotu handlowego na terenie Polski i krajów UE.
8.Opony bieżnikowane muszą być na karkasach Wykonawcy/Producenta, pochodzące z produkcji państw członkowskich Unii Europejskiej.
9.Oferowane opony muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem dostawy do Zamawiającego. Każda opona musi posiadać trwałe oznakowanie producenta oraz datę wykonania usługi bieżnikowania. W przypadku braku wymaganego oznakowania dostawa opon nie zostanie przyjęta.
10.Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi do 20 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego (pisemnie pocztą elektroniczną), zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
11.W przypadku braku zamówionego asortymentu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do powiadomienia (pisemnie pocztą elektroniczną) Zamawiającego o możliwym terminie realizacji zamówienia, który nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu złożenia powiadomienia. Powiadomienie to musi zawierać, poza terminem dostawy, wyczerpujące uzasadnienie wraz z przyczyną opóźnienia dostawy.
12.Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. Dla przedmiotu zamówienia, dla którego producent określa dłuższy okres gwarancji, Wykonawca udziela takiego samego okresu gwarancji licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.
13.W związku z faktem, iż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć i wyspecyfikować pełnego asortymentu przedmiotu zamówienia, których zakup będzie konieczny w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu także produktów niewyszczególnionych w powyższym wykazie. Wartość tych produktów nie przekroczy w okresie obowiązującej umowy: 6 000,00 zł netto w ramach łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Wartość ta nie wpłynie na zwiększenie łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku konieczności zamówienia produktu niewyszczególnionego w złożonej ofercie Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z zapytaniem o dostępność danego produktu. Tylko pozytywna odpowiedź będzie podstawą do wystosowania zamówienia częściowego. Zakup takiego asortymentu będzie realizowany wg ceny jednostkowej produktu o zbliżonych wymaganiach, wyszczególnionego w Formularzu cenowym.
14.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opon równoważnych w zakresie Zadania 2 dla pozycji, gdzie podany jest rodzaj bieżnika (kolumna pn. „Bieżnik”).
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ.
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia podstawowego w minimalnym zakresie 60 % łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy (w zakresie Zadania 3) i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zakresu 40 % wartości łącznego wynagrodzenia na zasadach prawa opcji, co stanowi jednocześnie maksymalną wartość opcji.
Prawem opcji będzie objęty cały przedmiot zamówienia, a realizacja prawa opcji polegać będzie na realizacji zamówień częściowych przedmiotu zamówienia po cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie.
Decyzja o dostawach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, w okolicznościach wykorzystania przez Zamawiającego kwoty przewidzianej na realizację zamówienia podstawowego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej opcji, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.

„UWAGA! Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu. Szczegółowe informacje o zmianie zamieszczone są na stronie internetowej:
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejsca dostawy: siedziba Zamawiającego oraz siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)34.35.11.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 19.51.12.00-3
19.51.11.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1 – zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy14020,00
2Zadanie 2 – zakup i dostawa opon bieżnikowanych3680,00
3Zadanie 3 – zakup i dostawa opon bieżnikowanych przemysłowych1440,00
Razem 19140,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium19140,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pocięcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaka ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
2. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
2.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
2.2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2.2., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Zamawiający, działając zgodnie z art. 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych tj.:
3.1. certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą, który potwierdza zgodność usługi bieżnikowania z Regulaminem nr 109 EKG ONZ – dotyczy Zadania 2;
3.2. w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne ma on obowiązek wykazać (poprzez załączenie do oferty odpowiednich dokumentów), że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania dotyczące równoważności określone przez Zamawiającego - dotyczy Zadania 2 i Zadania 3.
UWAGA: Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Ponadto oferta powinna składać się z:
4.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;
4.2. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SWZ;
4.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.3. SWZ;
4.4. wypełnionego Formularza cenowego dla danego zadania (dołączonego obowiązkowo do Formularza elektronicznego na Platformie) – wg wzoru określonego w Części V SWZ dla danego zadania;
4.5. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.8.3. SWZ;
4.6. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SWZ.
5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
5.1. Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SWZ.
5.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
5.2.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 2 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit. a-e oraz odpowiednio § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 ze zmianami).
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.
7. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-20 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-17
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-20, 12:30, Siedziba Zam.: ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Warunki realizacji umowy:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
2.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |